Regulamin Galerii Sztuki Współczesnej

Regulamin Galerii Sztuki Współczesnej


 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1.    Galeria Sztuki Współczesnej Politechniki Lubelskiej, zwana dalej Galerią, działa w ramach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

 

§2

1.    Przestrzeń wystawiennicza Galerii mieści się w hallu głównym Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40.

2.    Galeria może prowadzić działalność poza terenem Wydziału Budownictwa i Architektury za zgodą wszystkich członków Rady Artystycznej Galerii oraz Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury.

3.    Galeria może współpracować z innymi ośrodkami akademickimi oraz pozaakademickimi.

§3

1.    Galeria posługiwać się będzie oficjalnym logiem wyłonionym w ramach konkursu ogłoszonego wśród studentów i pracowników WBiA.

§4

1.    Nadzór nad działalnością organizacyjną Galerii sprawuje Rada Programowa Galerii złożona z pracowników WBiA.

2.    Nadzór nad formą artystyczną sprawuje Rada Artystyczna Galerii złożona
z wybitnych przedstawicieli Świata Kultury.

 

§5

1.    Galeria działa podczas trwania roku akademickiego.

2.    Dopuszcza się działanie galerii podczas wakacji.

Rozdział II. Przedmiot, zakres i charakter działania

§6

1.    Celem działalności Galerii jest:

1)    Prezentacja sztuki współczesnej, osiągnięć w zakresie architektury i sztuki, w tym sztuki multimedialnej,

2)    Pogłębianie badań na temat współczesnej architektury, sztuki i mediów,

3)    Stworzenie warunków do dyskusji i integracji różnych dziedzin twórczości artystycznej oraz odbiorców w różnym wieku.

4)    Prezentacja prac studentów WBiA.

 

§7

 

2.    Przedmiotem działalności Galerii jest:

1)    Organizacja wystaw, konkursów i przeglądów służących upowszechnianiu architektury i sztuki,

2)    Organizacja imprez o charakterze kulturalnym takich jak wykłady, cykle spotkań poświęconych różnym zagadnieniom sztuki i architektury, współorganizacja wydarzeń o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (m.in. festiwali),

3)    Wydawnictwo czasopisma o tematyce związanej z charakterem prezentowanych wystaw.

Rozdział III. Zasady zarządzania Galerią Sztuki Współczesnej Politechniki Lubelskiej

§8

 

1.    Galerią zarządza Rada Programowa Galerii w porozumieniu
z Dziekanem WBiA i Radą Artystyczną.

2.    Do zadań Rady Programowej Galerii należy w szczególności:

- reprezentowanie Galerii przed władzami Wydziału,

- reprezentowanie Galerii na zewnątrz,

- przygotowywanie i przedstawianie władzom Wydziału planów rzeczowych, a także sprawozdań i wniosków z działalności programowej

- organizacja programowa Galerii,

- ogłaszanie konkursów oraz nabór wniosków.

3.    Rada Artystyczna podejmuje decyzje o akceptacji lub odrzuceniu wystawy w oparciu o złożony wniosek.

4.    Sekretarz Galerii, w porozumieniu z Radą Artystyczną oraz wystawiającym, ustala termin wystawy.

5.    Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6.    Rada Programowa Galerii będzie zbierać się nie rzadziej niż dwa razy na rok (w celu zatwierdzenia projektu wystaw na kolejne półrocze, przedstawionych i zatwierdzonych przez Radę Artystyczną oraz w razie potrzeby w innych celach).

7.    Radę Programową powołuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana.

Rozdział IV. Zobowiązania wnioskującego

§9

 

1.    Wnioskujący zobowiązany jest przedłożyć Radzie Artystycznej do rozpatrzenia wniosek najpóźniej do dnia 30 października na I półrocze i do 30 kwietnia na II półrocze.

2.    Przedstawiony wniosek powinien zawierać:

- imię, nazwisko oraz dane teleadresowe uczestnika (ów) wystawy,

- tytuł wystawy,

- proponowany termin wystawy,

- koncepcję wystawy.

3.    Wystawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego programu i planu wystawy (w tym opisu merytorycznego wystawy, wykazu prac obejmujących planowaną wystawę, aranżacji wystawy, planu finansowania i promocji w przypadku pozyskania dotacji spoza WBiA).

4.    Wnioskujący zobowiązuje się przygotować zestaw prac, dostarczyć je do Galerii, zamontować i zdemontować wystawę.

5.    Wnioskujący zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z nietypowych rozwiązań montażowych i/lub wystawienniczych.

 

Rozdział V.  Zobowiązania Galerii

§10

 

1.    Galeria zamieszcza zaproszenie i notę o wystawie na stronie Wydziału Budownictwa i Architektury.

2.    Galeria udostępnia miejsce na plakaty informujące o wystawie na terenie Wydziału Budownictwa i Architektury.

3.    Galeria zamieszcza dokumentację wystawy na stronie Wydziału Budownictwa i Architektury.

4.    Galeria zapewnia pomoc i opiekę techniczną podczas montażu i demontażu.

5.    Galeria nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy.

6.    Galeria nie opowiada za zniszczenie, uszkodzenie i kradzież prac podczas trwania wystawy.

7.    Galeria ma prawo odmówić realizacji wystawy.