Procedura recenzji

Procedura recenzji:

Do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów publikacji.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
W innym przypadku recenzent jest zobowiązany podpisać deklarację o braku konfliktu interesów, tzn. braku występowania bezpośrednich relacji osobistych (tj. pokrewieństwo czy związek małżeński) oraz braku relacji zawodowych lub współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji.

Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia (Załącznik 1).

Kryteria kwalifikowania i odrzucania artykułów:

Akceptowane będą tylko oryginalne artykuły o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Artykuły niespełniające tych wymagań mogą być odrzucone przez Redaktora Naczelnego przed skierowaniem artykułu do recenzji. Dotyczy to również artykułów naruszających prawa autorskie osób trzecich. Przy kwalifikowaniu do publikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność tytułu i streszczenia z tematyką artykułu;
  • zgodność wniosków z prezentowanymi wynikami w artykule;
  • poprawność i nowatorstwo stosowanych metod badawczych;
  • poprawność układu pracy, stosowanego języka, stylu, jednostek i terminologii;
  • jakość załączonych rysunków i tabel;
  • poprawność cytowań i aktualność prezentowanego stanu wiedzy;
  • poprawność językowa w streszczeniu w języku angielskim.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane. Od roku 2013 ze względu na kwartalny cykl wydawniczy lista recenzentów będzie udostępniona na stronie internetowej po wydaniu dwóch kolejnych numerów.

Załączniki: