Przebieg przewodów doktorskich w WBiA

1. Złożenie Dziekanowi Wydziału wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego przez kandydata do stopnia z załączonymi dokumentami (wykaz dokumentów zamieszczony jest w Regulaminie realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – zakładka: Lista otwartych przewodów – procedura nowa).

2. Otwarte seminarium wstępne, na którym kandydat przedstawia podjęty problem naukowy.

3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora lub kopromotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie.

4. Otwarte seminarium kończące, na którym doktorant przedstawia wyniki badań i sposób rozwiązania podjętego problemu naukowego, pozwalające na stwierdzenie, że rozprawa doktorska rokuje zakończenie w przeciągu sześciu miesięcy.

5. W przypadku negatywnej oceny seminarium kończącego - otwarte seminarium uzupełniające, na którym doktorant przedstawia wyniki badań i sposób rozwiązania podjętego problemu naukowego, z uwzględnieniem zaleceń sformułowanych przez Komisję ds. Przewodów Doktorskich.

6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów, a także wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych.

7. Przeprowadzenie egzaminów doktorskich.

8. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

9. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora.

10. Ewentualne podjęcie przez Radę Wydziału uchwały o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.