Marzena Siestrzewitowska

dr inż. arch. Marzena Joanna Siestrzewitowska

konsultacje: w semestrze zimowym 2017/2018:

poniedziałek 16:15-17:15 (tydz. N) 12:15 – 13:15 (tydz. P)

środa 15:00 - 16:00

kontakt: mjb.lublin@onet.eu, tel. 81 74 20 276

prowadzone przedmioty:

Projektowanie urbanistyczne – projekt - II rok studiów magisterskich (MAS) – semestr zimowy 
Projektowanie urbanistyczne – wykład – II rok studiów magisterskich (MAS) – semestr zimowy
Podstawy projektowania urbanistycznego – projekt - III rok studiów inżynierskich (JAS) – semestr zimowy
Podstawy projektowania urbanistycznego – wykład – II rok studiów inżynierskich – (JAS) – semestr letni 

informacje dotyczące dorobku naukowego:

tytuł doktora nauk  technicznych  w zakresie architektury i urbanistyki uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.  „  Ochrona tożsamości przestrzennej miasta na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny”, promotor: prof. dr hab. inż. arch.   Jan Maciej Chmielewski.

informacje dotyczące dorobku zawodowego:

Wykaz opracowań planistycznych wykonanych w Zakładzie Planowania Przestrzennego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Pracowni w Lublinie:
- udział w opracowaniu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Pojezierze Łęczyńskie", 1993 – 1994,
- udział w opracowaniu planu ochrony Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, 1993 – 1994,

Projektant części przestrzennej planów:
- Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków, 1993,
- Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice, 1994,

Projektant planu:
- Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego "Graniczna – Południe" w Kraśniku, 1994, 

Wykaz planów wykonanych w „EKO-PLAN”, Lublin:
Projektant planu:
- Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego "Sławin – Dębówka" w Lublinie, 1994,

1997 – ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Wykaz opracowań planistycznych wykonanych we własnej Autorskiej Pracowni Architekt Marzeny Siestrzewitowskiej - 1995 – 2001
- Plan dzielnicowego ośrodka usługowo – mieszkaniowego "Armii Krajowej – Lubelska - Struga" w Kraśniku, 1997, 
- Zmiany planu szczegółowego terenów budownictwa jednorodzinnego "Piaski" w Kraśniku, . 1997,
- Plan terenów budownictwa jednorodzinnego "Cegielnina – Młyńska " w Kraśniku, 1997,
- Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, 1998,
- Zmiany plany ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnika (I etap - 1997, II etap – 1999),
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraja, 1998 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnika, 1999. 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrów Lubelski, 2000 

projekty architektoniczne:

6 projektów domów jednorodzinnych oraz obiektu usługowego, w tym dwa ostatnie:
- przebudowa i nadbudowa budynku na klub fitness i przedszkole w Świdniku, 2010
- projekt domu jednorodzinnego w Warszawie, 2012

obszar zainteresowania w badaniach naukowych:

- urbanistyka okresu socrealizmu
- dydaktyka: prowadzenie projektu dydaktycznego pt. „Metody przygotowywania studentów Architektury/uczelni technicznej do pracy zespołowej”. Badania ankietowe studentów prowadzone są od sesji zimowej 2013 roku. 

posiadane uprawnienia projektowe:

- uprawnienia budowlane Nr 1600/Lb/92
- uprawnienia urbanistyczne Nr 1467 - uzyskane w 1999 roku w wyniku egzaminu państwowego w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Inne: udział w upowszechnianiu wiedzy i kultury – wystawy prac studenckich powstających na prowadzonych zajęciach projektowych:

1) 2011 - Wystawa w Centrum Promocji i Kultury w Kraśniku pt. „Plan miejscowy i koncepcja zagospodarowania przestrzennego osiedli wielorodzinnych w Kraśniku” - prace studentów I roku studiów magisterskich (z dwóch lat). 
2) 2012 - Wystawa w Ośrodku Informacji Turystycznej na Starym Mieście w Lublinie (prace studentów V semestru studiów inżynierskich) pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów Podzamcza w Lublinie” – w związku z konkursem o tej samej nazwie ogłoszonym przez Urząd Miasta w Lublinie (wystawa odbyła się w tym samym czasie co wystawa pokonkursowa; projekty zostały przygotowane według wytycznych do konkursu, w ich pełnym zakresie)
3) 2012 - Wystawa na Dworcu PKP w Lublinie pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego i plan miejscowy terenów położonych przy dworcu PKP w Lublinie” – prace studentów I roku studiów magisterskich. Najlepsze prace wybrała komisja w składzie m. in. Prezes SARP, Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej UMCS, przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego UM. Wyróżnieni studenci otrzymali dyplomy podpisane przez Panią Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PL.
4) 2013 - Wystawa w Puławskim Centrum Kultury – „Domu Chemika” pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego centrum Puław” - prace studentów V semestru studiów inżynierskich. Projekty oceniała Miejska Komisja Architektoniczno – Urbanistyczna przy Prezydencie Miasta Puławy. Wyróżnieni studenci otrzymali dyplomy od Prezydenta Miasta Puławy. Prezydent Miasta wystosował też podziękowania do władz Wydziału i dla organizatorki.
5) 2014 - Wystawa we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury pt. „Przyjazne osiedle mieszkaniowe” – prace studentów II roku studiów magisterskich. Wystawa została zorganizowana pod patronatem TBV i patronatem medialnym Gazety Wyborczej. Wyróżnieni studenci otrzymali dyplomy podpisane przez Prezesa Zarządu TBV i Panią Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PL. 
6) 2015 styczeń/luty - Wystawy we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury: pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego osiedla wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Armii Krajowej” – prace studentów II roku studiów magisterskich oraz pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie al. Unii Lubelskiej” – prace studentów III roku studiów inżynierskich.

