Anna Ostańska

dr hab. inż. Anna Ostańska prof. PL

1991      technik budownictwa ogólnego specjalność: Budownictwo, Technikum Budowlane w Lublinie ukończone z najwyższą średnią.

1996      magister inżynier: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Kierunek – Budownictwo, Specjalność - Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Lublin. Uzyskany 5 lipca 1996 roku z oceną ogólną bardzo dobrą. Praca dyplomowa na temat „Projekt konstrukcji drewnianej przekrycia lodowiska”.

2000      studia podyplomowe Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Kierunek – Architektura. Specjalność – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warszawa, 25 luty 2000r.

2003      stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności architektura. Obrona w dniu 19 listopada 2008 w Politechnice Wrocławskiej, Wydział Architektury, praca pt.: „Problemy modernizacji i rewitalizacji zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie osiedla im. Stanisława Moniuszki w Lublinie”, promotor: dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, prof. PWr.

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym (31). Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim (2). Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim (2). Liczne wystąpienia na konferencjach w naukowych i naukowo-technicznych Warszawa (GUNB 2012 i 2014, Zielona Góra 2012, Krynica 2014 i 2016, Śląsk 2014), Hamburg 2016 (dwa referaty), Praga 2017, Finlandia 2017 a także uczestnictwo w spotkaniach środowiskowych w Ambasadach: Niemiec (2012) i Anglii (2013)… Wywiady medialne w administrator 24.

W pracy naukowej na podstawie cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA od 2004-nadal) zajmuję się projektowaniem rewitalizacji osiedli mieszkaniowych stawiając w centrum człowieka i jego zmieniające się potrzeby, które w efekcie wpływają na poprawę środowiska zabudowanego. Zajmuję się polepszaniem bezpieczeństwa użytkowania osiedli mieszkaniowych, jakości życia w budynkach prefabrykowanych i diagnostyką społeczną, z której wynikają konkretne działania ukierunkowane na działania naprawcze w eksploatowanych budynkach wielorodzinnych.

Współpraca: z Zespołem Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, jako członek komisji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych od 2004-nadal.

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim (2010-2011), jako wykonawca dwóch projektów dla NCBiR, których efektem było, m.in. opracowanie „Energetycznego Audytu Miejskiego dla Lublina”:

•  Realizacja Projektu strategiczno – badawczego – dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Nr SP/B/8/91015/10, pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze 8: Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej. Wniosek ID: 91015 – członek zespołu. Realizacja w latach 2010-2011 przez Uniwersytet Zielonogórski - Partner Wiodący Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jak i miasta Zielona Góra, Lublin, Gubin i Guben jako Partnerzy Projektu. W realizacji projektu uczestniczy także Uniwersytet Karlsruhe/Niemcy.

•  Realizacja Projektu strategiczno – badawczego – dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Nr SP/B/1/91454/10, pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze 1: Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej. Wniosek ID: 91454  – członek zespołu. Realizacja w latach 2010-2011 przez Uniwersytet Zielonogórski - Partner Wiodący oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jak i miasta Zielona Góra, Lublin, Gubin i Guben jako Partnerzy Projektu. W realizacji projektu uczestniczy także Uniwersytet Karlsruhe/Niemcy.

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, w tym KUL, WSEI i kontakty z TUV Eindhoven, a także z Forum PRESS i Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielczości Mieszkaniowej, która zaowocowała szkoleniami: obowiązkowych kontroli budynków, prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego i zagadnień prawnych dla zarządców.

 A. Ostańska - twórca wynalazku: zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP dnia 04.05.2010r. PRAWA OCHRONNEGO na wzór użytkowy, pt. Odwodnienie do balkonu. Zgłoszenie nr W 118997 – zgłaszający Politechnika Lubelska.

 Wdrożenie wyników badań CIBA do planowania projektu rewitalizacji 

Skrypt w języku angielskim skrypt pod tytułem „Energy Efficient and Passive Buildings”, o objętości 128 stron opracowany przez następujących autorów: Magdalena Grudzińska (rozdziały 1-6), Anna Ostańska (rozdziały 7-8), Anna Życzyńska (rozdziały 9-10) dla przedmiotu „Budownictwo energooszczędne” oraz „Budownictwo pasywne”, dotyczy projektu: „Budujemy ekologiczną Europę – programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo”, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych w ramach umowy nr FSS/2014/HEI/W/0034/U/0033, zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

Autorstwo sylabusów na kierunku Architektura dla prowadzonych przedmiotów.

