Hubert Trammer

dr inż. arch.

Dorobek naukowy skoncentrowany na dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie architektura i urbanistyka. Stopień dr inż. arch. uzyskany w oparciu o pracę „Architektura Arseniusza Romanowicza na tle uwarunkowań epoki” pokazującą twórczość architekta na tle wybranych nurtów architektury i uwarunkowań okołoarchitektonicznych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach architektury współczesnej, sposobach funkcjonowania miasta ze szczególnym uwzględnieniem relacji między przebywaniem a przemieszczaniem się.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

- pełnienie funkcji eksperta nominującego realizacje architektoniczne do edycji 2015 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe

 - przyznane uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej podjętą w dniu 24 stycznia 2017 roku wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Architektura Arseniusza Romanowicza na tle uwarunkowań epoki”

 - ponad 180 publikacji dotyczących architektury, w większości w miesięczniku „Architektura- murator” i dwumiesięczniku „A10 – New European Architecture”, pojedyncze publikacje między innymi także w czasopismach „Architectural Design”, „MARK-Another Architecture”, „Autoportret” i „Architektura  & Biznes”

 - I Nagroda (w zespole z M. Kaufmanem, M. Maraszkiem, M. Wnęk i J. Dziedziejko) w rozstrzygniętym w 2016 roku konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego „Orszy” w Warszawie

 - udział w sądach konkursowych konkursów architektonicznych – w tym w sądach konkursowych europejskiego konkursu architektonicznego Europan – w tym w latach 2007-2008 powołanego przez Europan Deutschland sądu konkursowego oceniającego projekty dla Niemiec, Polski i Węgier i w roku 2017 powołanego przez Europan Deutschland sądu konkursowego oceniającego projekty dla Niemiec, Polski i Szwajcarii, a także udział w 2010 roku w jury zorganizowanego przez Lietuvos Architektų Sąjunga konkursu na najlepsze projekty i realizacje na Litwie z lat 2008-2009

 - udział w projekcie badawczym „Competition Culture in Europe” dotyczącym konkursów architektonicznych organizowanych w wybranych krajach Europy koordynowanym przez holenderską organizację Achitectuur Lokaal – w tym udział w prezentacji wyników projektu podczas konferencji w Amsterdamie w dniach 28-30 września 2017 roku

 - członkostwo od 2010 roku w Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Lublinie

 - członkostwo w Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Lublinie

DOROBEK DYDAKTYCZNY:

Różnorodny dorobek dydaktyczny – zarówno pod względem prowadzonych przedmiotów, jak i form dydaktycznych. Wykorzystanie w nauczaniu filmów, dyskusji, spacerów dydaktycznych. Także doświadczenie dydaktyczne pozaakademickie – zajęcia dla młodzieży, spacery architektoniczne, wykłady gościnne, a także obsługa podróży studialnych.

 - w roku 2008 współorganizacja i współprowadzenie seminarium wyjazdowego dla studentów kierunku architektura na Wydziale Architektury Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu

 - współpraca przy organizacji seminarium wyjazdowych dla studentów zagranicznych uczelni w roku 2012 dla studentów Instytutu Architektury, Mediów i Wzornictwa Strelka w Moskwie, zaś w roku 2014 dla studentów kierunku architektura na Wydziale Architektury Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu

 - opracowanie programu zajęć z prowadzonych przedmiotów

 - wieloletnia koordynacja cykli wykładów gościnnych

 - wykorzystywanie jako środka dydaktycznego w projektowaniu urbanistycznym makiet plastelinowych i modeli niciowych

 - wykorzystanie w nauczaniu architektury współczesnej jako narzędzia dydaktycznego makiet istniejących obiektów

 - wyjście z inicjatywą i współzorganizowanie, jako pilotażu tygodnia seminaryjno-warsztatowego, który odbył się w dniach 26-30 kwietnia 2010 roku dla studentów dwóch lat studiów, oraz w ramach tygodnia seminaryjno-warsztatowego organizacja i prowadzenie seminarium wyjazdowego „Współczesna architektura Czech i Moraw”

 - wsparcie merytoryczne i organizacyjne studentów organizujących letnie warsztaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury OSSA, które odbyły się w Lublinie w lipcu 2008 roku, oraz studentów organizujących główne doroczne warsztaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury OSSA, które odbyły się w Lublinie w październiku 2012 roku

 - prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych przebywających na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w ramach programu  Erasmus

 - gościnne wykłady dla słuchaczy studium podyplomowego Ochrona Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

PRACE WYKONANE PRZY WSPÓŁUDZIALE STUDENTÓW:

- praca w sądzie konkursowym Konkursu architektonicznego na projekt koncepcyjny głównej miejskiej sali koncertowej dla 1800 widzów oraz na projekt adaptacji do nowych funkcji zabytkowej zabudowy dawnego Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie, wrzesień i listopad 2010 roku (Hubert Trammer był sędzią referentem, ówczesny student Maciej Bojarczuk architektury i urbanistyki na WBiA PL z jego rekomendacji pracował jako członek komisji sędziego referenta

- współpraca z Urzędem Miasta Lublin, Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Lublina, Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN przy przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących obszaru Podzamcza w Lublinie odbywających się w ramach międzynarodowego programu  HerO czyli "Heritage as Opportunity" ("Dziedzictwo jako szansa"), w którym uczestniczyło Miasto Lublin oraz 10 innych miast europejskich, maj-czerwiec 2010 roku

WARSZTATY ORGANIZOWANE WSPÓLNIE ZE STUDENTAMI:

- warsztaty Ogólnopolskiego Stowaryszenia Studentów Architektury OSSA’2012 – negatyw, Lublin 21-28 października 2012 roku

- warsztaty na budowie domu wznoszonego w technologii strawbale do Uradu (powiat słubicki, województwo lubuskie), 24 sierpnia – 1 września 2016 roku

WYSTAWY ORGANIZOWANE WSPÓLNIE ZE STUDENTAMI:

- startARCHITEKCI’10 – wystawa projektów dyplomowych obronionych na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Warsztaty Kultury, 10 grudnia 2010 roku – 9 stycznia 2011 roku

- startARCHITEKCI’11 – wystawa projektów dyplomowych obronionych na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Galeria Gala, 5 lutego- 9 marca 2012 roku

- startARCHITEKCI’12 – wystawa projektów dyplomowych obronionych na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Galeria Gala, 22 listopada -13 grudnia 2012 rokui

- startARCHITEKCI’13 – wystawa projektów dyplomowych obronionych na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Galeria Gala, 14 listopada 2013 roku – 28 lutego 2014 roku

- startARCHITEKCI’15 – wystawa projektów dyplomowych obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Galeria Gala,

9 grudnia 2105 roku – 15 marca 2015 roku

- startARCHITEKCI’16 – wystawa projektów dyplomowych obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – Galeria Gala,

8 lutego -15 marca 2017 roku

- wystawa projektów dla rejonu Ronda Lubelskiego Lipca –Galerii Gala, 4 – 28 kwietnia 2014 roku

WIZYTA STUDIALNA I SEMINARIUM ZORGANIZOWANE WSPÓLNIE ZE STUDENTAMI:

- wizyta studialna w Lublinie, w tym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej grupy studentów i nauczycieli akademickich z Bergen Akitektrhøgskole w Norwegii w ramach wizyty zorganizowanie na Wydziale Budownictwa i Architektury seminarium, w którym wzięli udział goście oraz studenci, absolwenci i pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury, z których część uczestniczyła wraz z gośćmi w studiach terenowych na terenie osiedli LSM, 14 września 2015 roku,

PLENERY:

- plener malarski dla dzieci w ramach pikniku naukowego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w miasteczku akademickim UMCS, 18 września 2011 roku

- plener malarski dla dzieci i prezentacja makiet w ramach pikniku naukowego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki na Placu Litewskim, 16 września 2012 roku

- plener malarski dla dzieci i prezentacja makiet w ramach pikniku naukowego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki na Placu Litewskim, 15 września 2013 roku

- plener malarski dla dzieci i prezentacja makiet w ramach pikniku naukowego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki na Placu Litewskim, 20 września 2015 roku

WYJAZDY ODBYTE WSPÓLNIE ZE STUDENTAMI:

- seminarium wyjazdowe „Współczesna architektura Czech i Moraw (Brno-Zlin-Praga), 26-30 kwietnia 2010 roku

- wyjazd na warsztaty na budowie domu wznoszonego w technologii strawbale do Uradu (powiat słubicki, województwo lubuskie), 24 sierpnia – 1 września 2016 roku