Halina Landecka

dr inż. arch. Halina Landecka

st.wykładowca w Katedrze Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, projektant, badacz zabytków architektury i urbanistyki, konserwator zabytków.

Tytuł zawodowy: mgr inż. architekt

Rok uzyskania: 1976, Politechnika Krakowska

Stopień naukowy : doktor nauk technicznych – architektura i urbanistyka

Rok uzyskania : 2005, Politechnika Krakowska

konsultacje: zależnie od semestru - zgodnie z informacją w KAUIPP

kontakt: h.landecka@pollub.pl

prowadzone przedmioty: historia architektury powszechnej, historia architektury polskiej, planowanie przestrzenne i regionalne, projektowanie zaawansowane, seminarium dyplomowe, praktyki inwentaryzacyjne, praktyki dyplomowe

- od 26.X.2016 na okres do 31.VIII.2020 – pełnomocnik dziekana WBiA do spraw studenckich praktyk zawodowych na kierunku Architektura oraz pełnomocnik Rektora do zawierania umów w ramach praktyk.

obszar zainteresowań: badania architektoniczne przekształceń struktury i wystroju obiektów zabytkowych, zabudowy miast historycznych, nowe realizacje w zabytkowych zespołach urbanistycznych, ochrona krajobrazu kulturowego, prawo ochrony zabytków.

W ramach pracy naukowo-dydaktycznej prowadzonej ze studentami od roku 2000 wdrożona została innowacyjna ścisła i stała współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie i Delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, a za tym pośrednictwem z właścicielami obiektów zabytkowych. Na wniosek urzędu lub właścicieli   (podmioty państwowe, samorządowe, kościelne, prywatne) studenci 4 semestru studiów I stopnia wykonują corocznie pomiary inwentaryzacyjne kilkunastu obiektów i elementów architektonicznych, detali wystroju, elementów zagospodarowania ogrodów, parków, cmentarzy. Materiał pomiarowy (rysunki rzutów, przekrojów, elewacji, detali), fotograficzny i opisowy archiwizowany jest dla potrzeb dokumentacyjnych oraz  wykorzystywany przez właścicieli zabytków jako dokumentacja przedprojektowa.

Studenci studiów I i II stopnia wykonują ponadto w ramach prac dyplomowych projekty rewaloryzacji i adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji. Część z prac została wyróżniona nagrodami m.in. SARP Lublin, Politechniki Lwowskiej.

posiadane uprawnienia: 

- do projektowania architektonicznego bez ograniczeń i kierowania robotami budowlanymi -czynny członek Izby Architektów RP – nr LB 0070 

- do prowadzenia badań architektonicznych (studia podyplomowe - Politechnika Warszawska)

Prace badawcze z zakresu badań architektonicznych obiektów i zespołów – m.in.:

- XVI w. dworu obronnego, oficyny i wozowni w Staninie;
- neogotyckiego pałacu w Kolanie;
- XVIII w. dworu w Krupem;
- klasycystycznego pałacu w Czesławicach;
- XIX w. dworu w Woli Osowińskiej;
- badania zasad ochrony i procesów rewitalizacji miast historycznych (rozprawa doktorska).
- badania kościoła parafialnego (kanoników regularnych) w Kraśniku.

Realizacje projektowe - m.in.:

 Muzeum Regionalne w wieży zamkowej oraz galeria sztuki w kordegardzie przy zespole zamkowym w Białej Podlaskiej;
- Pałac Ślubów w Trybunale Koronnym w Lublinie;
- siedziba PTTK w kamienicy Rynek 8 w Lublinie;
- rezydencja w zespole dworskim w Krupem;
- Muzeum Sportu w zespole trzech XVII w. spichlerzy w Rydze (Łotwa);
- projekty dot. realizacji współczesnych (domy jedno- i wielorodzinne, pensjonaty).

Udział w zespołach eksperckich:

W latach 2000-2002 udział w międzynarodowym konserwatorskim programie pilotażowym BAL-CON (Development Through Conservation of the Cultural Heritage in Baltic Region), przyjętym do realizacji przez cztery kraje nadbałtyckie: Szwecję, Litwę, Rosję (obwód Kaliningradzki) i Polskę, którego celem była wymiana doświadczeń w zakresie dokumentacji, organizacji i realizacji ochrony dziedzictwa kulturowego.

 Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa – (do 2014)
 -powołanie do Rady przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - zakres zadań – inicjowanie i opiniowanie zadań NID w zakresie działalności statutowej w tym m.in. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,    monitorowania stanu zachowania zabytków uznanych za Pomniki Historii, współpracy międzynarodowej, wyznaczania standardów prowadzenia badań zabytków, szkoleń. Zatwierdzanie planów i sprawozdań rocznych NID.

