vol. 7 (2) 2010

Okładka (pdf)

1. Karol Ryż, Łukasz Flaga: (pdf)

Wybrane problemy konstrukcyjne i technologiczne mostów stalowych średnich rozpiętości na przykładzie obiektów na Dunaju i Dnieprze

Selected construction and technological problems of middle span length steel bridges based on examples over the Danube and Dnieper river

 

2. Wojciech Franus: (pdf)

Materiał zeolitowy typu X otrzymany z popiołu lotnego w wyniku syntezy hydrotermalnej i niskotemperaturowej

X type zeolitic materials synthesized from fly ash using hydrothermal and low-temperature methods

 

3. Beata Klimek: (pdf)

Badania materiałoznawcze zapraw integralną częścią badań architektonicznych zabytków

The mode of research on old mortar the integral piece of the investigations of architectural relics

 

4. Maciej Kowal: (pdf)

Most przez rzekę Giełczew w m. Piaski - kontrola jakości prac budowlanych

Bridge over the Giełczew river in Piaski - building works quality control

 

5. Halina Landecka: (pdf)

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku - nowe ustalenia badawcze po I etapie badań - 2008-2009

Saint Virgin Mary Parish Church in Kraśnik - new research results after I phase of studies 2008-2009

 

6. Massimo Lo Curzio: (pdf)

Cultural heritage and fortifications built for defence of the Strait of Messina in the late 19th century

 

7. Anna Ostańska: (pdf)

Wpływ dotychczasowych termomodernizacji budynków mieszkalnych na oszczędność energii i planowanie programów rewitalizacji na przykładzie jednego z lubelskich osiedli

The effect of current thermo modernization projects on energy performance of multi-family residential buildings and perspectives for new regeneration projects: the case of a housing estate in Lublin

 

8. Natalia Przesmycka, Jerzy Z. Przesmycki: (pdf)

Lubelska komisja Boni Ordinis i jej wpływ na rozwój przestrzenny miasta

The commision of Boni Ordinis in Lublin and its impact on spatial development of the city

 

9. Hubert Trammer: (pdf)

Zarys sytuacji budownictwa mieszkaniowego w Niemczech po I Wojnie Światowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności berlińskiego towarzystwa mieszkaniowego GEHAG

Overview on housing situation in Germany after First Word War with focus on activity of the GEHAG housing society in Berlin

 

10. Maciej Trochonowicz: (pdf)

Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych

Moisture in buildings objects. Humidity testing problems

 

11. Jan Wrana: (pdf)

"Nowa" tożsamość w przestrzeni miasta

"New" identity in a city space

 

12. Jacek Zyga: (pdf)

Real estate evaluation model based on the method of least squares