Lista doktoratów uzyskanych w dyscyplinie BUDOWNICTWO/INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT na WBiA


Wykaz osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie BUDOWNICTWO na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
L.p. Imię i nazwisko Data uzyskania stopnia Temat pracy doktorskiej Promotor
1. Błazik-Borowa Ewa 14.04.1997 Modelowanie obciążenia wiatrem dwóch walców kołowych w warunkach interferencji aerodynamicznej prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
2. Khaddour Nader 21.01.1999 Badania nad zastosowaniem materiału z frezowania do podbudów i warstw wiążących nawierzchni drogowych dr hab. inż. Jan KUKIEŁKA
3. Szerafin Jerzy 09.12.1999 Równania konstytutywne cieczy w zastosowaniu do dyspersji cementowych w procesie iniekcyjnego wypełniania pustek w strukturze betonu prof. dr hab. inż. Mieczysław KRÓL
4. Słowik Marta 16.06.2000 Analiza nośności elementów z betonu słabo zbrojonego z uwzględnieniem stanów granicznych użytkowania dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
5. Budzyński Waldemar 09.11.2000 Analiza szerokości rozwarcia rys ukośnych w elementach żelbetowych przy jednoczesnym występowaniu skręcania i ścinania dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
6. Grabias Marek 24.07.2001 Wpływ betonu ekspansywnego na nośność strefy przypodporowej żelbetowych belek zespolonych prof. dr hab. inz. Mieczysław KRÓL
7. Raczkowski Andrzej 28.09.2001 O przezroczystych przegrodach budowlanych i warunkach ich racjonalnego zastosowania prof. dr hab. inż. Janusz KWIATKOWSKI
8. Sulik Paweł 27.05.2002 Analiza statyczno – wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych. prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
9. Bosak Grzegorz 10.07.2003 Analiza sprzężeń aerodynamicznych dla konstrukcji smukłych w warunkach turbulentnego napływu powietrza atmosferycznego prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
10. Jaśkowski Piotr 27.11.2003 Metoda projektowania struktury systemu wykonawczego przedsięwzięcia budowlanego dr hab. inż. Anna SOBOTKA
11. Grudzińska Magdalena 30.06.2004 Warstwa powierzchniowa przegrody budowlanej o szczególnych właściwościach absorpcyjnych i transmisyjnych promieniowania prof. dr hab. inż. Piotr KLEMM
12. Bęc Jarosław 21.09.2004 Aerodynamika masztów z odciągami prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
13. Bajak Marzena 02.03.2006 Sztywność i stabilność podbudów z betonu asfaltowo - cementowych (BAC) dr hab. inż. Jan KUKIEŁKA
14. Lipecki Tomasz 26.10.2006 Wzbudzenie wirowe budowli wieżowych o kołowych przekrojach poprzecznych prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
15. Kukiełka Jerzy 26.10.2006 Trwałość podbudów z mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MMCE) dr hab. inż. Dariusz SYBILSKI
16. Ogrodnik Paweł 23.11.2006 Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na przyczepność pomiędzy stalą a betonem dr hab. inż. Zoja BEDNAREK
17. Grzegorz Golewski 14.06.2007 Analiza wpływu rodzaju i uziarnienia kruszywa grubego na procesy powstawania i rozwoju uszkodzeń betonów konstrukcyjnych w różnych stanach obciążenia. dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI
18. Piotr Smarzewski 11.09.2008 Modelowanie mechanizmu zniszczenia belek żelbetowych z betonu wysokiej wytrzymałości. prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI
19. Danuta Barnat-Hunek 8.05.2008 Ocena skuteczności hydrofobizacji murów z opoki wapnistej na podstawie analizy parametrów wilgotnościowych dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
20. Jacek Szulej 29.10.2009 Wyznaczanie ekwiwalentnego wiskotycznego tłumienia drgań dla konstrukcji wielomateriałowych prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
21. Wałach Daniel 29.01.2010 Rozwarcie rys ukośnych w przypodporowej strefie belek wykonanych z betonu wysokowartościowego dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
