Wymagane dokumenty

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w białej wiązanej teczce opisanej według wzoru.

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Komplet dokumentów wymaganych od obywateli polskich obejmuje:
  • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową (w dziale "Dane Kandydatów" wybrać "drukuj formularz");
  • klauzula informacyjna dla kandydata przy złożeniu dokumentów (RODO)- do pobrania w ERK w dziale "Druki";
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane  z systemu ERK);
  • kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
  • 2 aktualne jednakowe fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (czytelnie podpisane na odwrocie);
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów  jako warunek niezbędny do przyjęcia na ten kierunek studiów;  (skierowanie do pobrania od momentu rejestracji w ERK w dziale "Dane Kandydatów" wybrać "drukuj formularz")
  • w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poświadczoną jak w pkt 2;
  • oryginalne pełnomocnictwo(poświadczone notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej) oraz podpisane klauzule pełnomocnika, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
  • potwierdzenie opłaty za legitymację  22zł ( jeśli nie ma odnotowanej wpłaty w systemie ERK)
 3. Kandydat legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB lub europejskiej EB uzyskanym w 2018 r. jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów do dnia 10 września 2018 r.
 4. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wydania, może być zobligowany przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej do dostarczenia dodatkowych dokumentów pozwalających na uznanie świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
 5. Niepełnoletni kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych sprawujących władzę rodzicielską na:
  •  dokonanie rejestracji na studia,
  •  złożenie dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,
  •  odbiór decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
  •  przeniesienie dokumentów na inny kierunek,
  •  odbiór dokumentów.

Pełnoletniość kandydata ocenia się według prawa kraju, którego obywatelem jest kandydat na studia i według stanu na dzień złożenia wniosku o przyjęcie na studia.

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia zobowiązani są złożyć   dokumenty w białej wiązanej teczce opisanej według wzoru.
 1. Umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dokonania rejestracji na studia, czyli dostarczenia wymaganych dokumentów.
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Komplet dokumentów wymaganych od obywateli polskich obejmuje:
 • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
 • klauzulę informacyjną dla kandydata przy złożeniu dokumentów (RODO lub klauzulę informacyjną dla kandydata przy złożeniu dokumentów przez pełnomocnika (RODO) w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata  - do pobrania w ERK w dziale "Druki";
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane  z systemu ERK);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
 • kserokopię suplementu (potwierdzoną jak wyżej), a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu;
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej ważonej ocen ze studiów poświadczone przez właściwy dziekanat (za wyjątkiem przypadku, gdy informacja o średniej jest podana w suplemencie) - zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen;
  [absolwenci Politechniki Lubelskiej z bieżącego roku akademickiego są zwolnieni z obowiązku dostarczenia dyplomu, suplementu i zaświadczenia o średniej];
 • 2 aktualne jednakowe fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej  o rozdzielczości 300dpi /236x295px ± 3px/, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (czytelnie podpisane na odwrocie);
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki studiów, na których wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust. 4 niniejszego rozdziału) jako warunek niezbędny do przyjęcia na ten kierunek studiów;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty za legitymację (17 zł), w przypadku braku informacji w systemie ERK o zaksięgowaniu ww. opłaty na koncie kandydata (absolwenci Politechniki Lubelskiej posiadający aktualne legitymacje studenckie nie wnoszą ww. opłaty);
 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej, zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę Dziekana kierunku podstawowego na podjęcie studiów na kolejnym kierunku, informację tę należy przedłożyć wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 1. Złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, ich odbiór oraz odbiór decyzji dotyczącej przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia mogą być dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia (Wzór upoważnienia dla pełnomocnika jest dostępny w dziale Dokumenty do pobrania).


W przypadku osoby występującej w imieniu kandydata, należy dodatkowo  złożyć:

 • oryginalne pełnomocnictwo (poświadczone za własnoręczność podpisu przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie);
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych pełnomocnika kandydata na studia - do pobrania w ERK w dziale "Druki".

Uwaga, kandydaci na studia niestacjonarne:

Pełną opłatę za pierwszy semestr studiów w wysokości 2000zł należy uiścić w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych , na indywidualne konto, przypisane do kandydata w trakcie procesu rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia zobowiązani są złożyć  następujące dokumenty:
 • Wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie o przyjęcie na studia;
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej (oryginał wydany przez szkołę lub OKE - do wglądu) lub notarialnie;
 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – w przypadku kandydatów ze „starą maturą” lub kandydatów na studia niestacjonarne (ust. 5 Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały) – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej  (oryginał wydany przez szkołę - do wglądu ) lub notarialnie;
 • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej (oryginał  do wglądu) lub notarialnie;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki studiów, na których wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust. 2 niniejszego rozdziału) jako warunek przyjęcia na ten kierunek studiów;
 • Potwierdzenie opłaty  17zł  wniesionej na indywidualne konto przypisane do kandydata ( jeśli nie została odnotowana w systemie ERK).

Uwaga, kandydaci na studia niestacjonarne:

 • pełną opłatę za pierwszy semestr studiów w wysokości 1900zł należy uiścić w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć , na indywidualne konto, przypisane do kandydata w trakcie procesu rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w białej wiązanej tekturowej teczce opisanej według wzoru.