Elżbieta Pytlarz

mgr inż. arch. 

Autorskie opracowania studialne, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze  zespołów mieszkaniowych, obiektów mieszkalnych, obiektów usługowych, projekty przebudowyi  renowacji obiektów zabytkowych,  koordynacja projektów wielobranżowych.

WAŻNIEJSZE PROJEKTY I REALIZACJE:

Zespół mieszkaniowy TBS w Świdniku – projekt i jego realizacja wielokrotnie nagradzana w regionalnych konkursach „Kryształowa Cegła”, „ Złota Kielnia” (1999 – 2007)

Budynek mieszkalny przy ul. Dziewanny w Lublinie,  nagroda „Kryształowa Cegła ” – II  miejsce w konkursie „Dom 2009” na   najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy UE w kategorii budynki mieszkalne (2009 r.)

Udział w projekcie „Koncepcja Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury” – projekt koncepcyjny przebudowy pałacu Sobieskich  przy  ul. Bernardyńskiej w Lublinie           

z przeznaczeniem na Wydział Architektury PL (wieloosobowy zespół autorski, kierownik projektu – prof. zwyczajny, arch. Elżbieta Przesmycka - Nagroda Rektora PL za udział w opracowaniu projektu „Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury ”, 2007 r.)

Remont i modernizacja staromiejskich kamienic przy ul. Grodzkiej 20 w Lublinie – I etap (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy 2011 – 2012, realizacja 2013 r.)

Koncepcja programowo – przestrzenna II etapu zagospodarowania działek kamienic Grodzka 18-20 w Lublinie (Multimedialna prezentacja projektu na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Lublinie, list pochwalny dot. jakości przedstawionej koncepcji od LWKZ – 2013 r.)

Żłobek dla 210 dzieci przy ul. Zelwerowicza w Lublinie (2014 – 2016 r. – w realizacji)

Koncepcja programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy – praca studialna, zbiorowa ( opracowanie wraz z prezentacją multimedialną zamieszczone na stronie portalu miejskiego Lublin, podlegające konsultacjom społecznym  - 2016 r.)

Mniejsze projekty obiektów usługowych, przemysłowych, domów jednorodzinnych, (2007 – 2017 r. )

KONKURSY ARCHITEKTONICZNE:

„ Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zespołu zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy u. Wojska Polskiego w Kielcach ” ( 2013 r.)

„ Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna Sali koncertowej dla państwowej szkoły muzycznej II stopnia w Rybniku ” ( 2015 r.)

PUBLIKACJE:

Elżbieta Pytlarz, Współczesne standardy w budownictwie mieszkaniowym w Polsce – konferencja naukowa „Tendencje w kształtowaniu zabudowy współczesnych miast” – wydawnictwo: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 2006 r., współautor dr hab., prof. nadzwyczajny, inż. arch. Elżbieta Przesmycka

Elżbieta Pytlarz, Kamienice przy ulicy Grodzkiej 20 w Lublinie. Niezrealizowana szansa rewitalizacji,– wydawnictwo: Wiadomości Konserwatorskie nr 19 (2006), s.45-49, współautor dr hab. prof. nadzwyczajny, inż. arch.,  Elżbieta Przesmycka

Elżbieta Pytlarz, Styl narodowy modernistycznych założeń urbanistycznych  na przykładzie miasta Chełm – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Architektura bez granic – granice modernizmu” – wydawnictwo: PAN, Lublin 2008 r., współautor dr hab., prof. nadzwyczajny, inż. arch. Elżbieta Przesmycka.

Elżbieta Pytlarz, The history of renovation design of the front facade of the   Main Post Office Building in Lublin, – wydawnictwo: Budownictwo i Architektura, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin, 2009, Vol.4(1)2009, s.105 – 113.

Elżbieta Pytlarz, Kompozycja architektoniczna w dydaktyce, Teka Architektury, PAN, 2016.

DYDAKTYKA:

Autorskie opracowanie programu dla zajęć „Podstawy projektowania architektonicznego – kompozycje ”, Podstawy projektowania architektonicznego – analizy ”.

Opieka merytoryczna nad dyplomami inżynierskimi i magisterskimi ( łącznie 53 wypromowane dyplomy)  Dwie prace dyplomowe inżynierskie uzyskały wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę wydziałową :

„Dom Jednorodzinny w Kazimierzu Dolnym”, autor: Marcin Ojrzyński, 2011 r.

„Rewitalizacja starego obiektu poprzemysłowego na obiekt usługowy ”, autor : Filip Leśniewski, 2015 r.

Wiele prac otrzymało od komisji dyplomowych wyróżnienia po przeprowadzonej obronie. 

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

Semestr zimowy: Podstawy projektowania architektonicznego – kompozycje, Seminarium dyplomowe

Semestr letni:       Podstawy projektowania architektonicznego – analizy, Proseminarium dyplomowe

UPRAWNIENIA:

uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej nr 157/83/WBPP

INNE:

Organizacja wystaw prac studenckich 1-szego roku architektury :1. „Architektura i funkcja – modelowanie kartki papieru”
2. „Architektura i styl – altana”
3. „Kontekst architektury – raster urbanistyczny”
4. „Geometria formy architektonicznej – relief przestrzenny”
5. „Emocjonalne właściwości formy architektonicznej – przestrzeń zagubienia”
6. „Oryginalność formy architektonicznej – schronienie” 

Organizacja inwentaryzacyjnych obozów wyjazdowych dla studentów 2-go roku architektury w latach 2010, 2011 ( list pochwalny przesłany do rektora PL od wiceprezydenta miasta Chełm po zakończeniu praktyk w 2011 r.)