Członek Rady Muzeum Wsi Lubelskiej – do stycznia 2017

- powołanie  przez Marszałka Województwa Lubelskiego

- zakres zadań – opiniowanie i zatwierdzanie planów programowych i finansowych  muzeum,  zatwierdzanie sprawozdań, uzgadnianie wniosków dot. nowych inwestycji, ważniejszych wydarzeń związanych z działalnością muzeum

 Data powołania – V. 2004 i I 2013

 Członek Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - w kadencji 2015-2019

- powołanie przez Marszałka Województwa Lubelskiego

-zakres zadań – jak wyżej

 Data powołania – III 2015

   Członek Rady Naukowej obchodów 700 rocznicy nadania praw miejskich miastu

   Lublin

- powołanie przez Prezydenta Miasta Lublin

   - zakres zadań – doradztwo eksperckie

Data powołania – III 2015

 Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa

  Narodowego w kadencji  2016 - 2020 r.

- powolanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   - zakres zadań – opiniowanie działań w zakresie ochrony dziedzictwa, doradztwo

      eksperckie, zatwierdzanie nadania obiektom zabytkowym statusu Pomnika Historii

    Data powołania – VI 2016

           Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Lubelskim Wojewódzkim

            Konserwatorze Zabytków w kadencji 2016- 2020 r.

- powołanie – LWKZ w porozumieniu z Wojewodą Lubelskim

- zakres działań – opiniowanie realizacji konserwatorskich, doradztwo eksperckie

 Data powołania – IX 2016

          Członek ICOMOS i Komisji Naukowych ICOMOS - nadal

Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS i Komisji Ochrony Architektury Drewnianej PKN ICOMOS

Zakres zadań – rozwijanie i wspieranie działań w zakresie polityki ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Data wstąpienia – I 2000

         Członek Komisji XVII Architektury Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych  

           Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - nadal

           Data powołania – III 2005

         Członek Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP- nadal

Zakres zadań: podnoszenie jakości działań i kwalifikacji zawodowych

          architektów

          Data powołania – III 2008

       Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Ochrona Zabytków” – nadal

         Zakres zadań – ocena i kwalifikacja do druku artykułów naukowych z zakresu ochrony

Inne aktywności:

 Członek ICOMOS i Komisji Naukowych ICOMOS
- Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS
- Komisji Ochrony Architektury Drewnianej PKN ICOMOS


Członek zespołu programowego ds. studiów podyplomowych „Architektura wnętrz ogrodowych i krajobrazowych” oraz na kierunku „Architektura krajobrazu” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (kwiecień 2014):

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

- srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (Ministerstwo Kultury i Sztuki) 1988;
- srebrna odznaka pamiątkowa PKZ (Zarząd Główny PKZ) 1989;
- srebrna odznaka honorowa „Zasłużonemu dla Lublina” (Prez. MRN w Lublinie);
- pamiątkowy medal „W uznaniu zasług wniesionych dla miasta” (Prezydent Miasta Lublina) 1989;
- order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia (Św. Synod Biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) 1992;
- złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (Ministerstwo Kultury i Sztuki) 2006;
- Srebrny Krzyż Zasługi (Prezydent RP) 1996;


- medal „W uznaniu zasług wniesionych w rozwój województwa lubelskiego” (Wojewoda Lubelski);
- odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (Ministerstwo Kultury i Sztuki) 1998;
- złota honorowa odznaka PTTK (Zarząd Główny PTTK);
- Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP) 2000;
- Nagroda im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego za szczególne zaangażowanie w dzieło ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej (Zarząd Główny SKZ);
- Złoty Krzyż Zasługi – po raz drugi (Prezydent RP) 2005.
- medal srebrny Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 2007 
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP) 2013
- odznaka II stopnia Izby Architektów RP, 2014

Wybrane wystąpienia i  publikacje:

- przykładowe autorskie wystąpienia na konferencjach naukowych w ostatnich latach– m.in.:

- ogólnopolska konferencja naukowa „Zespół zabytkowy w Piotrawinie – promocja  dziedzictwa”, Piotrawin, Lublin – maj 2014; referat autorski „Zespół sakralny w Piotrawinie – kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku”

- konferencja naukowa ICOMOS „Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony   i zagospodarowania”, maj 2015 referat : „Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko  Zaborek” w Janowie Podlaskim jako  przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej”

- konferencja naukowa KUL „Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola  kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie”, Kraśnik, czerwiec 2015, referat: „Architektura kościoła farnego w Kraśniku”

- konferencja naukowa ICOMOS ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków”, 2015, referat::Ochrona wartości wprocesie adaptacji zabytku na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego ss Wizytek w Lublinie w okresie od XIX do XXI wieku, Warszawa-Wilanów  2015