PUBLIKACJE:

Publikacje 2017

Grudzińska M., Ostańska A., Życzyńska A., Low energy and passive buildings /.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s…

Publikacje 2016

Artykuły

1.       Ostańska A., Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, s. 13-19 [MNiSW: 11]

Monografie

1.    Ostańska A., Wielka płyta: analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej : termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze. Warszawa: PWN 2016, s. 221

Referaty

1.    Ostańska A., Propozycja uwolnienia osób niepełnosprawnych z budynku wielorodzinnego na przykładzie niskiego budynku prefabrykowanego. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 223-223.

Rozdzialy

1. Ostańska A., Możliwości poprawy funkcjonowania budynków wykonanych w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Budownictwo prefabrykowane w Polsce: stan i perspektywy; [Red:] Sobczak-Piąstka Justyna, Podhorecki Adam - Bydgoszcz: Wdawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2016, s. 249-265.

2. Ostańska A, Czarnigowska A., Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow. W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 972-981.

3. Ostańska A., Czarnigowska A., Solar collectors in a prefabricated housing estate: lessons learnt after four years of operation / // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg: Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 1060-1067.

2015

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym

Ostańska A.: Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych. PRZEGLĄD BUDOWLANY 02/2015, s. 42-47.

Ostańska A.: Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego. w: „Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1”, tom 1 „Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju”, Monografia konferencyjna, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s.227-237.

Anna OSTAŃSKA, „ALGORITHM OF REVITALIZATION PROGRAMME DESIGN FOR HOUSING ESTATES”, in Quarterly University of Zielona Góra Press, Poland, Civil and Environmental Engineering Reports, Number 18 (3)/2015, s.107-114. D&C by JARY.:. Copyright by CEER Redaction (C) 2011-2015 .:. Last updated: 03-27-2015.

CEER is on the list of the Polish Ministry of Science and Higher Education (presently each paper is awarded with 5 points). Journal is indexed by the BazTech - one of resources of the Virtual Library of Science, Astrophysics Data System (ADS), Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, Google, WorldWideScience.org, Index Copernicus, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris),  Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC).

Ostańska A., Taracha K., Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 33-45 [MNiSW: 9]

4. Ostańska A., Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, vol. 11, s. 20-32 [MNiSW: 9]

5. Ostańska A., Taracha K., Propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym na podstawie oceny dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 48-58 [MNiSW: 9]

Rozdzialy w monografii

1. Ostańska A., Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego / // W: Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1. Tom 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju.; [Red:] Komar Beata, Biedrońska Joanna, Szewczenko Anna - Gliwice: Wydzał Architektury Politechniki Śląskiej, 2015, s. 227-237

2014

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym

1.    Ostańska A.: Badania społeczne przyczynkiem do oceny energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych. Budownictwo i Architektura vol. 13 (3) / 2011,
s. 317-324.

2.    Ostańska A.: Model energetycznego audytu miejskiego jako instrument służący efektywnemu oszczędzaniu energii w mieście, PRZEGLĄD BUDOWLANY 10/2014, s.14-19.

3.    Ostańska A.: Problemy techniczne wybranych elementów budynków, MATERIAŁY BUDOWLANE 11/2014, s.62-63

4.    Ostańska A.: Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej. PRZEGLĄD BUDOWLANY 12/2014, s.24-29.2013

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym

1.    Ostańska A.: Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polskiego osiedla. PRZEGLĄD BUDOWLANY 3/2013, s.113-115.

2.    Halicka A., Ostańska A.: Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru

oo. Dominikanów w Lublinie. INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO 9/2013, s. 465-4682012

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym

1.    Ostańska A., Taracha K.: Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego. PRZEGLĄD BUDOWLANY 2/2012, miesięcznik PZiTB, ss.17-22.

2.    Nowak S., Ostańska A., Halemba P., Franczak A.: Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych. LOGISTYKA 3/2012, s. 1705-1710.

3.    Ostańska A.: Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem. MATERIAŁY BUDOWLANE 3/2012, miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny SITPMB, ss.80-84.

4.    Taracha K., Ostańska A., Nowak S.: Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych. PRZEGLĄD BUDOWLANY 9/2012, miesięcznik PZiTB, ss. 36-41.

Współautorstwo monografii

Taczanowska T., Ostańska A.: Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych. Wydawnictwo MEDIUM. Warszawa 2012, s.1-184.

Współautorstwo rozdziału w monografii

Taracha K., Ostańska A., Nowak S.: Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów, w monografii: „Energy-saving and Ecological Materials, Installations and Technologies in Construction”, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2012, s. 41-54.

