Wymagane dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia zobowiązani są złożyć  następujące dokumenty:

 • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie o przyjęcie na studia;
 • kserokopię dyplomu  ukończenia studiów I stopnia  lub zaświadczenie  z dziekanatu  oraz  świadectwo dojrzałości (kserokopia) wraz z  oryginałem wydane przez szkołę lub OKE - do wglądu;
 • 2 aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (236x295px);
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku studiów może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów. Badanie lekarskie ważne jest przez 4 lata.
 • potwierdzenie opłaty za legitymację - 17zł   wniesionej na indywidualne konto przypisane do kandydata ( jeśli nie została odnotowana w systemie ERK na indywidualnym koncie kandydata).

Uwaga, kandydaci na studia niestacjonarne:

 • pełną opłatę za pierwszy semestr studiów w wysokości 2000zł należy uiścić w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych , na indywidualne konto, przypisane do kandydata w trakcie procesu rekrutacji.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej tekturowej teczce opisanej według wzoru.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia zobowiązani są złożyć  następujące dokumenty:
 • Wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie o przyjęcie na studia;
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej (oryginał wydany przez szkołę lub OKE - do wglądu) lub notarialnie;
 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – w przypadku kandydatów ze „starą maturą” lub kandydatów na studia niestacjonarne (ust. 5 Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały) – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej  (oryginał wydany przez szkołę - do wglądu ) lub notarialnie;
 • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej (oryginał  do wglądu) lub notarialnie;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki studiów, na których wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust. 2 niniejszego rozdziału) jako warunek przyjęcia na ten kierunek studiów;
 • Potwierdzenie opłaty  17zł  wniesionej na indywidualne konto przypisane do kandydata ( jeśli nie została odnotowana w systemie ERK).

Uwaga, kandydaci na studia niestacjonarne:

 • pełną opłatę za pierwszy semestr studiów w wysokości 1900zł należy uiścić w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć , na indywidualne konto, przypisane do kandydata w trakcie procesu rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w białej wiązanej tekturowej teczce opisanej według wzoru.