Harmonogram

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

  1. Opracowanie gotowych do wdrożenia programów studiów II st. w specjalnościach Ekoinżynieria w Budownictwie Komunikacyjnym oraz Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
  2. Opracowanie materiałów dydaktycznych: prezentacji i skryptów w jęz. ang.
  3. Przygotowanie zaplecza dydaktycznego Wydziału BiA dla anglojęzycznych studentów
  4. Podniesienie kompetencji językowych i dydaktycznych pracowników WBiA
  5. Wielokierunkowa promocja projektu i jego rezultatów
  6. Monitoring i ocena jakości
  7. Zarządzanie

Wszystkie planowane działania będą wykonywane przez pracowników Pol. Lubelskiej, bez potrzeby angażowania ekspertów zewnętrznych.

W ramach opracowania programów nauczania zostaną przygotowane w jęz. ang.:

- plany studiów dla 2 specj. kierunku Budownictwo: Ekoinżynieria w Budownictwie Komunikacyjnym oraz Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (siatki i sylabusy)
- standardy pracy magisterskiej
- zestawy pytań na egzaminy dyplomowe

W ramach przygotowania zaplecza dydaktycznego planowane są:

- zakup licencji na dostęp do baz elektronicznych czasopism i książek w jęz. ang.
- doposażenie 1 pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w jęz. ang.

Przygotowanie pracowników WBiA do nauczania i obsługi anglojęzycznych studentów będzie polegało na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników, mających na celu doskonalenie jęz. ang. specjalistycznego. Planowane są też szkolenia z nowej technologii BIM

Akcja promocyjna obejmuje:

- spotkanie informacyjne na początku realizacji projektu
- stronę internetową w jęz. ang.
- materiały informacyjne
- konferencja podsumowująca projekt
- publikacja końcowa

Na bieżąco będzie prowadzony monitoring postępów projektu, a koordynatorzy merytoryczni będą odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniej jakości osiąganych rezultatów.

W ramach zarządzania projektem, oprócz bieżących zadań związanych z realizacją i obsługą projektu, planowany jest udział członków zespołu w 2 spotkaniach organizowanych przez Operatora Programu.