 Ostańska A., „Oszczędzanie energii w budynkach z wielkiej płyty”, w: „Poradnik energooszczędność – jak obniżyć koszty eksploatacji budynku?” Teczka Administratora, Dom Wydawniczy MEDIUM, 2012, s.29-36.

2011

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym

1.    Ostańska A.: Problemy energooszczędności w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Lublina. PRZEGLĄD BUDOWLANY 3/2011, miesięcznik PZiTB, ss.69-75.

2.    Ostańska A.: Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedla. PRZEGLĄD BUDOWLANY 4/2011, miesięcznik PZiTB, ss.182-185.

3.    Ostańska A.: Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina. PRZEGLĄD BUDOWLANY 5/2011, miesięcznik PZiTB, ss.29-36.

4.    Ostańska A.: Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych udynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym. PRZEGLĄD BUDOWLANY 9/2011, miesięcznik PZiTB, ss.68-74.

5.    Ostańska A., Taracha K.: Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca. PRZEGLĄD BUDOWLANY 9/2011, miesięcznik PZiTB, ss.89-95.

6.    Ostańska A.: Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2011. ISSN 2081-3279. ss.361-368

7.    Czarnigowska A., Ostańska A.: Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfurtu nad Odrą. PRZEGLĄD BUDOWLANY 11/2011, miesięcznik PZiTB, ss.63-67.

8.    Ostańska A., Taracha K.: Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego. PRZEGLĄD BUDOWLANY 12/2011, miesięcznik PZiTB, ss.26-31.

9.    Ostańska A., Taracha K.: Energetyczny audyt miejski dla Lublina. PRZEGLĄD BUDOWLANY 12/2011, miesięcznik PZiTB, ss.38-45.

10. Ostańska A., Taracha K.: Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście. Budownictwo i Architektura vol. 9 (2011), ss. 141-159.

2010

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym

1.    Ostańska A.: Metodyka sporządzania programów rewitalizacji dla zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie osiedla im. Stanisława Moniuszki w Lublinie PRZEGLĄD BUDOWLANY 1/2010, miesięcznik PZiTB, ss.38-43.

2.    Ostańska A.: Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną w Europie przyczynkiem do opracowywania programów polskich. PRZEGLĄD BUDOWLANY 3/2010, miesięcznik PZiTB, ss.39-47.

3.    Ostańska A., Pasternak A.: Przykłady udostępniania osobom niepełnosprawnym wielkopłytowych budynków mieszkalnych., INŻYNIERIA i BUDOWNICTWO 8/2010, miesięcznik PZiTB, ss.406-409.

4.    Ostańska A.: Przykłady rozwiązań technicznych stosowanych w ramach rewitalizacji zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej. PRZEGLĄD BUDOWLANY 10/2010, miesięcznik PZiTB, ss.40-45.

5.    Ostańska A.: Zmiany w preferencjach mieszkańców osiedla z budynkami prefabrykowanymi po pięciu latach od chwili pierwszej ankiety społecznej.  PRZEGLĄD BUDOWLANY 12/2010, miesięcznik PZiTB, ss.46-51.

6.    Ostańska A.: Wpływ dotychczasowych termomodernizacji budynków mieszkalnych na oszczędność energii i planowanie programów rewitalizacji na przykładzie jednego

z lubelskich osiedli, Kwartalnik Politechniki Lubelskiej, Budownictwo i Architektura

Vol. 7 (2) 2010, Wydawnictwa Uczelniane Lublin 2010, ss. 89-103.     

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

2016/2017

Stacjonarne semestr zimowy:

Kształtowanie obiektów inżynierskich, wykład, IBA 7 – I stopień 

Stacjonarne semestr letni:

Prawo budowlane, wykład i ćwiczenia projektowe, IBA 4 – I stopień 

Dokumentacja budowlana, wykład, IBA 6 – I stopień 

Projektowanie ekologiczne/budynków pasywnych, wykład i ćwiczenia projektowe, MAS 3 – II stopień 

Opiekun na Kierunku ARCHITEKTURA: Studia II stopnia: I rok

Opiekun na Kierunku ARCHITEKTURA: Studia II stopnia: II rok

UPRAWNIENIA:

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (1997) i projektowania (1998) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i zaświadczenie o możliwości nadzorowania prac w obiektach zabytkowych. Jestem rzeczoznawcą budowlanym (2002) z listy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (od 2002), pełnię funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (2006-2014), obecnie (od 2014 nadal) koordynator OROZ LOIIB. Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (2012-2014). Utrzymuję kontakty z Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBP) w Gdańsku inż. Gunterem Schlägowskim i projektantami związanymi z tą dziedziną budownictwa.

