vol. 13(1) 2014

Maciej Jacek Nowak (pdf)

 • Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jako instrument zarządzania środowiskiem – kluczowe problemy
 • The plans of the protection tasks for the Natura 2000 areas as an instrument for environmental management - the key issues

 Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek (pdf)

 • Właściwości asfaltu z dodatkami modyfikującymi po procesie starzenia krótkoterminowego
 • The properties of bitumen with different modifiers after a short-term aging process

Krzysztof Gnyp (pdf)

 • Wpływ przejeżdżających pociągów w sąsiedztwie projektowanego obiektu na obiekt oraz na przebywających w nim ludzi i urządzenia techniczne
 • The influence of moving by trains on a designed buil­ding situated near the railway track as well as on technical devices and people in the building

Agata Dąbal (pdf)

 • Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania
 • Roads and water: interactions considered on different levels of planning and designing

Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz M. Iwański (pdf)

 • Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym
 • The influence of laboratory compaction methods on the physical and mechanical properties of foamed bitumen recycled mixes

Dagmara Nowacka (pdf)

 • Wpływ inwestycji drogowych na zwierzęta – działania minimalizujące
 • Mitigating a traffic impact on animals.

Wiącek Jarosław, Polak Marcin, Kucharczyk Marek, Zgorzałek Sylwia (pdf)

 • Wpływ hałasu drogowego na ptaki
 • The influence of traffic noise on birds

Agnieszka Bugajska, Andrzej Kulig (pdf)

 • Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad
 • Pro-environmental actions undertaken in France during operation of motorways

Alicja Sołowczuk (pdf)

 • Wpływ zagospodarowania terenu na rozkład poziomu hałasu drogowego na powierzchni górnych przejść habitatowych
 • The impact of land development on the distribution of road noise level on the surface of the upper wildlife crossings

Sławomir Karaś, Olga Skoczylas (pdf)

 • Pierwszy most inż M. Lutosławskiego w Lublinie
 • Sustain development – the first bridge of M. Lutoslawski in Lublin

Slávka Gałaś, Andrzej Gałaś (pdf)

 • Proces oceny oddziaływania na środowisko w państwach Grupy Wyszehradzkiej w zakresie drogownictwa
 • The process of Environmental Impact Assessment in the V4 countries in the field of road construction

Marek Motylewicz, Władysław Gardziejczyk (pdf)

 • Hałas od ruchu samochodowego w otoczeniu skrzyżowań
 • Road traffic noise in areas surrounding intersections

Adam Wysokowski (pdf)

 • Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt - dokument ujednolicający tematykę
 • The reccomendations for design, construction and maintenance of animals passages - a document unifying problems

Anna Leniak-Tomczyk, Grażyna Łagoda (pdf)

 • Wiadukt w Calabrii jako przykład innowacyjnych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym
 • The viaduct In Calabria as an example of innovative solutions in construction of transport infrastructure

Rafał T. Kurek, Radosław Ślusarczyk (pdf)

 • Górne przejścia dla zwierząt w Polsce – wspólny sukces drogowców i przyrodników 
 • Overpasses in Poland – naturalists and road constructors’ joint success

Wojciech Grabowski, Jarosław Wilanowicz, Marta Andrzejczak,Marcin Bilski (pdf)

 • Warunki zastosowania popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno – asfaltowych
 • Conditions for use of fly ashes as filler for hot-mix asphalt

Krzysztof Spałek, Maria Mleczko-Król (pdf)

 • Walory przyrodnicze pasa autostrady A-4 na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny w województwie opolskim
 • Natural assets in the right-of-way of A-4 Motorway in the Góra Świętej Anny Landscape Park, Opole Region

 Lidia Żakowska (pdf)

 • Wizualizacja, modelowanie i analizowanie przestrzeni transportu miejskiego w aspekcie estetycznym
 • Visualization, modelling and analyzing of transport space in cities from the aspect of aesthetics evaluation

 Piotr Żabicki, Władysław Gardziejczyk (pdf)

 • Wybrane aspekty analizy wielokryterialnej w projektowaniu obejść drogowych
 • Selected aspects of multicriteria analysis in the design of bypass roads

Marlena Leszczyńska-Sędłak, Janusz Bohatkiewicz (pdf)

 • Praktyczne problemy i możliwości zastosowania nowych Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 w opracowaniach środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym
 • Practical problems and possibilities related to the use of new Plans of Protection Tasks for Natura 2000 sites in environmental studies in the field of transport infrastructure engineering

Janusz Bohatkiewicz, Wioleta Czarnecka, Krzysztof Jamrozik, Sebastian Biernacki, Maciej Hałucha (pdf)

 • Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic
 • Impact of traffic calming on acoustic climate in street surrounding

Maciej Kowal (pdf)

 • Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17
 • Protection of the natural environment on the expressway S17

Maciej Kowal (pdf)

 • Walory estetyczne drogi ekspresowej S17
 • The aesthetics of the S17 expressway

Krzysztof Śledziewski (pdf)

 • Postępowanie z przebudową zabytkowych obiektów komunikacyjnych na przykładzie ulicy Zamkowej w Lublinie
 • Procedure of reconstruction of historical communication monuments on the example of Zamkowa Street in Lublin

Slávka Gałaś, Janusz Bohatkiewicz (pdf)

 • Stosowanie list kontrolnych w opracowaniach środowiskowych w zakresie budownictwa drogowego
 • The application of checklists in environmental studies in the field of road construction

Piotr Radziszewski, Karol Kowalski, Michał Sarnowski, Piotr Pokorski (pdf)

 • Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni drogowych
 • Environmentally friendly material and technological solutions of road pavements

Wioleta Czarnecka, Stefan Firlej (pdf)

 • Wpływ podsypki na trwałość nawierzchni z kostki
 • Impact of the sand bed on stability of cobblestone pavement

Agnieszka Woszuk (pdf)

 • Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne
 • Threat to human life and health road accidents in environmental studies on the example of the national road number 17 between Piaski and Hrebenne

Vitalii Naumov, Natalia Vnukova, Ganna Zhelnovach (pdf)

 • Możliwości zastosowania sieci neuronowych do oceny bezpieczeństwa ekologicznego dróg na Ukrainie 
 • Neural networks applications for environmental safety assessment of roads in Ukraine

Nosaliuk Nataliia, Andreychuk Alexander (pdf)

 • Mosty Łucka - przeszłość i teraźniejszość 
 • Bridges in Luck - Past and Present