vol. 13(4) 2014

FIZYKA BUDOWLI

Dorota Koruba, Ewa Zender Świercz, Jerzy Zb. Piotrowski, Łukasz Orman, Marek Telejko: (pdf.)

 • Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego w przedszkolu
 • Indoor air quality in a preschool

Grzegorz Krajewski: (pdf.)

 • Kurtyna powietrzna, jako bariera w przypadku pożaru
 • Air barriers used for separating smoke free zones in case of fire in tunnel

Tomasz Nowicki: (pdf.)

 • Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków
 • Numerical analysis of the thermal bridge formed at the corners of buildings

Jacek Nurzyński: (pdf.)

 • Ocena akustyczna środowiska zamieszkania na obszarach zurbanizowanych
 • Acoustical assessment of urban residential environment

Marek Telejko: (pdf.)

 • Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych przedszkolach
 • Indoor air quality in a preschool

Barbara Szudrowicz, Elżbieta Nowicka: (pdf.)

 • Czynniki wpływające na izolacyjność akustyczną w budynkach wielkoplytowych
 • Factors affecting the sound insulation in the prefabricated buildings

Wojciech Węgrzyński: (pdf.)

 • Ocena skuteczności funkcjonowania grawitacyjnej wentylacji oddymiającej przy oddziaływaniu wiatru
 • Smoke and heat flow in a large volume building in case of fire 

Inżynieria Komunikacyjna – Drogi

Marek Bauer: (pdf.)

 • Estymacja czasu przejazdu pociągów metra dla potrzeb modeli symulacyjnych, na przykładzie I linii w Warszawie
 • Underground travel time estimation for macro simulation models, on the example of the first line in Warsaw 

Janusz Bohatkiewicz: (pdf.)

 • Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem
 • Protection against traffic noise in urban areas in relation to noise control plans

Marcin Budzyński, Kazimierz Jamroz: (pdf.)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej
 • Safety management of the existing road network

Anna Chomicz-Kowalska: (pdf.)

 • Analiza właściwości asfaltu spienionego 50/70 w aspekcie przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Analysis of 50/70 foamed bitumen properties in the aspect of its utilization in mineral-bitumen mixtures.

Jakub Fengier, Andrzej Pożarycki: (pdf.)

 • Wtórne wiązanie kruszywa z recyklingu betonu na przykładzie badań materiału i warstw podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej 
 • Self-cementing properties of recycled concrete aggregates (RCA) on the example of tests of material and layers of pavement subbase 

Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek: (pdf.)

 • Charakterystyka zmęczeniowa recyklowanej podbudowy w aspekcie kontrolowanych naprężeń metodą IT-FT
 • Characteristics of the fatigue life (IT-FT) of the recycled base course at the controlled stresses state

Piotr Jaskuła: (pdf.)

 • Badania i analizy sczepności międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych
 • Studies and analysis on interlayer bonding in asphalt pavements

Józef Judycki, Piotr Jaskuła, Marek Pszczoła, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki, Marcin Stienss: (pdf.)

 • Opracowanie nowego „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • Development of new „Catalogue of typical flexible and semi-rigid pavement structures”

Małgorzata Konopska-Piechurska, Wioletta Jackiewicz-Rek, Paweł Łukowski: (pdf.)

 • Korelacje pomiędzy wytrzymałościami na ściskanie i rozciąganie dla betonów do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem
 • Correlations between compressive strength and tensile strength of concrete for two-layers pavement with exposed aggregate

Piotr Koźlarek: (pdf.)

 • Granulat asfaltowy jako pełnowartościowy składnik mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Recycled Asphalt Pavement (RAP) as a fully valuable component of the HMA mixes

Piotr Koźlarek: (pdf.)

 • Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa. Zachodnie wymagania w Polskich realiach
 • Monolayer asphalt pavement. Western requirements in Polish realities

Jerzy Kukiełka, Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus: (pdf.)

 • Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów
 • Warm mix asphalt with zeolite additions

Paweł Mieczkowski: (pdf.)

 • Możliwości odświeżania lepiszcz w starych nawierzchniach asfaltowych
 • Possibility of refreshing binders in old asphalt pavements

Piotr Olszewski, Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Piotr Szagała: (pdf.)

 • Badanie zachowań uczestników ruchu na przejściach dla pieszych na podstawie analizy obrazu
 • Safety assessment of pedestrian crossing solutions

Karol Pereta, Lucjan Janas, Rafał Klich: (pdf.)

 • Ocena skuteczności ekranu akustycznnego z bramą wjazdową
 • Evaluation of efficiency of acoustic screen with gate

Andrzej Plewa: (pdf.)

 • Analiza porównawcza wybranych metod badawczych odporności na działanie wody i mrozu mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Comparative analysis of selected research methods for resistance to water and frost of asphalt mixtures

Andrzej Pożarycki, Przemysław Górnaś: (pdf.)

 • Numeryczny model właściwości lepkosprężystych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
 • The numeric model of the properties of viscoelastic pavement layers madeof asphalt concrete 

Piotr Radziszewski, Joanicjusz Nazarko, Jan Król, Karol J. Kowalski, Michał Sarnowski: (pdf.)