Od lutego 2017 zostałam powołana przez Prezydenta miasta Lublin, dr Krzysztofa Żuka, na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

lub

uprawnienia zawodowe:

1997 – budowlane nr 166/Lb/98 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

1998 – budowlane nr 177/Lb/98 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

1999 – zaświadczenie WKZ/041-4/15/3027/99 o posiadaniu kwalifikacji do kierowania robotami

budowlanymi – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych

oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad w/w pracami;

2001 – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. LUB/BO/0699/01;

2003 – rzeczoznawca budowlany nr 109/03/R/C w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

od 2006 – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, obecnie trzecia kadencja – od 2012 koordynator OROZ.

Od 1997 r. praca zawodowa jako kierownik budowy/inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant/rzeczoznawca m. in. licznych inwestycji, modernizacji i remontów budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych. Wszystkie projekty stanowiły podstawę uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia inwestycji,

z których większość już ukończono. Autor lub współautor ponad 60. projektów budowlanych oraz ponad 55. ekspertyz. Kosztorysant projektowanych, realizowanych i nadzorowanych zadań za pomocą programu Norma.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (2012-2014). Utrzymuję kontakty z Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBP) w Gdańsku inż. Gunterem Schlägowskim i projektantami związanymi z tą dziedziną budownictwa.

Od lutego 2017 zostałam powołana przez Prezydenta miasta Lublin, dr Krzysztofa Żuka, na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

ODZNACZENIA:

2014

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Legitymacja Nr 4124 Anna Ostańska została wyróżniona Srebrną odznaką "Za opiekę nad zabytkami" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 21.03.2014 r.

2. Prezes Polskiej Krajowej Rady PIIB mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, Legitymacja Nr 408, Złota Odznaka Honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadana dr inż. Annie Ostańskiej LUB/BO/0699/01, Warszawa 22.01.2014 r.

2010

3. Prezes Polskiej Krajowej Rady PIIB prof. Andrzej Grabowski, Legitymacja Nr 442, Srebrna Odznaka Honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadana dr inż. Annie Ostańskiej LUB/BO/0699/01, Warszawa 17.03.2010 r.

WYRÓŻNIENIA:

•     Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
w działalności naukowej w roku akademickim 2008/2009, Lublin 01.10.2009r.

•     Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia
w działalności naukowej w roku akademickim 2009/2010, Lublin 01.10.2010r.

Jestem autorką lub współautorką ponad 60 publikacji naukowych dotyczących głównie problemów zabudowy wielorodzinnej pod kątem rewitalizacji obszarów zabudowanych ukierunkowanej na zmieniające się potrzeby człowieka, w tym 4 monografii oraz autorem lub współautorem ponad 70 opracowań technicznych, w tym ekspertyz, najczęściej dotyczących obiektów zabytkowych.

Na prośbę redaktor naczelnej (2015-2016) recenzent czasopisma ACEE – anglojęzyczne.

Skrypt w języku angielskim skrypt pod tytułem „Energy Efficient and Passive Buildings”, o objętości 128 stron opracowany przez następujących autorów: Magdalena Grudzińska (rozdziały 1-6), Anna Ostańska (rozdziały 7-8), Anna Życzyńska (rozdziały 9-10) dla przedmiotu „Budownictwo energooszczędne” oraz „Budownictwo pasywne”, dotyczy projektu: „Budujemy ekologiczną Europę – programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo”, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych w ramach umowy nr FSS/2014/HEI/W/0034/U/0033, zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

WARSZTATY TERENOWE DLA STUDENTÓW:

1.       Maj 2009– w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie, osiedla: St. Moniuszki i K. Szymanowskiego.

2.       Maj 2009 – w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie, osiedla: im. St. Moniuszki i K. Szymanowskiego.

3.       styczeń 2010 – w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.

4.       Marzec 2010 – w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie miasta Lublina.

5.       Luty 2012 – w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, osiedle: Nasza Praca.

6.       maj 2013 – w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, osiedle: H. Sienkiewicza.

7.       Maj 2014 – w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie, osiedla: St. Moniuszki i K. Szymanowskiego.

8.       Maj 2015 – w ramach cyklicznych interdyscyplinarnych badań ankietowych (CIBA) – realizowane przy udziale studentów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Zamościu im. Jana Zamojskiego,

Analizy wyników badań przedstawiano w licznych artykułach i wystąpieniach na konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co podano dalej.

