vol. 11(2) 2012

Okładka (pdf)


1. Jan Wrana, Agnieszka Fitta (pdf)

Architektura a kontekst miejsca

Architecture versus a place context


2. Aleksandra Nowicka (pdf)

Dialog z otoczeniem

Dialogue with surroundings


3. Natalia Przesmycka (pdf)

Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich

Directions of the development of single-family housing in Poland compared to the European trends


4. Marcin Semeniuk (pdf)

Forma otwarta w twórczości różnych architektów

The open form in the works of various architects


5. Jan Wrana, Aleksandra Jarocka (pdf)

Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie

A new opportunity of restoration and modernization of the old Sobieski’s Palace located at Bernardyńska 13 in Lublin


6. Krzysztof Janus, Renata Janusz (pdf)

Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie

The architectural analysis of tenement at Bernardyńskiej 9 in Lublin


7. Krzysztof Janus (pdf)

Przekształcenia architektoniczne zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Rybnej 5 w Lublinie

Architectural transformations of the buildings on estate at Rybna 5 street in Lublin


8. Bogusław Szmygin, Ewa Banak (pdf)

Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE – branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

Infrastructure for spatial information INSPIRE – branch profils metadata with range of cultural heritage protection


9. Maciej Trochonowicz (pdf)

Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Część I. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach

The efficacy analysis of the diaphragms made using the method of chemical injection in the walls of calcareous stones. Part I. The research of possibility of the diaphragm formation in the calcareous stone and mortar


10. Beata Klimek (pdf)

Metody badań struktury zabytkowych zapraw budowlanych. Część I – Analiza makroskopowa, mikroskopia w świetle przechodzącym i mikroskopia skaningowa

The method of research and structure analysis of the historic mortar. Part I – the macroscopic and microscopic - in visible light and electron microscopy

11. Magdalena Rogalska (pdf)

Prognozowanie produkcji budowlano montażowej w województwie dolnośląskim. Część I

Prediction of construction and assembly production in the province of Lower Silesia. Part I.