vol. 15(1) 2016

Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich, Lidia Żakowska (pdf)

 • Contribution of solvents from road marking paints to tropospheric ozone formation

 Przemysław Buczyński, Marek Iwański,Grzegorz Mazurek (pdf)

 • Wodoodporność recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie składu spoiwa drogowego
 • The water resistance of a recycled base with foamed bitumen in the aspect of road binder composition

 Paweł Piwnicki (pdf)

 • Inwestycje drogowe – wody w raportach o oddziaływaniu na środowisko
 • Road projects – waters in the reports on the environmental impact assessment

 Agata Dąbal, Marcin Łyszczarz (pdf)

 • Analizy LCA dla dróg i mostów jako narzędzie do szczegółowej i kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko
 • LCA analyses for roads and bridges as a tool for detailed and comprehensive environmental impact assessment

 Sławomir Karaś, Maciej Kowal, Anna Leniak-Tomczyk (pdf)

 • Graffiti na mostach
 • Graffiti on bridges

 Petro Savchuk, Olesya Maksymovych, Vitaliy Knysh (pdf)

 • Durability of steel rail bridges as a part of environmental protection

Maciej Kowal, Sławomir Karaś (pdf) (pdf_eng)

 • Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin”
 • Animal transitions on the section of S17 expressway between junctions "Kurów West" and "Lublin Felin"

 Małgorzata Półtorak (pdf)

 • System odwodnienia dróg a prawna ochrona herpetofauny
 • The road drainage against the legal protection of herpetofauna

 Ibrahim Baran Karasin, Ercan Isik (pdf)

 • Protection of Ten-Eyed Bridge in Diyarbakır

 Jacek Szulej, Paweł Ogrodnik (pdf)

 • Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych
 • Determining the level of damping vibration in bridges and footbridges

 Artur Juszczyk, Adam Wysokowski (pdf)

 • Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych
 • Steel gratings as an innovative temporary roads pavement

 Jerzy Kukiełka, Marcin Dębiński (pdf)

 • Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym
 • Mineral-cement-emulsion mixtures (MCEM) modified with fine rubber

 Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus (pdf)

 • Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych
 • Use of mix asphalts with reduced compaction temperature and addition of zeolites in real conditions

 Magdalena Rogalska (pdf)

 • Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów amowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych
 • Selection of construction equipment – excavators and dump trucks in terms of minimizing he emission of CO2 by using forecasting methods

Olga Skoczylas (pdf)

 • Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców
 • Transformation of city space and housing estates associated with changes in lifestyle of inhabitants

Grzegorz Antoniszyn (pdf)

 • Ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne aspekty konstrukcji gruntowo-powłokowych na przykładzie przebudowy mostu drogowego w Żórawinie
 • Reconstruction of the road bridge in Żórawina as the example of ecological, aesthetic and economic values of soil-steel structures

Wojciech Bańkowski, Dariusz Sybilski, Jan Król, Karol Kowalski, Piotr Radziszewski, Piotr Skorek (pdf)

 • Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja
 • Use of reclaimed asphalt pavement – necessity and innovation

 Jan Wrana (pdf)

 • Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy
 • Aesthetics of bridging solutions of Santiago Calatrava

 Jarosław Bęc, Michał Jukowski (pdf) (pdf_eng)

 • Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku
 • Static and modalanalysis of Solidarity Bridge in Płock

 Sofya Matskevich, Sławomir Karaś (pdf)

 • Study of spatial development around the Lutoslawski bridge in Kalinowszczyzna, Lublin

 Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski (pdf)

 • Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina
 • Space Syntax in communication structure of Lublin

 Beata Klimek (pdf)

 • Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach
 • Environmental impacts on historical buildings – an example of the bridge over the former “Głęboka Droga" in Puławy

 Marek Motylewicz (pdf)

 • Skrzyżowania z wyspą centralną – przepustowość, warunki ruchu oraz wpływ na klimat akustyczny
 • Signalized roundabouts – capacity, traffic conditions and their influence on noise levels

 Anna Leniak-Tomczyk, Grażyna Łagoda (pdf)

 • Environment-friendly roads

 Wioleta Czarnecka (pdf)

 • Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt
 • Speed and its impact on road accidents involving animals

 Zbigniew Tabor, Janusz Bohatkiewicz (pdf)

 • Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego
 • Analyses and research of needs and possibilities of protection against noise in surrounding of provincial roads in Silesian Voivodship

 Joanna Bohatkiewicz, Janusz Bohatkiewicz (pdf)

 • Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie
 • Development of design and management systems in road construction industry – from Euclid and CAD systems to eLBIM in the areas environmentally and socially sensitive

 Krzysztof Śledziewski (pdf) (pdf_eng)

 • Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych
 • The role of aesthetic principles in the designing process of bridge structures