vol. 13(3) 2014

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Stanisław Fic, Maciej Szeląg, Andrzej Szewczak (pdf)

 • Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych na przykładzie obiektów na terenie Lubelszczyzny
 • Operational phase problems of prefabricated residential buildings on the exampleof the objects in the Lublin region

Wiesław Ligęza (pdf)

 • Budownictwo wielkopłytowe po latach. Wybrane problemy remontowe
 • Large-panel buildings after years of exploitation. Selected problems of repairs

Beata Nowogońska (pdf)

 • Prognoza stanu technicznego ścian murowanych w budynkach mieszkalnych
 • Prognosis of the technical condition of masonry walls in residential buildings

Dominika Pilarska (pdf)

 • Geometryczne kształtowanie wybranych struktur dwuwarstwowych kopuł prętowych
 • Geometric shaping of chosen two-layered bar domes

Jerzy Z. Piotrowski, Radosław Zaborek (pdf)

 • Program prac remontowych budownictwa systemowego na przykładzie budynków W-70
 • The program of renovation work on the example of the system building constructionW-70

Krystyna Wróbel, Wiesław Kubiszyn (pdf)

 • Problemy eksploatacyjne budynków wzniesionych w technologii OWT na przykładzie dziesięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Rzeszowie
 • Operating problems of buildings erected by using OWT large panel technology on the example of a ten-storey residential building in Rzeszów

Jacek Zyga (pdf)

 • Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości
 • Evaluation of prefabricated blocks of flats through the Real estate market point of view

KONSTRUKCJE BETONOWE

Zinoviy Blikharskyy, Dmytro Dubizhanskyy, Roman Khmil (pdf)

 • Badania nośności belek żelbetowych wzmocnionych pod obciążeniem przez obetonowanie
 • Investigation of the bearing capacity of reinforced concrete beams strengthened with reinforced concrete ring under load

Szymon Chołostiakow, Renata Kotynia (pdf)

 • Nośność i odkształcalność żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie przy użyciu kompozytowych profili węglowych o przekroju teowym – badania doświadczalne
 • Flexural strengthening of RC beams by using a near surface mounted T-section profiles

Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Magdalena Bacharz, Kamil Bacharz (pdf)

 • Nośność belek żelbetowych obciążanych cyklicznie
 • A load capacity of cyclic loaded reinforced concrete beams

Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Paweł Tworzewski (pdf)

 • Analiza wpływu rozmieszczenia prętów zbrojeniowych na deformacje i obraz zarysowania belki żelbetowej
 • An analysis of the influence of the reinforcing bar distribution on the beam deformation during loading

Łukasz Jabłoński (pdf)

 • Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku
 • Influence of the interface location at the height of composite reinforced concrete elements on the interface crack limit state

Jakub Jarosz (pdf)

 • Doświadczalna weryfikacja modelu obliczeniowego zintegrowanego obiektu mostowego
 • Experimental verification of numerical model of integral bridge

Michał Knauff, Marcin Niedośpiał (pdf)

 • Uwagi o obliczaniu szerokości rys w węzłach stropów zespolonych stalowo – betonowych
 • Comments concerning crack width calculation in joints of steel-concrete composite slabs

Jacek Korentz (pdf)

 • Metody analizy pracy przekroju żelbetowego mimośrodowo ściskanego w stanie deformacji pokrytycznych
 • Methods of analysis of a reinforced concrete section under bending with axial force in the post-yield range

Krystyna Nagrodzka-Godycka, Anna Knut, Kamila Zmuda-Baszczyn (pdf)

 • Zarysowanie i nośność przestrzennego układu tarcz zbrojonych ortogonalnie
 • Crack morphology and load carrying capacity of the deep beams reinforced orthogonally

Rafał Ostromęcki (pdf)

 • Udział zbrojenia poprzecznego w nośności na ścinanie - spostrzeżenia z badań
 • Transverse reinforcement contribution in shear – remarks from experimental research

Paulina Paśko, Bartosz Piątek, Tomasz Siwowski (pdf)

 • Badania zakotwień w systemie wzmacniania konstrukcji sprężonymi taśmami CFRP
 • Research on anchorages of the structural strengthening system with prestressed CFRP strips

Marta Słowik (pdf)

 • Wpływ zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego
 • The influence of longitudinal reinforcement on shear capacity of reinforced concrete members without shear reinforcement

Michał Staśkiewicz, Renata Kotynia, Julien Michels, Christoph Czaderski, Masoud Motavalli (pdf)

 • Badania doświadczalne kablobetonowych dźwigarów wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP
 • Experimental tests of post-tensioned girders strengthened with prestressed CFRP composites

Piotr Szymczak, Paweł Olbryk, Maria Kamińska (pdf)

 • Pręty kompozytowe GFRP jako zbrojenie elementów betonowych obciążonych siłą podłużną i momentem
 • Composite GFRP bars as reinforcement of concrete members under axial force and bending moment

Tadeusz Urban, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk (pdf)