22. Czarnigowska Agata 4.03.2010 Modelowanie czasu realizacji budowy w przedinwestycyjnej fazie publicznych przedsięwzięć drogowych dr hab. inż. Anna SOBOTKA
23. Piotr Wielgos 1.07.2010 Ocena skuteczności wielokrotnych, strojonych tłumików masowych w konstrukcjach budowlanych prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
24. Marcin KRUK 1.07.2010 Kształtowanie cech mechanicznych muru z betonu komórkowego z uwagi na zarysowanie dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
25. Tomasz Drzymała 1.07.2010 Wpływ temperatur pożarowych na wytrzymałość fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi Prof. dr hab. inż. Zoja BEDNAREK
26. Maciej Trochonowicz 29.09.2011 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
27. Tomasz Nowicki 10.11.2011 Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aeroelastyczną pomostów Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
28. Marcin Górecki 5.07.2012 Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych dr hab. inż. Grażyna ŁAGODA
29. Tomasz Wierzbicki 5.07.2012 Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących w aspekcie ich trwałości dr hab. inż. Marek ŁAGODA
30. Katarzyna Osina 25.10.2012 Mechanika rozwoju uszkodzeń w kompozytach polimerowych stosowanych w budownictwie prof. dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI
31. Robert Bucoń 27.02.2013 Modele decyzyjne wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych dr hab. inż. Anna SOBOTKA
32. Bartosz Zegardło 27.03.2013 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów specjalnych dr hab. inż. Anna HALICKA
33. Maciej Kowal 22.12.2015 Wzmacnianie elementów stalowych kompozytami FRP dr hab. inż. Marek ŁAGODA
34. Krzysztof Śledziewski 20.04.2016 Praca stalowo-betonowej belki zespolonej z uwzględnieniem zarysowania płyty dr hab. inż. Marek ŁAGODA
35. Agnieszka Woszuk 08.06.2016 Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych. dr hab. inż. Wojciech FRANUS
36. Małgorzata Snela 07.12.2016 Szacowanie temperatury krytycznej stalowych ram przechyłowych w pożarze rozwiniętym z uwzględnieniem zmieniającej się podatności węzłów. dr hab. inż. Mariusz MAŚLAK
37. Maciej Szeląg 29.03.2017 Wpływ składu kompozytów cementowych na geometrię ich spękań termicznych dr hab. inż. Stanisław FIC
38. Stanisław Plechawski 25.10.2017 Wpływ temperatur pożarowych na wybrane parametry struktury betonów dr hab. inż. Stanisław FIC
39. Daniel Pietras 29.11.2017 Opis procesów degradacji i mechanika kompozytów zbudowanych na matrycach cementowych lub wapiennych prof. dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI
40. Maciej Maliszewski 11.07.2018 Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej dr hab. inż. Adam ZOFKA
41. Przemysław Brzyski 11.07.2018 Kompozyt wapienno-konopny jako materiał ścienny spełniający wymagania zrównoważonego rozwoju w budownictwie dr hab. inż. Danuta BARNAT-HUNEK
42. Michał Pieńko 24.10.2018 Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań budowlanych dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA
43. Łukasz Jabłoński 06.03.2019 Wpływ parametrów styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym prof. dr hab. inż. Anna HALICKA
44. Aleksander Robak 10.07.2019 Analiza wpływu uszkodzeń eksploatacyjnych elementów konstrukcji rusztowań na ich nośność dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA
45. Krzysztof Nepelski 10.07.2019 Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA
46. Damian Gil 25.09.2019 Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na wybrane właściwości betonów dr hab. inż. Grzegorz GOLEWSKI
47. Paulina Jamińska-Gadomska 25.09.2019 Analiza oddziaływania wiatru na układ budynek-rusztowanie dr hab. inż. Tomasz LIPECKI
48. Ilona Szewczak 27.05.2020 Analiza efektywności wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma kompozytami CFRP dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT