vol. 13(2) 2014

GEOTECHNIKA

Ewa Daniszewska (pdf)

 • Zastosowanie ANFIS w analizie wyników badań gruntów
 • Application of the ANFIS to analysis of results from soil testings

Lucjan Gazda, Małgorzata Franus (pdf)

 • Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych
 • Physicochemical and mechanical properties of selected cohesive soils of Lublin region used in waterproofing applications

Aleksandra Gorączko, Maria Gadomska, Maciej K. Kumor (pdf)

 • Monitorowanie przemieszczeń wybranego budynku posadowionego na podłożu ekspansywnym
 • Monitoring the movements of the building founded on expansive clays

Karolina Knapik, Joanna Bzówka, Giacomo Russo (pdf)

 • Compressibility of kaolinite treated with fly ash from fluidized bed combustion
 • Ściśliwość mieszaniny kaolinu i popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla

Krzysztof Nepelski (pdf)

 • Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego
 • The verification of subsoil parameters based on back analysis of a bridge

Grzegorz Straż (pdf)

 • Identyfikacja lokalnych gruntów organicznych na podstawie wyników badań sondą statyczną CPT
 • Identification of local organic soils based on cone penetration test results

Krzysztof Wilk (pdf)

 • Znaczenie efektywnych wartości parametrów gruntu w określaniu nośności podłoża spoistego
 • The meaning of effective soil parameters for determining of the bearing capacity of cohesive soils

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Waldemar Budzyński, Jacek Góra, Wojciech Piasta, Tadeusz Turkiewicz (pdf)

 • Moduł sprężystości betonów z kruszywami łamanymi z polskich i ukraińskich skał magmowych
 • Modulus of elasticity of concretes from Polish and Ukrainian crushed aggregates from igneous rocks

Małgorzata Franus, Lidia Bandura (pdf)

 • Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi
 • Properties of the lightweight aggregate modified with the spent zeolite sorbents after sorption of diesel fuel

Grzegorz L. Golewski (pdf)

 • Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych
 • The application of Berkovich nanoindenter to the study of interfacial transition zone in concretes containing fly-ash

Stefania Grzeszczyk, Krystian Jurowski (pdf)

 • Wpływ stopnia rozdrobnienia metakaolinu na właściwości samozagęszczalnych betonów do robót podwodnych
 • The influence of the fineness of metakaolin on the properties of self-compacting underwater concrete

Józef Jasiczak, Marcin Kanoniczak, Łukasz Smaga (pdf)

 • Normowe pojęcie rodzina betonów na przykładzie ciągłej produkcji płyt Spiroll
 • Standard term concrete families on the example of continuous production of Spiroll slabs

Sławomir Karaś, Beata Klimek (pdf)

 • Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie
 • Diagnosis of 100 years old concrete from M. Lutoslawski Bridge in Lublin

Paweł Łukowski, Joanna Julia Sokołowska, Maja Kępniak (pdf)

 • Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych
 • The introductory evaluation of possibility of using waste perlite powder in building polymer composites

Oksana Poznyak, Andryy Melnyk (pdf)

 • Non-autoclaved aerated concrete made of modified binding composition containing supplementary cementitious materials

Izabela Skrzypczak, Lidia Buda-Ożóg (pdf)

 • Wskaźnik jakości produkowanego betonu a niezawodność w odniesieniu do próby o małej liczebności
 • The quality index for produced concrete and reliability in relation to the small size sample

MECHANIKA KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW

Wiesław Baran (pdf)

 • Możliwości obliczeniowe a wymagania wg Eurokodu 3 przy wyznaczaniu sił przekrojowych konstrukcji powłokowych
 • Calculation possibilities and Eurokod 3 requirements used to calculate internal forces in shell structures

Damian Bęben, Michał Wrzeciono (pdf)

 • Analiza numeryczna mostu gruntowo-stalowego
 • Numerical analysis of soil-steel bridge

Grzegorz Bosak (pdf)

 • Badania modelowe działania wiatru na budynek wysoki
 • Wind tunnel tests of wind action on a high-rise building

Tadeusz Chmielewski, Piotr Górski, Peter Breuer, Eduard Konopka (pdf)

 • Porównanie obliczonych i pomierzonych techniką GPS charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego

Jacek Chróścielewski, Marian Klasztorny, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Magdalena Rucka, Krzysztof Wilde (pdf)

 • Kompozyt przekładkowy GFRP z rdzeniem PET w powłokowej konstrukcji kładki dla pieszych
 • GFRP sandwich composite with PET core in shell structure of footbridge

Jakub Gontarz, Jerzy Podgórski (pdf)

 • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie betonu i skał metodą "brazylijską" w konfrontacji z zastosowanym kryterium zniszczenia materiału
 • Determination of tensile strength of concrete and rocks by using the Brazilian test in the confrontation with the failure criteria

Piotr Górski, Stanislav Pospišil, Sergej Kuznetsov, Marcin Tatara, Ante Marušić (pdf)

 • Badania modelowe liczby Strouhala oblodzonego cięgna mostu podwieszonego
 • Model investigations of Strouhal number of iced cable of cable-stayed bridge

Szymon Imiełowski, Aniela Glinicka, Cezary Ajdukiewicz (pdf)

 • Analiza eksperymentalna ścieżek wyboczenia prętów ściskanych w przypadku obciążenia sterowanego przemieszczeniem
 • Experimental buckling path of compressed bars under displacement control

Barbara Kaleta, Bartosz Różycki (pdf)

 • Drgania własne belki na stochastycznym dwuwarstwowym podłożu o znacznie różniących się grubościach
 • Natural vibrations of a beam on stochastic two-layered subsoil with significantly different thickness

Krzysztof Kozioł, Waldemar Bzduła (pdf)

 • Wpływ sprężenia elementów konstrukcji rozbudowy teatru na odpowiedź spowodowaną ruchem metra
 • The effect of compression design elements for the development of theater-Tell caused by the subway movement

Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski (pdf)

 • Badania pomostów kompozytowych do zastosowań w mostach drogowych
 • Research on FRP decks for road bridge applications

Tomasz Lipecki (pdf)

 • Oddziaływanie wiatru na dachy płaskie
 • Wind action on flat roofs

Tomasz Lipecki, Jarosław Bęc, Paulina Jamińska (pdf)

 • Oddziaływanie wiatru na kominy stalowe w ujęciu przepisów normowych
 • Wind action on steel chimneys according to standards

Marek Łagoda, Maciej Kowal (pdf)

 • Wzmacnianie płaskich, zginanych elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP
 • FRP composite materials strengthening of flat steel elements

Marek Łagoda, Krzysztof Śledziewski (pdf)

 • Praca stalowo-betonowej belki zespolonej z uwzględnieniem zarysowania płyty
 • Operation of a steel-concrete composite beam considering slab cracking

Maciej Major, Izabela Major Judyta Różycka (pdf)

 • Zastosowanie warstwowego kompozytu gumowego w celu redukcji oddziaływań dynamicznych na konstrukcje stalowe
 • Application of a layered rubber composite to reduce dynamic effects on steel structures

Błażej Meronk, Krzysztof Wilde (pdf)

 • Modulowane fale ultradźwiękowe w diagnostyce zginanych płyt betonowych
 • Ultrasonic modulated waves for diagnostics of concrete elements in bending

Paweł Poneta, Tomasz Siwowski (pdf)

 • Badania dźwigara mostowego z kompozytów FRP pod obciążeniem statycznym
 • Research on the FRP bridge girder under static load

Magdalena Rucka, Rafał Kędra (pdf)

 • Numeryczna i doświadczalna analiza propagacji fal sprężystych przez stalowe połączenie śrubowe
 • A study on propagation of elastic waves in steel bolted joints

Magdalena Rucka, Jacek Lachowicz (pdf)

 • Analiza numeryczna i doświadczalna propagacji pola elektromagnetycznego w badaniach metodą georadarową
 • Numerical and experimental analysis of electromagnetic field propagation for ground penetrating radar inspection

Jacek Szulej, Michał Pieńko, Wojciech Franus (pdf)

 • Wstępne badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem tufów zeolitowych
 • Preliminary studies of the dynamic and material parameters of reinforced concrete elements with the addition of zeolite tuffs

RUSZTOWANIA BUDOWLANE

Ewa Błazik-Borowa, Jakub Gontarz (pdf)

 • Wpływ imperfekcji na pracę statyczno-wytrzymałościową typowego rusztowania
 • The impact of values and modelling method on the static-strength work of a typical scaffolding

Ewa Błazik-Borowa, Jacek Szer (pdf)

 • Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników
 • The analysis of stages of creation and operation of scaffoldings with regard to safety of users

Paulina Jamińska (pdf)

 • Praca statyczna rusztowania pod działaniem rzeczywistego oraz normowego obciążenia wiatrem
 • Static work of scaffolding loaded by actual and standards driven wind forces

Michał Pieńko (pdf)

 • Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego
 • The analysis of the deformation of single node in a modular scaffolding system

Aleksander Robak (pdf)

 • Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań
 • Capacity analysis of steel scaffolding decks

Szczepan Woliński (pdf)

 • Projektowanie konstrukcji wspomagane analizą ryzyka
 • Risk aided design of building structures