vol. 12(1) 2013

Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

Sławomir Biruk, Piotr Jaśkowski (pdf)

 • Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych
 • Economic criteria for the selection of wall formwork

Robert Bucoń, Anna Sobotka (pdf)

 • Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego
 • Determination of the residential renovation range

Agata Czarnigowska, Anna Sobotka (pdf)

 • Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy
 • Time-Cost Relationship for Predicting Construction Duration

Artur Duchaczek, Dariusz Skorupka (pdf)

 • Zastosowanie metod optymalizacji wielokryterialnej przy ocenie ryzyka uszkodzenia obiektów mostowych
 • Employing multi criteria optimisation methods for risk assessment of damage to bridge objects

Roman Marcinkowski (pdf)

 • Planowanie organizacji robót budowlanych na podstawie analizy nakładów pracy zasobów czynnych
 • Labor demand as a key factor in building process planning

Mieczysław Połoński (pdf)

 • Harmonogramowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu wyznaczonych na podstawie analizy ryzyka
 • Scheduling of building projects taking into account the time buffers determined on the basis of risk analysis

Elżbieta Radziszewska-Zielina, Anna Sobotka, Edyta Plebankiewicz, Krzysztof Zima (pdf)

 • Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych
 • Preliminary identification and evaluation of parameters affecting the capacity of the operator-earthmoving machine system

Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki (pdf)

 • Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych
 • The cost analysis of steel halls designing, according to environmental standards, legal guidelines and market prices

Janusz Szelka, Zbigniew Wrona (pdf)

 • Wykorzystanie rozmytych baz danych i baz wiedzy do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych
 • The use of fuzzy databases and knowledge bases for aiding engineering projects

Krzysztof Zima (pdf)

 • Integracja dokumentacji w procesie budowlanym z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku
 • Integrating construction process documentation with the use of building information modeling

Konstrukcje betonowe

Przemysław Bodzak (pdf)

 • Wpływ granicy plastyczności zbrojenia głównego na nośność elementów wzmocnionych kompozytami CFRP
 • The influence of steel yielding of main reinforcement on bending capacity of beams strengthened with CFRP strips

Karol Bołbotowski, Michał Knauff, Tomasz Sokół (pdf)

 • Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem modeli „Strut and Tie”
 • Applications of truss topology optimization in the design of reinforced concrete structures using „Strut and Tie” models

Lidia Buda-Ożóg (pdf)

 • Niezawodności strefy podporowej belek kształtowanej z zastosowaniem modeli ST
 • The reliability of the support zone of beams formed with the use of ST models

Wit Derkowski, Mateusz Surma (pdf)

 • Wpływ nadbetonu na pracę sprężonych płyt stropowych HC na podporach podatnych
 • Influence of concrete topping on behaviour of prestressed Hollow Core floor slabs on flexible supports

Michał Głowacki, Marian Abramowicz, Robert Kowalski (pdf)

 • Wpływ temperatury zbrojenia na sztywność belek żelbetowych w warunkach pożarowych
 • The influence of reinforcement temperature on stiffness of reinforced concrete beams in fire conditions

Jacek Korentz (pdf)

 • Metoda analizy pracy zginanego przekroju żelbetowego w stanie deformacji pokrytycznych
 • The method of analysis of a reinforced concrete section under bending in the post-yield range

Renata Kotynia, Michał Staśkiewicz (pdf)

 • Analiza efektywności wzmocnień żelbetowych elementów zginanych za pomocą wstępnie naprężonych kompozytów CFRP
 • Efficiency analysis of strengthening of RC structures with prestressed CFRP composites

Rafał Ostromęcki (pdf)

 • Szerokość rys ukośnych w belkach żelbetowych w świetle wyników badań
 • Diagonal crack width towards the experimental results

Marta Słowik (pdf)

 • Wpływ wytrzymałości betonu na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego
 • The influence of concrete strength on shear capacity of reinforced concrete members without shear reinforcement

Piotr Smarzewski (pdf)

 • Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien
 • Serviceability limit states of high performance reinforced concrete beams with hybrid fibre

Tomasz Trapko (pdf)

 • Odkształcalność ściskanych elementów betonowych wzmocnionych materiałami kompozytowymi FRCM
 • The deformability of compressed concrete elements strengthened with FRCM composite materials

Victor Tur, Stanisław Fic (pdf)

 • Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slip
 • Kontrola wartości długości zakotwienia cięgien w sprężonych płytach kanałowych przy użyciu wartości poślizgu splotów

Piotr Turkowski (pdf)

 • Projektowanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych wzmocnionych zewnętrznym zbrojeniem doklejanym z uwagi na warunki pożarowe
 • The structural fire design of concrete structures with externally bonded reinforcement and fire protection system

Tadeusz Urban, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk (pdf)

 • Badania nośności wewnętrznych słupów żelbetowych w obszarze połączenia z płytą żelbetową z betonu lekkiego
 • The experimental investigations of RC internal columns in the connection zone with lightweight concrete slab

Tadeusz Urban, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk (pdf)

 • Wpływ rodzaju zbrojenia poprzecznego o niepełnym zakotwieniu na nośność płyty żelbetowej przy przebiciu
 • The analysis of the effectiveness of different types of punching shear reinforcement not fully anchored

Szczepan Woliński (pdf)

 • Ocena niepewności modeli nośności elementów żelbetowych
 • The evaluation of uncertainty in the resistance models of reinforced concrete members

Mechanika konstrukcji

Jarosław Bęc, Tomasz Lipecki, Ewa Błazik-Borowa (pdf)

 • Pomiary drgań aeroelastycznych modeli masztów z odciągami w tunelu aerodynamicznym
 • Wind tunnel measurements of aeroelastic guyed mast models

Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń (pdf)

 • Propozycja jawnego uwzględnienia losowego charakteru parametrów w procesie projektowania
 • The proposal of explicit account of the random character of design process parameters

Magdalena Rucka (pdf)

 • Przyczynek do diagnostyki kotew skalnych za pomocą propagacji fal sprężystych
 • Contribution to the diagnostics of rock bolts using elastic wave propagation

Paweł Kossakowski (pdf)

 • Numeryczna analiza rozwoju mikrouszkodzeń w elemencie z defektem w postaci nieciągłości strukturalnej
 • The numerical analysis of micro-damage evolution in damaged element with structural discontinuity

Błażej Meronk, Krzysztof Wilde (pdf)

 • Diagnostyka zginanej płyty betonowej z zastosowaniem fal ultradźwiękowych modulowanych drganiami niskich częstotliwości
 • Diagnostics of concrete plate in bending with ultrasonic waves modulated by low frequency oscillations

Eliza Mytych-Kumańska, Paweł Kossakowski (pdf)

 • Odporność na pękanie starej stali mostowej
 • Fracture toughness of old bridge steel

Monika Podwórna, Marian Klasztorny (pdf)

 • Wpływ losowych nierówności toru na drgania wybranego układu most zespolony / nawierzchnia kolejowa / pociąg szybkobieżny
 • Effect of random track irregularities on selected composite bridge / track structure / high-speed train system vibrations

Michał Pieńko (pdf)

 • Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych
 • The analysis of the deformation of node in a modular scaffolding system

Beata Potrzeszcz-Sut, Ewa Pabisek (pdf)

 • Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń konstrukcji aluminiowej z wymienianymi elementami
 • The analysis of stresses and displacements in the aluminium structure with replaceable elements

Jacek Szulej (pdf)

 • Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomateriałowych z dodatkiem zeolitu
 • The initial research of dynamic parameters for composite structures containing Zeolite

Piotr Wielgos (pdf)

 • Strojenie tłumików masowych na przykładzie Stadionu Miejskiego w Poznaniu
 • The tune of mass dampers for the Municipal Stadium in Poznan