 • Badania nośności słupów żelbetowych w obszarze połączeń krawędziowych z płytą żelbetową
 • Experimental investigations of reinforced concrete columns in the edge connection zone with a reinforced concrete slab

Tadeusz Urban, Jakub Krakowski (pdf)

 • Nośność na przebicie krępych płyt żelbetowych – badania i analiza metodą S-T
 • Punching shear behavior of thick reinforced concrete slabs according to Strut-and-Tie model

Tadeusz Urban, Łukasz Krawczyk, Michał Gołdyn (pdf)

 • Badanie nośności na przebicie płyt żelbetowych z różnie ukształtowanym zbrojeniem poprzecznym
 • Experimental investigations of punching shear concrete slabs with different types of transverse reinforcement

Marek Urbański, Andrzej Łapko (pdf)

 • Przyczynek do oceny stanu zarysowania belek z betonu zbrojonego prętami BFRP
 • On assessment of cracking of concrete beams reinforced with BFRP bars

KONSTRUKCJE METALOWE

Antoni Biegus (pdf)

 • Blacha fałdowa jako usztywnienie pasów kratownic płaskich przy wyboczeniu z ich płaszczyzny
 • Corrugated sheet as a bracing of flat truss chords at their out-plane buckling

Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski (pdf)

 • Najbardziej niekorzystne imperfekcje geometryczne stalowych powłok sferycznych
 • Most adverse geometrical imperfections of steel spherical shells

Marian Giżejowski, Zbigniew Stachura (pdf)

 • Współczynniki częściowe w ocenie nośności elementów stalowych o przekroju klasy 4
 • Partial resistance factors of class 4 steel elements

Marcin Górski (pdf)

 • Obliczanie podstaw słupów zginanych dwukierunkowo
 • Calculation of column bases under biaxial bending

Zbigniew Kowal, Rafał Piotrowski (pdf)

 • Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal przekryte strukturą regularną ze ściągiem
 • Energy–active expansion segments of steel halls covered with a regular structure with a tie 

Mariusz Maślak, Małgorzata Snela (pdf)

 • Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym
 • The axial force influence on the flexibility of steel joints subject to bending under fully developed fire conditions

Monika Matuszkiewicz (pdf)

 • Badanie wpływu wstępnych imperfekcji trzonu masztu na wartości sił wewnętrznych i wytężenie konstrukcji masztu
 • The study of the influence of initial mast shaft imperfections on the values of internal forces and the effort of mast structure

Krzysztof Ostrowski, Aleksander Kozłowski (pdf)

 • Analiza czynnikowa zdolności do obrotu użebrowanego połączenia doczołowego belki do słupa
 • Parametric study on the rotation capacity of stiffened end-plate beam-to-column connection

Marcin Skwarek, Jacek Hulimka (pdf)

 • Aerodynamiczne tłumienie drgań w obliczeniach stalowych wież kratowych
 • Aerodynamic damping in the structural analysis of steel lattice towers

Radosław Szczerba (pdf)

 • Odporność ramowych konstrukcji stalowych na zniszczenie postępujące w wyniku oddziaływań wyjątkowych
 • Structural robustness of steel framed buildings subjected to accidental actions 

Andrzej Szychowski (pdf)

 • Wyboczenie sprężyście zamocowanej ścianki wspornikowej z usztywnieniem krawędzi swobodnej
 • Buckling of elastically restrained cantilever wall with free edge stiffening 

PROBLEMY BUDOWNICTWA WIELKOPŁYTOWEGO

Renata Janusz, Krzysztof Janus (pdf)

 • Budynki wykonane w systemie OWT - 67 w układzie urbanistycznym osiedla „Maki” w Lublinie
 • Buildings constructed in the system OWT- 67 in urban layout of residential settlement „Maki” in Lublin

Aleksandra Jarocka-Mikrut, Piotr Gleń (pdf)

 • Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy „Felin” w Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego
 • The concept of housing estate A, B, and C in the borough of Felin District in Lublin and its implementation. Panel buildings and problems they pose

Anna Ostańska (pdf)

 • Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych
 • End-user survey results as contribution to energy performance assessment of precast panel housing stock 

Zbigniew Radziewanowski (pdf)

 • Walory kulturowe formy architektonicznej w aspekcie uwarunkowań współczesnych Technologii budowlanych, w tym budownictwa wielkopłytowego
 • The cultural values of architectural form in terms of current conditions of building technologies including prefabricated buildings 

Olga Skoczylas (pdf)

 • Przekształcać, ale jak?
 • Transform, but how? 

Magdalena Szpytma (pdf)

 • Rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty. Implementacja rozwiązań europejskich do warunków polskich
 • Revitalization of prefabricated housing. Implementation of European solutions to Polish conditions 

Jan Wrana, Olga Skoczylas (pdf)

 • Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko – uzupełnienie funkcji o budynek wielofunkcyjny
 • Revitalization of prefabricated estate in Lipsko - complement the function of the multi-purpose building