Krzysztof Pawłowski

Prof. dr hab. inż. arch.

Dorobek naukowy koncentruje się wokół problematyki miasta, jego ewolucji, metod planowania, ochrony jego wartości i rewitalizacji.
Obejmuje on swym zakresem terytorialnym doświadczenia polskie i europejskie ze szczególnym uwzględnieniem Francji.
Kwestie ochrony dziedzictwa w skali europejskiej i światowej podejmowałem działając w Międzynarodowej Radzie Ochrony Zabytków ICOMOS, Komitecie Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz Komitecie Architektury i Urbanistyki PAN.
Problematyką rewitalizacji dzielnic zabytkowych stanowiła jedno z priorytetów badawczych w czasie, gdy byłem dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Byłem inicjatorem i organizatorem 7-miu edycji konferencji krajowych i międzynarodowych Pro-REVITA.
Aktualnie koncentruję się na zagadnieniach rozwoju europejskiej myśli urbanistycznej.

Doktorat Honoris Causa Politechniki Lwowskiej (2009).
Francuski Oficerski Order Sztuki i Literatury (2011).
Nagroda im. Profesora Jana Zachwatowicza (2012).
Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta (2013).
Złoty Medal Gloria Artis (2015).

Wybór na członka Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, kolejna kadencja na lata 2016-2020.
- Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w obiektach i zespołach poprzemysłowych. Konferencja Pro-REVITA, Łódź, 2012 – wprowadzenie.
- Ewolucja metod ochrony zespołów zabytkowych w II-giej Rzeczpospolitej. Konferencja Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2012.
- Od Rekomendacji Warszawskiej do Programu Pro-REVITA. Materiały Konferencji Polskiej Komisji ds. UNESCO, Warszawa, 2013.
- Towarzystwo Urbanistów Polskich 1923 - 1973 – 2013. Materiały sesji T.U.P. Łódź, 2013.
- Geneza i konsekwencje zainteresowania architekturą i urbanistyką przełomu XIX i XX wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, 2014 (w druku).
- Pierwsze dylematy Komitetu Dziedzictwa Światowego PKN ICOMOS, Warszawa, 2015, s. 71-80.
- URBANISTYKA " A La Francaise" TYSIĄC LAT DOŚWIADCZEŃ I EUROPEJSKICH INNOWACJI, DOPEŁNIENIE OBRAZU.
      Tom I – W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ URBANISTYKI EUROPEJSKIEJ.
                   OD CYRKULAD DO BASTYD.
                   Kraków, Universitas, 2016, s. 394.
     Tom II – FRANCJA NOWOŻYTNA .
                   OD NARODZIN ABSOLUTYZMU DO EPOKI OŚWIECENIA.
                   Kraków, Universitas, 2017, s. 440.
- Udział Polski w początkowych działaniach na rzecz realizacji postanowień Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Wyd. Politechnika Lubelska i PKN ICOMOS, 2017 (w druku).
- ZMIENNA FORMA I FUNKCJA ELEMENTÓW KRYSTALIZUJĄCYCH PRZESTRZEŃ I PUNKTY WĘZŁOWE MIASTA HISTORYCZNGO. Materiały Konferencji SYNERGIA W ARCHITEKTURZE. MIEJSCA WĘZŁOWE W MIEŚCIE. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA – wyd. Politechniki Lubelskiej (w druku).

Uczestnictwo w prowadzeniu zajęć na studium doktoranckim w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (2011-2013).

Promotorstwo pierwszego w Polsce przewodu doktorskiego francusko – polskiego Moniki Cystek (Politechnika Łódzka, Wydział Architektury w Lille i Uniwersytetu w Lille i Paryżu (Sorbona) (2014).

Nagroda marszałka województwa łódzkiego za pracę doktorską Adrianny Cieślak na temat studiów rewitalizacji Uniejowa i Poddębic (2014).

Aktywny udział w seminarium studentów szkół francuskojęzycznych REA (2014).

Recenzja w postępowaniu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego – Grzegorza Bukala, Politechnika Warszawska (2014).

Recenzje w postępowaniach o tytuł profesora: Wojciech Kosiński, Politechnika Warszawska (2013), Ewa Kuryłowicz, Politechnika Warszawska (2014).

Promotorstwo doktoratu honoris causa profesora Stanisława Liszewskiego, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Politechnika Łódzka (2013).

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w specjalizacji zespoły architektoniczne i urbanistyczne - nominacja na kolejną kadencję.