vol. 15(4) 2016

Artur Duchaczek (pdf)

 • Wpływ sposobu modelowania przęseł mostów niskowodnych na wartość maksymalnych naprężeń w dźwigarach głównych
 • Influence of modeling of low-water bridge spans on the maximum value of stress in the main girders

Katarzyna Szmygin (pdf)

 • Cyclists as the element that creates the city

Wojciech Mielnik (pdf)

 • Konstrukcje drewniane w architekturze sakralnej dawniej i dziś
 • Wooden construction in sacral architecture in the past and today

Sławomir Biruk, Piotr Jaśkowski (pdf)

 • Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach

Taras Rudenko, Tetiana Mukha, Mariia Rudenko (pdf)

 • Agrorecreational ecoparks in the quarries territory as a new type of urban production (on the example of Kryvbas)

Dominika Franczak-Balmas (pdf)

 • Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych
 • An analysis of the impact strength of concrete components as a factor influencing the bond strength in unreinforced composite concrete elements

Wojciech Skowroński (pdf)

 • Pożarowe analizy konstrukcji w aspekcie zjawisk fizycznych obserwowanych podczas prób jednoosiowego rozciągania stali
 • Fire analysis of structures in terms of physical phenomena observed during uniaxial tensile tests of steel

Magdalena Dobiszewska (pdf)

 • Zastosowanie pyłu bazaltowego, jako substytutu piasku w zaprawie i betonie cementowym
 • Use of basalt powder in a cementitious mortar and concrete as a substitute of sand

Milena Stettner (pdf)

 • Jakość i warunki życia w Siechnicach – badanie społeczne
 • The quality and conditions of life in Siechnice – social research

Monika Jarosz-Hadam, Stanisław Fic (pdf)

 • Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji
 • The rating of reduce the loss of heat energy in multi-family building as a result of the thermomodernization

Jacek Szulej (pdf)

 • The studies of the dynamic and material parameters of reinforced concrete elements with the addition of zeolite tuffs and plasticizer

Michał Babiak, Maria Ratajczak, Jacek Kosno (pdf)

 • Regeneracja bitumicznych nawierzchni drogowych modyfikatorami otrzymywanymi z surowców ekologicznych
 • Regeneration of pavement with modifiers based on ecological materials

Marcin Górecki, Michał Jordan (pdf)

 • Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych
 • Interpretation of the welding incompatibility in the T-joint with backing strip during ultrasonic test

Anna Bochenek, Katarzyna Klemm (pdf)

 • Wyznaczanie korytarzy przewietrzających przy użyciu metody morfometrycznej dla wybranego fragmentu miasta Łodzi
 • Detection of ventilation paths using morphometric method in the selected part of Lodz

Tomasz Nowicki (pdf)

 • Próba zastosowania metody elementów dyskretnych w mechanice ciała stałego
 • An attempt to use Discrete Element Method in solid mechanics

Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak, Daniel Lisiecki (pdf)

 • Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych
 • Comparative analysis of survey on humidity carried out by chemical way in proportion to gravimetric survey on selected building materials

Karol Krupa, Maciej Trochonowicz (pdf)

 • Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie
 • Protecting of spatial and cultural value of Downtown Lublin, by maintenance of modernist edifice of the Universal Department Store in Lublin

Krzysztof Nepelski, Agnieszka Lal, Małgorzata Franus (pdf)

 • Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT
 • The analysis of consistency evaluation of the loess in Lublin based on CPT tests

Bartosz Kawecki, Jerzy Podgórski (pdf)

 • Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego
 • Analysis of cantilever composite beam work with regards to the different thickness and location of adhesive joint made of elastic-ideally plastic material

Errata (pdf)

 • Errata do artykułu Czapla K., Wrana J. Modernistyczne Osiedla Lubelskie będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania mieszkańców – aspekt synergii. Budownictwo i Architektura 15(2) (2016) 43-50