- konferencja naukowa Instytutu Historii Sztuki KUL – „Ziemia-Człowiek-Sztuka”. Lublin,  październik   2015 referat: „Historyczne ogrody Lublina we współczesnej strukturze miasta”   oraz naukowa prezentacja terenowa realizacji konserwatorskich w terenie Lubelszczyzny ( Lublin, Kazimierz   Dolny, Piotrawin, Polanówka, Opole Lubelskie, Wilków)

- VII międzynarodowa konferencja naukowa „Architektura bez granic”, referat   „Dziedzictwo kulturowe – czynnik wsparcia czy bariera w budowaniu miasta”, Wrocław, listopad 2016,

 - przykładowe wybrane publikacje związane z pracą badawczą:

Planowanie przestrzenne bez planu – zagrożenie dla miast historycznych”, w: Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych. PRO-REVITA, wyd. IAiU Politechniki Łódzkiej, Łodź 2006; oraz w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2006, tom VIII, wyd. WUOZ Lublin;

Współczesna adaptacja klasztoru powizytkowskiego w Lublinie w świetle problematyki konserwatorskiej” [w:] Architektura sakralna w kształtowaniu tożsamości kulturowej miejsca, wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006; oraz w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2007,  tom IX, wyd. WUOZ Lublin;

Kościół parafialny pod wezw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku – nowe ustalenia badawcze po I etapie badań – 2008-2009” w: Budownictwo i Architektura PL, vol. 7 (2) 2010

Miasta historyczne w prawnym systemie ochrony zabytków w Polsce” – w: Ochrona  dziedzictwa  kulturowego i materialnego pogranicza, wyd.. KUL Lublin, 2011

- „Zespół sakralny w Piotrawinie – kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku”  [w:] „Zespół zabytkowy Piotrawina – promocja dziedzictwa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wyd. Parafii p.w.sw.Tomasza Apostoła i św. Stanisława BM w Piotrawinie,

- Budowanie miasta , ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina” w:  Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami   miejskimi, PAN Biuletyn zeszyt 253, Warszawa 2014

- Historyczne ogrody Lublina we współczesnej strukturze miasta”  - rozdział w  monografii „Ziemia-Człowiek-Sztuka” -wyd. KUL, 2015

 -  „Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko  Zaborek” w Janowie   Podlaskim jako  przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej”, Budownictwo i Architektura nr 3, 2015  

 -    „Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego ss wizytek w Lublinie – od XIX do XXI wieku”, wyd. ICOMOS, 2015

- „Cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie – problematyka ochrony zabytku”,  wyd. PAN Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, tom XI/1,   2016   .

-   „Dziedzictwo kulturowe – czynnik wsparcia czy bariera w budowaniu miasta”  wyd.Politechniki Wrocławskiej, 2016

 Autorstwo wybranych opublikowanych artykułów i materiałów związanych z problematyką badawczą i konserwatorską, w tym dotyczących przekształceń przestrzennych i nowych realizacji architektonicznych w obszarach chronionych – m.in.:

Rozdziały w monografiach:

1.    „ Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w mieście historycznym na przykładzie Lublina”, w: Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym – wyd. Res Publica Multiethnica Warszawa, 2000;

2.    „Nowoczesność i postęp w konserwacji zabytków – szansa czy zagrożenie?”, w: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków. Problemy – perspektywy, wyd. PKN ICOMOS, Politechnika Lubelska, Lublin2005;

3     „Planowanie przestrzenne bez planu – zagrożenie dla miast historycznych”, w: Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych. PRO-REVITA, wyd. IAiU Politechniki Łódzkiej, Łodź 2006; oraz w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2006, tom VIII, wyd. WUOZ Lublin;

4.    „Przekształcenia w zabytkowych centrach miast historycznych na przykładzie Lublina” w: Modele rewitalizacji i ich zastosowanie w miastach dziedzictwa europejskiego, PRO-REVITA – Politechnika Łódzka, 2008;

5.    „Miasta historyczne w prawnym systemie ochrony zabytków w Polsce” – w: Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, wyd.. KUL Lublin, 2011

6.    Budowanie miasta , ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina” w: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, PAN Biuletyn zeszyt 253, Warszawa 2014 

7. „Historyczne ogrody Lublina we współczesnej strukturze miasta” w: Człowiek, Ziemia, Interdyscyplinarne studia nad Ziemią, Archeologia, Historia, Kultura Sztuka. Wydawnictwo. KUL, 2015

Publikacje w czasopismach:

1.  „Opinie i interpretacje – raporty wojewódzkie” w: Kurier Konserwatorski nr 4/1993;

2.    „Strategia ochrony dóbr kultury w obszarze województwa lubelskiego” w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 1999 – tom I, wyd. WO SOZ Lublin, 1999;

