Oferta edukacyjna

KIERUNKI PRAC ROZWOJOWO-BADAWCZYCH KATEDRY

Pracownicy katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego prowadzą różnorakie badania w zakresie dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego Lubelszczyzny, których celem jest jest identyfikacja, klasyfikacja i usystematyzowanie materialnych zasobów kulturowych z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki, istniejących do dnia dzisiejszego na obszarze Lubelszczyzny poprzez analizę materiałów archiwalnych, służącą określeniu problemów i kierunków rozwoju architektury współczesnej, urbanistyki i planowania przestrzennego.

Badania dotyczą:

·         Dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego Lubelszczyzny,

·         Rewitalizacji i konserwacji architektoniczno-urbanistycznej

·         Architektury przemysłowej i poprzemysłowej Lubelszczyzny w XIX w.

·         Przestrzeni publicznych w obszarach zurbanizowanych

Kolejnym tematem badawczym jest szeroko rozumiana architektura i urbanistyka zrównoważona, którego celem jest określenie zasad dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju. Badania obejmą zarówno architekturę historyczną jak też współczesną. określenie zasad projektowania budynków energooszczędnych wykorzystujących specyfikę regionu lubelskiego. Prowadzone badania są związane z identyfikacją problemów związanych z współczesnym budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym, użyteczności publicznej oraz obiektów służby zdrowia na terenie Lubelszczyzny

Badania dotyczą:

·         Biobudownictwa i architektury energooszczędnej

·         Budownictwa i architektury pasywnej

·         Zasad projektowania obiektów służby zdrowia

·         Miejskich przestrzeni publicznych

ZREALIZOWANE I REALIZOWANE UMOWY

Dr inż. arch. Natalia Przesmycka, mgr inż. arch. Michał Dmitruk - Udział w akcji społecznej mającej na celu rewitalizację skweru przy ulicach Racławickich i Sowińskiego w Lublinie. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem mgr. inż. arch. Michała Tomasza Dmitruka opracowano koncepcje rewitalizacji omawianego skweru, zorganizowano konsultacje społeczne, publiczne prezentacje projektów a także spotkania z władzami miasta Lublina. Prace zaowocowały wpisaniem planu rewitalizacji obszaru do budżetu miasta Lublin na rok 2014.

 Umowa z Komendą Miejską Policji w Tomaszowie Lubelskim dotycząca ekspertyzy w sprawie poszukiwań domniemanego pochówku.

PROPOZYCJE DORADZTWA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KATEDRY

 • Opiniowanie i przygotowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • Analiza i interpretacja zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • Projektowanie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia
 • Doradztwo w zakresie projektowania architektonicznego budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz służby zdrowia.
 • Opiniowanie projektów architektonicznych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz służby zdrowia
 • Doradztwo w zakresie projektowania architektonicznego przestrzeni publicznych i półpublicznych.
 • Opiniowanie projektów architektonicznych przestrzeni publicznych i półpublicznych.
 • Opracowywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych
 • Wykonywanie kwerendy archiwalnej historycznych obiektów budowlanych
 • Analizy dotyczące miejsc zbrodni, wypadków itp.
 • Doradztwo i organizacja wystaw, konferencji, spotkań i wykładów naukowych

PROPOZYCJE EKSPERTYZ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KATEDRY

Ekspertyzy z wykorzystaniem skanningu 3d

 • Dokumentacja skompilowanych układów przestrzennych.
 • Dokumentacja obiektów podziemnych (tuneli, kawern, itp.) z precyzyjnym określeniem obiektów w układzie przestrzennym.
 • Dokumentacja układów urbanistycznych całych miast, rynków, pierzei, itp.
 • Dokumentowanie wypadków samochodowych, miejsc zbrodni, itp. gdzie ważny jest czas i duża dokładność pomiarowa i możliwość odwzorowania zdarzenia w dowolnym czasie i zakresie (np. na potrzeby szybkiego przywrócenia płynności ruchu itp.),
 • Możliwość dokumentacji obiektów w stanie ruiny, zagrażającym osobom w najbliższym otoczeniu,
 • Dokumentacja obiektów, które mają ulec rozbiórce, obiektów archeologicznych odnalezionych w trakcie prac budowlanych, które przeznaczono do usunięcia,
 • Ocena stanu technicznego dróg (ukształtowanie nawierzchni, głębokość kolein, monitorowanie stanu ich degradacji),
 • Inwentaryzacje powykonawcze,