 • Prognozowanie rozwoju technologii drogowych na podstawie metody delfickiej – wybrane zagadnienia
 • Forecasting development of road technology based on the Delphi method – selected issues 

Piotr Radziszewski, Andrzej Plewa, Karol J. Kowalski, Jan Król, Michał Sarnowski, Piotr Pokorski: (pdf.)

 • Wpływ temperatury technologicznej na trwałość zmęczeniową mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni mostowych 
 • Influence of technology temperature on the fatigue cracking resistance of asphalt mixtures used for bridge pavement

Michał Sarnowski, Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol J. Kowalski, Jan B. Król: (pdf.)

 • Ocena trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do izolacji i nawierzchni obiektów mostowych 
 • Durability assessment of asphalt mixtures for waterproofing and pavement of bridges

Mieczysław Słowik: (pdf.)

 • Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze
 • Analysis of the rheological behavior of polymer modified asphalt binders subjected to force-ductility test

Mieczysław Słowik, Marta Andrzejczak: (pdf.)

 • Analiza lepkości zerowego ścinania (ZSV) asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS
 • Study of the zero shear viscosity of SBS copolymer modified bitumens

Marcin Staniek: (pdf.)

 • Ocena dokładności stereowizyjnej metody inspekcji dróg
 • The estimation of stereovision precision in road inspection

Andrzej Szarata: (pdf.)

 • Analiza wielkości parkingów Park and Ride zlokalizowanych w obszarach metropolitarnych
 • The procedure of capacity estimation for P&R car parks located within metropolitan areas

Mateusz Szarata, Piotr Olszewski: (pdf.)

 • Analiza efektywności dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego 
 • Analysis of the effectiveness of bus lane with intermittent priority

Marta Wasilewska: (pdf.)

 • Analiza właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych w początkowym okresie ich eksploatacji 
 • Analysis of skid resistance of road pavements in the initial period of its life

Arkadiusz Zielinkiewicz: (pdf.)

 • Rola standardu technicznego dróg z uwagi na bezpieczeństwo ruchu w nocy 
 • The role of the technical standard of roads due to traffic safety at nighttime

Monika Zięba, Sebastian Witczak: (pdf.)

 • Prawdy i mity związane z powinowactwem pomiędzy asfaltem i kruszywem oznaczanym wg PN-EN 12697-11
 • Truths and myths concerning affinity between asphalt and aggregate tested in accordance with PN-EN 12697-11

Robert Ziółkowski: (pdf.)

 • Badania prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań z ruchem okrężnym
 • Vehicles speed analysis in roundabouts vicinity

Adam Zofka, Dominika Maliszewska, Maciej Maliszewski: (pdf.)

 • Zastosowanie techniki FT-IR w badaniach materiałów asfaltowych 
 • Application of FT-IR technique to bituminous materials

Piotr Żabicki, Władysław Gardziejczyk: (pdf.)

 • Zagadnienia normalizacji kryteriów w analizach wielokryterialnych w projektowaniu dróg 
 • Issues of criteria normalization in the multicriteria analyzes in the design of roads

Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych 

Sławomir Biruk, Michał Tomczak: (pdf.)

 • Optymalizacja procesu transportu w dystrybucji mieszanki betonowej 
 • Transport optimization for ready-mix concrete distribution

Robert Bucoń: (pdf.)

 • Wspomaganie decyzji deweloperskich w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych 
 • Decision support of a developer in residential project preparation

Artur Duchaczek, Dariusz Skorupka: (pdf.)

 • Zastosowanie zmodyfikowanej metody Bellingera do optymalizacji doboru środków transportowych 
 • Application of modified Bellinger’s method for optimization of the choice of means of transport

Agnieszka Dziadosz, Oleg Kapliński, Mariusz Rejment(pdf.)

 • Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych 
 • Usefulness and fields of the application of the Earned Value Management in the implementation of construction projects

Artur Koper, Roman Marcinkowski(pdf.)

 • Ocena i normowanie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych procesów budowlanych 
 • Evaluation and standardization of technological-organizational solutions of construction processes

Agnieszka Leśniak(pdf.)

 • Czynniki przetargowe w zamówieniach na dokumentację projektową 
 • Bidding factors in procurements of design documentation

Karol Nurzyński, Aleksander Panek(pdf.)

 • Ocena cyklu życia jako narzędzie decyzyjne w projektach infrastruktury drogowej 
 • LCA as a tool for road authorities in decision making process

Mieczysław Połoński: (pdf.)

 • Budżetowanie przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu i kosztu 
 • Construction project budgeting including time buffers and costs

Elżbieta Radziszewska-Zielina: (pdf.)

 • Zastosowanie metody AHP do wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej 
 • The application of method AHP to choose a construction enterprise for partnering cooperation

Janusz Szelka, Zbigniew Wrona: (pdf.)

 • Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną w przedsięwzięciach inżynieryjnych
 • Inference processes in incomplete knowledge systems in engineering projects

Załączniki: