vol. 12(3) 2013

Budownictwo Ogólne

Andrzej Chądzyński, Marek Piróg (pdf)

 • Obiekty do przechowywania owoców, warzyw lub ziemniaków
 • Objects for storing fruits, vegetables or potatoes

Wojciech Chruściel, Paweł Sulik (pdf)

 • Stosowanie metod uproszczonych przy wymiarowaniu wg EC6 a bezpieczeństwo konstrukcji murowych
 • The use of simplified methods for designing according to EC6 and safety of Masory structures

Bohdan Hnidec (pdf)

 • Żelbetowa konstrukcja szkieletowa z jednolitych elementów prefabrykowanych dla budownictwa na obszarach wiejskich
 • Concrete skeleton structure made of unified pre-cast members for the houses in countryside

Ewa Sudol, Paweł Sulik (pdf)

 • Problematyka wykorzystania drewna egzotycznego w zewnętrznych przegrodach budowlanych
 • The issue of the use of exotic wood in external building partitions

Fizyka Budowli

Wacław Bieda, Jan Radoń, Grzegorz Nawalany (pdf)

 • Wymiana ciepła między nieizolowaną termicznie oborą a gruntemw badaniach eksperymentalnych
 • Heat exchange between non-insulated barn and the ground in experimental research

Magdalena Grudzińska (pdf)

 • Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych
 • Effect of glazing type on the energy demand in a living space

Dariusz Heim, Katarzyna Klemm (pdf)

 • Modelowanie elementów mikroklimatu w otoczeniu obiektów zabytkowych
 • Modeling of microclimate elements in the environment of historic buildings

Jan Kubik, Andrzej Kucharczyk (pdf)

 • Odsalanie powierzchni zabytkowych wypraw
 • The desalination of historical painted surface

Henryk Nowak (pdf)

 • Wpływ oddziaływania cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na wyniki termowizyjnych badań budynków
 • The influence of environmental thermal radiation on the results of thermographic investigation of buildings

Marek Telejko, Ewa Zender – Świercz, Jerzy Zbigniew Piotrowski (pdf)

 • Jakość powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • Indoor air quality in multifamily buildings

Geotechnika

Witold Borowski, Jacek Zyga (pdf)

 • Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983
 • Geodetic evaluation of terrain surface subsidence around mine shifts of KWK Bogdanka in 1976-1983

Lucjan Gazda, Małgorzata Franus (pdf)

 • Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego
 • Geotechnical design in the presence of loess cover of the Nałęczów Plateau

Piotr Gąska (pdf)

 • Analiza numeryczna konstrukcji systemu rozsączającego wody opadowe
 • Numerical analysis of construction of drainage system for precipitation waters

Maciej Kordian Kumor, Łukasz Aleksander Kumor, Joanna Farmas (pdf)

 • Badanie związków korelacyjnych parametrów zagęszczenia nasypu budowlanego w warunkach in situ
 • The analysis on the correlation parameters of the embankment compaction under in situ conditions

Zygmunt Meyer, Grzegorz Szmechel (pdf)

 • Wybór funkcji aproksymującej parametry modelu- krzywej obciążenie osiadanie dla pali prefabrykowanych na podstawie testów statycznych
 • The interpretation of static load test-choose of the model parameters by using mathematical experiments

Krzysztof Nepelski (pdf)

 • Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich
 • Estimating of bearing capacity of subsoil under shallow foundations related to European Standards

Krzysztof Wilk (pdf)

 • Zależność parametrów konsystencji od uziarnienia gruntów madowych
 • Relationship between consistency parameters and granulation of fen soils

Inżynieria Materiałów Budowlanych

Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Joanna Korzeniowska, Paweł Tarasewicz (pdf)

 • Wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich
 • The advantage of virgin soil in rural service road constructions

Justyna Ferenc (pdf)

 • Badania laboratoryjne zmienności losowej lokalnych cech wytrzymałościowych wybranych stopów aluminium
 • The experimental research on the random variability in the local strength of the selected aluminum alloys

Grzegorz L. Golewski (pdf)

 • Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych
 • An analysis of fracture toughness, at third mode fracture in concretes containing fly-ash additives

Anna Halicka, Paweł Ogrodnik, Bartosz Zegardło (pdf)

 • Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury
 • Reuse of ceramic sanitary waste as an aggregate in concrete resistant to high temperature

Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski, Teresa Rucińska (pdf)

 • Odporność na korozję chlorkową podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego
 • Chloride corrosion resistance of underwater repair concrete in terms of the cutting effects of hydrostatic pressure

Elżbieta Janowska-Renkas (pdf)

 • Hydrofilowość miarą efektywności działania superplastyfikatora
 • Hydrophilicity as a measure of the efficiency of the superplasticisers

Janusz Konkol (pdf)

 • Wykorzystanie geometrii fraktalnej do określenia odporności na pękanie betonu modyfikowanego metakaolinitem
 • The use of fractal geometry in determination of fracture toughness of metakaolinite modified concrete

Jan Małolepszy, Ewelina Grabowska (pdf)

 • Wpływ zeolitów na proces hydratacji spoiw mineralnych
 • The influence of zeolites on hydration process of mineral binders

Izabela Skrzypczak (pdf)

 • Oszacowanie wartości charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie według aktualnych zaleceń normowych
 • Estimation of the characteristic compressive strength value of concrete based on the current code recommendations

Izabela Skrzypczak (pdf)

 • Zmodyfikowany rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu
 • Modified fuzzy expert system supporting inference on concrete quality

Piotr Stępień, Zbigniew Rusin, Przemysław Świercz (pdf)

 • Interpretacja wyników pomiarów zawartości lodu w zamrażanych zaprawach przy użyciu metody DSC
 • Interpretation of measurements results of ice content in freezing mortars using DSC method

Katarzyna Synowiec (pdf)

 • Właściwości cementów popiołowo – żużlowych o nienormowym składzie, zawierających popiół lotny wapienny
 • Properties of non-standard fly ash – slag cements containing calcareous fly ash

Elżbieta Szczygielska, Wiktor Tur (pdf)

 • Kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie opracowane na podstawie statystyk porządkowych
 • The study of the conformity criterion for compressive strength of concrete based on order statistics

Teresa Szymura, Wojciech Adamczyk (pdf)

 • Procesy korozyjne w wieżach chłodniczych – badania stali zbrojeniowych w środowisku wody chłodniczej, uzdatnionej solami amonowymi
 • Corrosion processes in cooling towers

Jerzy Wawrzeńczyk, Agnieszka Molendowska, Adam Kłak (pdf)

 • Wpływ wybranych czynników na wyniki badania nasiąkliwości betonu
 • Results of concrete absorption test related to some particular factors

Budownictwo Zabytkowe

Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski (pdf)

 • Historyczny żuraw na przekonstruowanym fragmencie oryginalnej estakady jako pomnik Stoczni Gdańskiej
 • Historical crane on the redesigned original trestle bridge as a memorial of Gdansk Shipyard

Jakub Kołodziejczak, Michał Gołębiewski, Magdalena Rucka (pdf)

 • Diagnostyka Bramy Nizinnej w Gdańsku w kontekście procesu rewitalizacji
 • Diagnostics of Lowland Gate in Gdansk in the context of the revitalization process

Paweł Kossakowski (pdf)

 • Zabytkowe piwnice ziemne w Pierzchnicy
 • The historic root cellars in Pierzchnica

Jan Wrana, Aleksandra Jarocka-Mikrut (pdf)

 • Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych
 • New chances given to historic buildings by implementing revitalisation projects and adapting the premises to serve new functions