Ekspertyzy z wykorzystaniem georadaru:

 • Wykonywanie badań celem określenia możliwości istnienia podziemnych niedostępnych struktur, np. krypt kościelnych, murów nieistniejących obiektów, itp.,
 • Poszukiwania pochówków, wkopów ziemnych, itp.,
 • Określenia grubości warstw w nawierzchniach drogowych, możliwych istnienia podmyć, kawern czy pustek pod nawierzchnią,
 • Określanie przebiegu i lokalizacji infrastruktury podziemnej,
 • Określenie grubości stropów, rodzaju materiału, z określeniem ilości zbrojenia oraz jego rozstawu.

Ekspertyzy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej:

 • Charakterystyka cieplna budynków, określenie występowania mostków termicznych itp.

Ekspertyzy z wykorzystaniem Tachimetru precyzyjnego:

 • Określenie i monitorowanie odchyleń budynków (wynikających np. z nieprawidłowego osiadania) z dużą dokładnością.
 • Określania ugięć płaskich elementów budowlanych np. stropów, przęseł mostów, wiaduktów, itp.,

Ekspertyzy z wykorzystaniem wykrywacza metalu:

 • Określanie lokalizacji podziemnych obiektów metalowych z określeniem ich wielkości, materiału oraz głębokości.

Ekspertyzy z wykorzystaniem metod scanningu 3d i obrabiarki 3d

 • Odtwarzanie metodą anastylozy niewielkich detali architektonicznych w dowolnym materiale
 • Budowa makiet architektonicznych i urbanistycznych

Ekspertyzy z zakresu badań architektonicznych dla obiektów zabytkowych, wykonywanie inwentaryzacji architektonicznych różnego rodzaju obiektów

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ:

W REGIONIE:

·         Opracowano koncepcję rewitalizacji skweru przy ulicach Racławickich i Sowińskiego w Lublinie, zorganizowano konsultacje społeczne, publiczne prezentacje projektów a także spotkania z władzami miasta Lublina. Prace zaowocowały wpisaniem planu rewitalizacji obszaru do budżetu miasta Lublin na rok 2014.

 ·         Opracowanie modelu 3d fragmentu starego miasta w Lublinie dla potrzeb UM Lublin

 ·         Wykonanie ekspertyzy w zakresie poszukiwań miejsca pochówku dla Komendy Miejskiej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

 ·         Organizacja wystawy studenckich prac dyplomowych START Architekci 2013, obronionych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki lubelskiej w 2013 roku

 ·         Organizacja wystawy pokonkursowej projektów nowego muzeum w Sobiborze.  Na wystawie prezentowane zostały 63 projekty biorące udział w ogłoszonym 18 stycznia 2013 r. konkursie, który został zorganizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku we współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Celem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej budynku centrum dla zwiedzających oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu byłego obozu w Sobiborze. 

 ·         Organizacja wystawy w Puławach pt. „Koncepcja zagospodarowania centrum Puław” -   wystawa odbyła się w Puławskim Centrum Kultury - Domu Chemika”; prace oceniała  Miejska Komisja Architektoniczna – Urbanistyczna przy Prezydencie Miasta Puławy,

 ·         Organizacja pleneru malarskiego dla dzieci i prezentacji makiet podczas pikniku naukowego w ramach Festiwalu Nauki w Lublinie we wrześniu 2013 roku

 ·         Organizacja wraz ze studentami 9 wykładów gościnnych na WBiA PL

 ·         Organizacja wojewódzkiego konkursu „Laur Konserwatorski” pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Marszałka Województwa i Wojewody Lubelskiego

 Prowadzenie wykładów dla Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ramach szkoleń oferowanych przez Izbę