vol. 12(2) 2013

Drogi i Mosty

Piotr Bętkowski, Stefan Pradelok (pdf)

 • Analiza obliczeniowa możliwości zabezpieczenia ramownicowego obiektu mostowego na znaczne wpływy górnicze
 • Computational analysis of possibility protection of frame bridge object onconsiderable mining influences

Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde (pdf)

 • Badania wiaduktu nad torami kolejowymi przy PGE Arena w Gdańsku podczas jego realizacji
 • Viaduct over railway next to PGE Arena in Gdansk under tests during its constructionJ

Jakub Jarosz (pdf)

 • Wpływ sił hamowania na przemieszczenia zintegrowanych konstrukcji mostowych
 • The effect of braking forces on displacement of integral bridges

Sławomir Karaś, Wioleta Czubacka (pdf)

 • Eurokody mostowe a mechanika
 • Eurocodes for bridge design versus mechanics

Marek Łagoda, Maciej Kowal (pdf)

 • Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałość złącza stal – kompozyt FRP
 • The effect of bond end geometry on steel – FRP joint strength

Piotr Olaszek, Juliusz Cieśla, Waldemar Szaniec (pdf)

 • Badanie skutków oddziaływań bocznych na wiadukcie kolejowym leżącym na łuku
 • Investigation of horizontal forces result in railway viaduct with curved truck

Stefan Pradelok, Piotr Bętkowski, Adam Rudzik, Piotr Łaziński (pdf)

 • Modelowanie inżynierskie szczegółów konstrukcyjnych mostu
 • Engineering modelling of structural details of a bridge

Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk (pdf)

 • Kompozytowe mosty wojskowe
 • The application of composites (FRP) in military bridges

Adam Wysokowski (pdf)

 • Wpływ imperfekcji wykonawczych konstrukcji kolejowych mostów stalowych na ich nośność doraźną i zmęczeniową
 • Influence of executive imperfections of railway steel bridges construction onoperational capacity and fatigue capacity 

Inżynieria Wiatrowa

Grzegorz Bosak (pdf)

 • Badania modelowe wpływu interferencji aerodynamicznej otoczenia śródmiejskiegona budynek wysokościowy
 • Wind tunnel tests of aerodynamic interference of the high-rise building and its nearestcity surroundings

Peter Breuer, Tadeusz Chmielewski, Piotr Górski, Eduard Konopka, Lesław Tarczyński (pdf)

 • Investigations of dynamic characteristics of a tall industrial chimney due to lightwind and solar radiation
 • Badania dynamicznych charakterystyk wysokiego komina pod działaniem słabego wiatru i nasłonecznienia

Andrzej Flaga, Grzegorz Bosak, Renata Kłaput, Łukasz Flaga (pdf)

 • Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej
 • Model tests in wind tunnel of correct work of chimneys and ventilations draughtsfor a building in compact development

Andrzej Flaga (pdf)

 • Odporność pojazdów szynowych na wywracanie się przy silnych wiatrach poprzecznych
 • Resistance of railway vehicles to roll-over in strong across winds

Paulina Jamińska (pdf)

 • Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem
 • The analysis of wind action on building and scaffolding system

Grzegorz Kimbar (pdf)

 • Symulowanie w tunelu aerodynamicznym wpływu wiatru na rozkład obciążeniaśniegiem dachów
 • Wind-tunnel simulations of wind influence on snow load distribution on roofs

Katarzyna Klemm (pdf)

 • Kryterium komfortu człowieka w terenach zabudowanych
 • Human comfort criteria in urban environment

Grzegorz Krajewski (pdf)

 • Weryfikacja obliczeń numerycznych na podstawie badań fizykalnych płaskiej strugi ograniczonej wykorzystywanej do wydzielenia obszarów niezadymionych
 • Verification of computational calculations based on physical tests of plane jet used to separate zones full of smoke

Tomasz Lipecki (pdf)

 • Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowych
 • Wind effects on tall buildings according to own measurements and code approach

Piotr Matys, Andrzej Flaga (pdf)

 • Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym wirników wiatrowych typu Magnusa o poziomej osi obrotu
 • Wind tunnel model tests of Magnus type wind rotors with a horizontal rotation axis

Grzegorz Sztarbała (pdf)

 • Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelach drogowych wentylowanych naturalnie w warunkach pożaru
 • Wind influence on the flow inside the road tunnels in the case of the fire

Wojciech Węgrzyński (pdf)

 • Przepływ dymu i ciepła w wielkokubaturowym obiekcie budowlanym w warunkach pożaru
 • Smoke and heat flow in a large volume building in case of fire

Konstrukcje Stalowe

Antoni Biegus (pdf)

 • Przyczyny przedawaryjnego stanu technicznego płatwi hali stalowej
 • Cause of prior-failure technical states of purlins in steel halls

Roman Bijak (pdf)

 • Zwichrzenie belek dwuteowych podpartych widełkowo z uwzględnieniem ciągłego usztywnienia na skręcanie
 • The lateral buckling of steel I-shape beams with continuous torsional elastic restraints

Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski (pdf)

 • Nośność wyboczeniowa żeber wzmacniających ściany stalowego silosu na zboże
 • Buckling resistance of vertical stiffeners of steel silos for grain storage

Karolina Brzezińska, Andrzej Szychowski (pdf)

 • Wpływ podatności obrotowej połączenia rygiel - słup na sztywność połaciową energoaktywnego przekrycia hali ramowo-płatwiowej
 • The influence of rotational flexibility of beam-column connection on roof plane rigidity of energy-active cover of frame-purlin hall

Daniel Burkacki, Michał Wójcik, Robert Jankowski (pdf)

 • Analiza modalna stalowego zbiornika walcowego z dachem stałym przy różnym poziomie wypełnienia
 • The modal analysis of cylindrical steel tank with self-supported roof filled withdifferent level of liquid

Marian Giżejowski, Zbigniew Stachura (pdf)

 • Współczynniki częściowe w ocenie nośności przekroju elementów konstrukcji stalowych
 • Partial factors for cross-section resistance of elements in steel structures

Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski (pdf)

 • Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym
 • Energy-active expansion segments of halls with structural covers

Mariusz Maślak, Krzysztof Kuchta, Marcin Łukacz (pdf)

 • Nośność na zginanie w pożarze rozwiniętym stalowych belek ze środnikiem z blachy profilowanej
 • Bending resistance of steel beams with corrugated web under fully developed fire

Mariusz Maślak, Małgorzata Snela (pdf)

 • Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego węzła rygiel – słup o znanej podatności
 • Moment – rotation dependence under fire conditions for steel beam-to-column jointwith known flexibility

Monika Matuszkiewicz (pdf)

 • Wpływ osiadania fundamentu na wybraną konstrukcję masztu
 • An influence of foundation settlement on the selected mast structure

Krzysztof Ostrowski, Jan Łaguna, Aleksander Kozłowski (pdf)

 • Weryfikacja efektu dźwigni w rozciąganym połączeniu doczołowym sprężonym śrubami
 • Verification of prying effect in prestressed end-plate connection

Artur Piekarczuk (pdf)

 • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne hal łukowych dla budownictwa rolniczego
 • Modern solutions of arch-shaped construction for agricultural building halls

Aleksander Robak (pdf)

 • Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego
 • Tests of damaged members of facade scaffolding bearing frames

Marcin Skwarek, Jacek Hulimka (pdf)

 • Pomiary charakterystyk dynamicznych jako element projektowania wspomaganego badaniami przy wyznaczaniu obciążenia wiatrem stalowych wież kratowych wg Eurokodu
 • Dynamic characteristics measurements as a part of design assisted by testing in estimation of the steel latticed towers wind loading according to Eurocode

Radosław Szczerba (pdf)

 • Nośność i stateczność stalowych belek o przekroju ceowym
 • Resistance and stability of steel channel section beams

Jerzy K. Szlendak, Piotr L. Oponowicz (pdf)

 • Nośność węzłów kratownicowych typu N z rur prostokątnych o połączeniach w formie klucz-zamek
 • Resistance of truss N shape joints made with steel RHS in plug & play connections