3.    „Archikatedra w Lublinie. Prace konserwatorskie – program interdyscyplinarny”, w: Archikatedra w Lublinie, wyd. Parafii Archikatedralnej, Lublin, 1999;

4.    „Dwór w Staninie – dobro utracone” w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2000 – tom II, wyd. WO SOZ Lublin, 2000;

5.    „Konstrukcyjny i konserwatorski problem ekspozycji XVI w. polichromii w kamienicy Rynek 8 w Lublinie”, w : j.w.;

6.    „Nowe obiekty architektoniczne w zabytkowym Śródmieściu Lublina – wybrane przykłady realizacji”, w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2001, tom III, wyd. WOSOZ Lublin;

7.    „Skuteczność ochrony prawnej zabytkowych układów urbanistycznych Lubelszczyzny – zagadnienia wybrane”, w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2002, tom IV, wyd. WOSOZ Lublin;

8.    „Ważniejsze realizacje konserwatorskie prowadzone w roku 2002 w województwie lubelskim”, w: Renowacje i zabytki nr 3/2002;

9.    „Program BAL-CON – konserwatorska wymiana doświadczeń”, w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2003, tom V, wyd. WO SOZ Lublin;

10.  „Lubartów, analiza zmian w zabytkowej strukturze przestrzennej miasta - przykłady wybrane”, w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2004, tom VI, wyd. WUOZ Lublin;

11.  „Jubileusz 85 – lecia działalności służb konserwatorskich na Lubelszczyźnie”, w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2005, tom VII, wyd. WUOZ Lublin.

12.  „Historia jednego pomnika” w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2006, tom VIII, wyd. WUOZ Lublin;

13.  „Współczesna adaptacja klasztoru powizytkowskiego w Lublinie w świetle problematyki konserwatorskiej” w: Architektura sakralna w kształtowaniu tożsamości kulturowej                      miejsca, wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006; oraz w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2007, tom IX, wyd. WUOZ Lublin;

14.  „Kazimierz - miasto chronione. Teoria i praktyka.” w: wydawnictwie pokonferencyjnym „Ochrona zespołów staromiejskich, a turystyka masowa. Kazimierz miasto zagrożone.”, TONZ, 2007 r.oraz w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2007, tom 9, wyd. WUOZ Lublin;

15.   „Hotel „Król Kazimierz” w Kazimierzu Dolnym – studium faktów” w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2008, tom X, wyd. WUOZ Lublin 2008

16.   „Mosty zabytkowe – szanse ochrony na przykładzie powiatu Biała Podlaska w woj. lubelskim” – współautorstwo (S.Karaś, H.Landecka, K.Kowieska), w: Drogownictwo nr 11/2008 str. 384-390;

17.    „Wokół koncepcji Placu Litewskiego Lublinie”- w: Wiadomości konserwatorskie SKZ, nr 24/2008

18.    „Uwarunkowania konserwatorskie a przyszłość architektury Nałęczowa” – w: „Nałęczów – szanse i zagrożenia rozwoju miejscowości uzdrowiskowej” – materiały z  ogólnopolskiej konferencji naukowej 21 maja 2010 pod patronatem PAN, oraz w :Wiadomości Konserwatorskie woj. Lubelskiego 2010, tom 12, wyd. WUOZ, Lublin;

19.    „Pałac w Czesławicach” – zabytek przywrócony” w: Wiadomości konserwatorskie woj. Lubelskiego 2010, tom 12, wyd. WUOZ Lublin;

20.    „Kościół parafialny pod wezw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku – nowe ustalenia badawcze po I etapie badań – 2008-2009” w: Budownictwo i Architektura PL, vol. 7 (2) 2010

21.    „Architektoniczne prace badawcze w kościele Wniebowzięcia NMP w Kraśniku” w : Wiadomości konserwatorskie woj.lubelskiego 2011, tom 13, wyd. WUOZ Lublin, 

22.    „Katedry Lubelskie” w: Renowacje i zabytki nr 3(39) 2011

23.    „Katolicki Uniwersytet Lubelski” w: Renowacje i zabytki nr 3 (39) 2011

24.    „Budowanie miasta – praktyka ochrony dóbr kultury współczesnej” W: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2012, tom 14, wyd. WUOZ Lublin;

25.    „Sarkofag Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Archikatedrze Lubelskiej” w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2012, tom 14, wyd. WUOZ Lublin;

26.    „Współczesne kreacje architektoniczne w obszarach chronionych – refleksje na temat podstaw i postaw” w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2013, tom 15, wyd. WUOZ Lublin;

27.    „Miejska służba konserwatorska w Lublinie” w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2013, tom 15, wyd. WUOZ Lublin;

28.    „Zespół sakralny w Piotrawinie – kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku” w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubelskiego 2014, tom 16, wyd WUOZ Lublin.