WYJAZDY:

1.        Maj-czerwiec 2016 z budownictwa pasywnego – monitorowanie „in situ” budowy domu jednorodzinnego pod Lublinem, o standardzie pasywnym, w technologii Izodom 2000 – prowadzący pracował na budowie takich domów 20 lat wcześniej z tym, że były one wówczas realizowane w technologii Thermomur i o standardzie energooszczędnym.

2.       Ponadto prowadząca organizowała dwukrotnie (maj 2016 i czerwiec 2017) wyjazdy na obiekty pasywne (sala sportowa, przedszkole, przychodnia) do Słomnik koło Krakowa, jednak nie doszły one do skutku ze względu na obowiązki studentów.

UCZESTNICTWO W ORGANIZACJI KONFERENCJI:

60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZIiTB, 14-19 Września 2014, Polska (Krynica).

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH:

1.       A. Ostańska, „Rozpoznanie potrzeb osiedli i współczesnych mieszkańców przyczynkiem do opracowania programu rewitalizacji, prowadzącego do zrównoważonego rozwoju jako dziedzictwo przyszłych pokoleń”, VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych”, Zielona Góra, marzec 2010.

2.       A. Halicka, A. Ostańska, „Konstrukcyjne problemy rewaloryzacji klasztoru oo. dominikanów w Lublinie”, Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno – Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych” organizowanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 10-11 stycznia 2012.

3.       A. Ostańska, „Książka obiektu budowlanego jako narzędzie pomocne w zarządzaniu budynkiem”, Ogólnopolska Konferencja „Problemy Techniczno – Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych” organizowanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 10-11 stycznia 2012.

4.       A. Ostańska, K. Taracha, „Założenia szacunkowe dla Energetycznego Audytu Miejskiego oparte na MDN/R+E studium przypadku Lublin, Forum Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Województwa Małopolskiego, Kraków 09.02.2012r.

5.       A. Ostańska,        „Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowienia na przykładzie os. Moniuszki w Lublinie”, VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, pt. „Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb” 24 – 25 września 2014r.

6.       A. Ostańska, „Metamorfoza mieszkań w budownictwie wielorodzinnym dla potrzeb rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Spersonalizowana „Genom Architektura Szkoła Design”, Lublin, 11-13 grudnia 2014.

7.       A. Ostańska, „Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych”, 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZIiTB, 14-19 Września 2014, Polska (Krynica).

8.       A. Ostańska, „Społeczne aspekty budownictwa z wielkiej płyty - mieszkańcy o budynkach prefabrykowanych”, VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, pt. „Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb” 24 – 25 września 2014r

9.       A. Ostańska, „ ”, I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE, Gliwice 20-21 marzec 2015

10.    IBA 2015

11.    A. Ostańska, SBE 16 CONFERENCE HAMBURG. STRATEGIWS, STAKEHOLDERS, SUCCES FACTORS, 8TH-11TH MARCH 2016, HAMBURG, MIĘDZYNARODOWA

12.    A. Ostańska, „Możliwości poprawy funkcjonowania budynków mieszkalnych wykonanych w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” w części problemowej 62. Konferencji Krynica 2016.
62. KONFERENCJA KRYNICA 2016, „BUDOWNICTWO PREFABRYKOWANE W POLSCE – STAN I PERSPEKTYWY”, 11-16 WRZEŚNIA 2016, KRYNICA ZDRÓJ, KRAJOWA.

13.    A. Ostańska, IV/VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARCHITEKTONICZNA BEZ GRANIC „MIASTO – STOLICA KULTURY. WYZWANIA I EFEKTY”, 18-19 LISTOPADA 2016, WROCŁAW: MIĘDZYNARODOWA

14.    A. Ostańska, III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA. MEDYCYNA PERSONALIZOWANA „GENOM, CZŁOWIEK, ŚWIAT, ZAGROŻENIA”, 23-25 LISTOPADA 2016, LUBLIN: OGÓLNOPOLSKA

15.    A. Ostańska, „Zmiany w preferencjach mieszkańców osiedla z budynkami prefabrykowanymi po czterech latach od chwili pierwszych interdyscyplinarnych badań ankietowych”. II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE, Gliwice 20-21 kwiecień 2017

16.    Czechy 2017 dwa referaty „Evolution of spaces between buildings in Polish mass housing estates in the eyes of the inhabitants”

17.     Finlandia 2017 dwa referaty