vol. 14(3) 2015

Halina Landecka (pdf)

 • Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej
 • Architectual/landscape complex „Uroczysko Zaborek“ as an example of the preservation of historic wooden architecture

Wiesława Chodkowska (pdf)

 • Tradycjne budownictwo drewniane w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku, ekspozycja i użytkowanie
 • Characteristic for the local tradition of wood construction in Museum of Building Ethnographic Park in Olsztynek, exposure and use

Monika Bachmańska-Słowikowska (pdf)

 • Nowe życie drewnianych domów dla rękodzielników w Skansenie Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi
 • The new life of craftsmen houses in Heritage Park of Wooden Architecture in Lodz

Jan Wrana, Agnieszka Fitta-Spelina (pdf)

 • O przetrwanie dziedzictwa. Wielokulturowe świątynie południowo-wschodniej Polski – historia zapisana w drewnie
 • For survival of heritage. Multicultural temples of south-eastern Poland – history written in wood

Wojciech Pardała (pdf)

 • Problemy funkcjonalne, techniczne i społeczne drewnianej architektury letniskowej okolic Łodzi
 • Functional, social and technical aspects of wooden leisure architecture of Lodz surroundings

Krzysztof Wieczorek (pdf)

 • Zabytkowe budynki drewniane jako zabytki techniki
 • Ancient wooden buildings as monuments of technique and technology

Anna Maślak (pdf)

 • Znaczenie kontynuacji badań architektonicznych podczas rozbiórki na przykładzie zagrody z Kaniczek translokowanej na teren Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce
 • The importance of continuing research during the demolition of architectural wooden architecture on the example of pens from Kaniczek translocated into 'Olęder' Ethnographic Park in Nieszawka Wielka

Jadwiga Środulska-Wielgus (pdf)

 • Rewaloryzacja zabudowy drewnianej jako element urządzania szlaku Kultury Wołoskiej
 • Wooden development renewal as an element of establishment of the Wallachian Culture route

Paulina Kowalczyk, Łukasz Kowalski, Tomasz Pietrasiewicz, Tadeusz Przystojecki, Joanna Zętar (pdf)

 • Projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” – wizualizacja wiedzy o architekturze drewnianej jako forma ochrony zabytków
 • Project “The Wooden Treasure. Preserving Heritage Design Future” – 3D visualization as a form of monument's protection

Adam Krajewski (pdf)

 • Niektóre problemy ochrony obiektów architektury w tzw. stylu nadświdrzańskim
 • Some problems of protection of architecture objects in the so-called “nadświdrzański style”

 Grzegorz Rytel (pdf)

 • Wernakularna, czyli jaka? Uwagi semantyczne na marginesie tematu konferencji
 • Vernacular, which means? Semantic remarks as side notes on the main topic of the conference

Barbara Zin (pdf)

 • Ochrona kuźni sułkowickich – symbolu lokalnego rzemiosła
 • Protection of old forges in Sułkowice – symbol of the local crafts-manship

 Elżbieta Szot-Radziszewska (pdf)

 • Różnorodność współczesnych form ochrony wiejskiej i małomiasteczkowej architektury drewnianej w Polsce
 • The diversity of modern forms of preservation of rural and small towns’ wooden architecture in Poland

Marta A. Urbańska (pdf)

 • Historia, stan obecny i planowany rozwój ośrodka hotelowo-gastronomicznego „Pastewnik” w Przeworsku
 • History, status quo and planned development of the hotel centre „Pastewnik” in Przeworsk

Beata Klimek (pdf)

 • Problematyka konserwatorska zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej na wybranych przykładach z Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Problems of restoration of antique doors and windows selected examples from Village Museum

 Beata Klimek (pdf)

 • Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie – wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej
 • The historic windows and doors wooden cottages and a farmhouse built in the Lublin region – selected examples from Village Museum

 Magdalena Rogalska (pdf)

 • Proces inwestycyjny przenoszenia domów z bali drewnianych
 • Analysis of the selection of weather predictors to forecast dependent variables in the construction industry

 Olga Skoczylas (pdf)

 • Drewniane budynki mieszkalne na Kielecczyźnie
 • Wooden residential buildings in the Kielce Region

Petro Rychkov, Olga Smolińska (pdf)

 • Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście nurtów neowernakularnych
 • Renovation of the wooden St. John The Baptist Church in Zaborol village near Rivne in the context of neo-vernacular trends

 Piotr Gleń (pdf)

 • Cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – kryteria wyboru
 • Orthodox churches inscribed on the UNESCO World Heritage Site – the selection criteria

 Małgorzata Michalska-Nakonieczna (pdf)

 • Dom z kuczką jako znak dziedzictwa żydowskiego. Zagadnienia ochrony
 • House with sukkah – sign of Jewish heritage. Protection Issues

 Natalia Przesmycka (pdf)

 • Wernakularna architektura Islandii
 • Icelandic vernacular architecture

 Joanna Arlet, Piotr Arlet (pdf)

 • Zespoły wiejskiej architektury drewnianej: problemy ochrony i zachowania dziedzictwa
 • Rural complexes of wooden architecture: problems of protection and heritage preservation

 Jerzy Uścinowicz (pdf)

 • Problemy konwersji drewnianej architektury sakralnej Łemków po 1947 r.
 • Problems of conversions wooden sacred architecture of Lemko temples after 1947

 Piotr Gleń, Aleksandra Jarocka-Mikrut­ (pdf)

 • Drewniane obiekty sakralne – szanse, możliwości, zagrożenia. Próba analizy tematycznej (na przykładzie zabudowań z terenów województwa lubelskiego)
 • Wooden religious buildings – chances, opportunities, threats, and risks. Case study based on analysis of properties in Lublin Province