vol. 14(4) 2015

Mykoła Bevz, Olga Okonchenko (pdf)

 • Zamek w Brodach: fazy rozwojowe fortyfikacji
 • The castle in town of Brody: the phases of development of fortifications

 Stanisław Fic, Andrzej Szewczak (pdf)

 • Skuteczność hydrofobizacji ceramiki budowlanej polimerami nieorganicznymi dezintegrowanymi ultradźwiękami z dodatkiem napełniaczy
 • Hydrophobisation effectiveness of building ceramics, polymeric inorganic ultrasound integrated with the addition of fillers

 Lucjan Gazda, Marcin Górski, Katarzyna Skiba (pdf)

 • Analiza możliwości adaptacji drewnianego obiektu rekreacyjnego w funkcjonalny obiekt mieszkalny z zachowaniem rozwiązań i technologii wernakularnych
 • Analysis of adaptability of the recreational property in a wooden residential building with functional behavior of solutions and technologies vernacular

 Jakub Gontarz, Jerzy Podgórski (pdf)

 • Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu
 • The study of the mechanical properties of the porous gypsum

 Mirosława Górecka (pdf)

 • Przyczyny realizowania niskoenergochłonnych domów na terenach wiejskich
 • Reasons of realization of low energy consuming houses on rural areas

 Piotr Kłoda (pdf)

 • Konserwacja drewnianej architektury wernakularnej – wnioski i doświadczenia z przeprowadzonych prac
 • Conservation of wooden vernacular architecture – lessons and experience from the work carried out

Ryszard Kozłowski, Kajetan Pyrzyński, Agnieszka Michalska, Małgorzata Muzyczek, Krzysztof Sałaciński, Jacek Rulewicz (pdf)

 • Zabezpieczanie przed ogniem drewnianych obiektów zabytkowych
 • Wooden heritage buildings and preventing them against fire

 Szymon Malinowski, Justyna Jaroszyńska-Wolińska (pdf)

 • The physical and mechanical properties of magnesium oxychloride cement-based materials

Maciej Prarat, Ulrich Schaaf (pdf)

 • Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury drewnianej w procesie konserwatorskim – problemy i propozycja standaryzacji
 • Measurement and drawing inventory of wooden architecture monuments in the renovation process – problems and proposal of standardization

 Olga Skoczylas (pdf)

 • Dostosowywanie obiektów mieszkalnych do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu
 • Customizing residential buildings for people with dysfunction of motion

 Maciej Szeląg, Stanisław Fic (pdf)

 • Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką
 • Analysis of the development of cluster cracks in the cement paste modified by microsilica

 Bartosz Szostak, Tomasz Nicer (pdf)

 • Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej
 • Analysis of bearing capacity of wooden rafter frames in wooden vernacular building

 Michał Tomczak, Robert Bucoń (pdf)

 • Milk runs model with overtime:application to cluster supply chain

 Maciej Trochonowicz, Nina Kołodziejczuk (pdf)

 • Wpływ temperatury, wilgotności i kierunku badań na wartość współczynnika przewodności cieplnej l w różnych gatunkach drewna
 • The impact of temperature, humidity and the direction of analysis on thermal conductivity l in different types of wood

 Piotr Witomski (pdf)

 • Konserwacja zachowawcza a trwałość budowli drewnianych
 • Preventive conservation of historical wooden architecture

 Rafał Zapłata (pdf)

 • Pomiar, inwentaryzacja i diagnostyka drewnianej architektury wernakularnej – wybrane zagadnienia zastosowania technologii skanowania naziemnego
 • Measurement, inventory and diagnostics of wooden vernacular architecture – selected issues the use of terrestrial scanning technology

 Tomasz Żmijewski (pdf)

 • Jak dostosowywać budynki drewniane do przepisów pożarowych?
 • How to adapt wooden buildings to fire regulations?

 Bohdan Dołżycki (pdf)

 • Badania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)
 • Researches of mineral-cement-emulsion mixes (MCE)

Marcin Górecki, Dominika Franczak-Balmas (pdf)

 • Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm
 • Strengthening Klein’s floor slabs with the use of current norms