vol. 12(4) 2013

Anna P. Gawlikowska (pdf):

 • Communication and buildings. Space as mass-media

 Andrzej Chądzyński, Marek Piróg (pdf):

 • Technologia procesu przechowywania owoców, warzyw i ziemniaków a układy funkcjonalno-przestrzenne obiektów
 • The technology of the process of storing fruits, vegetables and potatoes and functional-spatial arrangements of objects

Ewelina Tkaczewska (pdf):

 • Wpływ struktury syntetycznego szkła popiołowego na właściwości zaczynów i zapraw cementowych
 • Influence of fly ashes with different glassy phase structure on properties of cement pastes and mortars

Agnieszka Woszuk (pdf):

 • Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło (WMA) z dodatkiem zeolitu
 • Designing warm – mix asphalt with the zeolite addition

Anna Dąbek, Natalia Dyś, Katarzyna Wyszyńska, Ilona Zaniuk, Jerzy Szerafin (pdf):

 • Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych
 • Protection of constructions of the buildings against accidental actions

Szymon Sobczyk (pdf):

 • Optymalna wysokość wolnopodpartej żelbetowej belki prefabrykowanej o przekroju prostokątnym
 • Optimal height of free-ends prefabricated reinforced concrete beam with rectangular cross-section

Danuta Barnat-Hunek, Beata Klimek (pdf):

 • Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego
 • Valuation of possibility of the silicon based preparations application for strengthening Lublin-type mouldings

Zbigniew Suchorab, Stanisław Fic, Danuta Barnat-Hunek (pdf):

 • Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR
 • Valuation of the capillary uptake phenomenon in the wall of the historic building using the surface TDR probe

Beata Klimek (pdf):

 • Wykorzystanie skaningowego mikroskopu elektronowego do badań malatury z kościoła w Radcze
 • The use of scanning electron microscopy to the study of the painting from the Church in Radcze

 Anna Życzyńska (pdf):

 • Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością
 • The application of building audit and energetic certificate to the property management

Bogusław Szmygin (pdf):

 • Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych
 • Recommendation on Historic Urban Landscape element of paradigm shift in historic towns protection

Jerzy Adamczyk (pdf):

 • Kominki wspomagające centralne ogrzewanie
 • Fireplaces supporting central heating

Jerzy Adamczyk (pdf):

 • Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń
 • Air heating of Rosom

Jan Wrana, Agnieszka Fitta (pdf):

 • The innovative solutions in new building for education architects in Lublin
 • Przykłady innowacyjnych rozwiązań w nowym obiekcie dla kształcenia architektów w Lublinie

Maciej Trochonowicz (pdf):

 • Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Część II. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki
 • The efficacy analysis of the diaphragms made using the method of chemical injection in the walls of calcareous stones. Part II. Testing the possibility of producing chemical injection in the walls of calcareous stones and in the lime mortars

Maciej Trochonowicz, Beata Witek, Marcin Chwiej (pdf):

 • Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń
 • Impact analysis of humidity and temperature on the value of thermal conductivity λ coefficient of insulating materials used inside buildings

Mykola Bevz (pdf):

 • Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cement
 • Problem ochrony i restauracji zabytków architektonicznych Lwowa, zbudowanych z użyciem cementu romańskiego

Petro Rychkov, Olga Mykhaylyshyn (pdf):

 • Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej
 • Anno 1928 competition for projects of Orthodox Churches in the Second Polish Republic: in searching new architectural identity

 Petro Rychkov (pdf):

 • Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych
 • The monastery of the Bernadines at Dubno in the light of little-known archival sources

Tadeusz Ciężak (pdf):

 • Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN 1992-1-1
 • Practical aspects of dimensioning of reinforced concrete beams, double reinforced in the light of PN-EN 1992-1-1

Ryszard Hołubowski, Andrzej Merena (pdf):

 • Metoda wielostrzałowa w analizie stateczności niepryzmatycznych słupów wielosegmentowych
 • Multiple shooting method in stability analysis of non-prismatic multi-segment columns

Magdalena Rogalska (pdf):

 • Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2
 • Selection of a set of earthmoving equipment in the aspect minimizing the emission of CO2

 Łukasz Borowski (pdf):

 • Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS
 • Duration of static GPS measurements and it’s influence on the coordinates accuracy

Katarzyna Porębska (pdf):

 • Powłoki hydrofobowe na bazie SiO2 wytwarzane metodą zol-żel
 • Hydrophobic coatings based on SiO2

 Errata do artykułu Budownictwo i Architektura 12(3) (2013) 169-176 (pdf)

 Errata do artykułu Budownictwo i Architektura 12(3) (2013) 271-278 (pdf)

 Errata do artykułu Budownictwo i Architektura 12(3) (2013) 185-192 (pdf)