Dyplomy promowane na Wydziale Budownictwa i Architektury PL:

prace inżynierskie:
1) Sylwester Wojtkowski, "Agnieszka Żebrowska Miejscowy plan i koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Kraśniku przy ul. Armii Krajowej", 2009
2) Anna Sobiech, "Plan miejscowy i koncepcja zagospodarowania przestrzennego parku technologicznego przy ul. Metalurgicznej w Lublinie", 2010
3) Joanna Kajtel, "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo-rekreacyjnych w gminie Rogóźno w powiecie Tomaszów Lubelski", 2010
4) Magdalena Pisarczyk, "Rewitalizacja części nadbrzeżnej dzielnicy Rusałka w Lublinie", rok 2015

5) Anna Chomik "Rewitalizacja terenów zabudowy wielorodzinnej z wielkiej płyty -fragmentu osiedla im. Marii Konopnickiej w Lublinie" - 2017
6) Karolina Jach "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy
jednorodzinnej w Sanoku, przy ul. Kiczury" - 2017

prace magisterskie:
1) Karolina Joanna Zienkiewicz, "Rewitalizacja urbanistyczno-architektoniczna Starego Miasta w Kraśniku w granicach dawnych murów obronnych", 2011
2) Olga Skoczylas, "Rewitalizacja i rozbudowa osiedla z prefabrykatów w mieście Lipsko", 2013
3) Paulina Ruta, "Rewitalizacja nadbrzeży Bystrzycy na odcinku od ulicy Krochmalnej do planowanego mostu w kierunku ulicy Tomasza Zana", 2016

Publikacje:

Monografie:
1. Siestrzewitowska M.J., 2011, Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny, Ostrów Lubelski, Biłgoraj Kraśnik, Politechnika Lubelska – monografia, stron 511
Rozdziały w monografii:
1. Siestrzewitowska M. J., 2015, Słuchanie Miasta, rozdz. w monografii Architektura Dźwięku, red. Kłopotowska A., Wydawnictwo Politechniki Białostockiej - w druku
Artykuły w czasopismach naukowych:
1.Siestrzewitowska M., 2007, Ochrona tożsamości przestrzennej małego miasta na przykładzie Ostrowa Lubelskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyt 11, str. 65 –80,
2.Siestrzewitowska M., 2008, Pojęcie tożsamości przestrzennej, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN, vol. IV, str. 192 – 202,
3. Siestrzewitowska M., 2009, Propozycja skonstruowania metody poszukiwania znaków tożsamości przestrzennej małego miasta na przykładzie Kraśnika, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyt 20, str. 91 –102 - referat wygłoszony na Konferencji Naukowej w Czerniejewie 2008,
4. Siestrzewitowska M., 2009, Echa ochrony tożsamości w historii myśli urbanistycznej i architektonicznej, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN, vol. V, str. 98 – 106,
5. Siestrzewitowska M., 2010, Próba analizy urbanistycznej rynku małego miasta na przykładzie Kraśnika przy zastosowaniu metod i teorii Kazimierza Wejcherta, Czasopismo Techniczne, Zeszyt 6, str. 203 – 211,
6. Siestrzewitowska M., 2010, Tożsamość przestrzenna miasta w odbiorze społecznym – propozycja metody badań, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN, vol. VI, str. 177- 187,
7. Siestrzewitowska M.J., 2013, Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji „La Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina – „Architecturae et Artibus” no. 3(17), vol. 5, str. 39 -51
8. Siestrzewitowska M., 2013, (I) PUBLIC SPACES FOR THE 21 st CENTURY YOUTH – NEEDS AND EXPECTATIONS The result of the survey carried out among the students of Civil Engineering and Architecture Faculty at Lublin University of Technology – “Czasopismo Techniczne” nr 2-A(7), str. 99 - 113,
9. Siestrzewitowska M., 2013, (II) PUBLIC SPACES FOR THE 21 st CENTURY YOUTH – COMPOSITION, ARCHITECTURAL FORM, MODERN TECHNICAL SOLUTIONS The result of the survey carried out among the students of Civil Engineering and Architecture Faculty at Lublin University of Technology – “Czasopismo Techniczne” nr 2-A(7), str. 115 – 123,
10. Siestrzewitowska M.J., 2014, Estetyka przestrzeni w procesie modernizacji zespołów socrealistycznych w małych miastach na przykładzie Świdnika i Kraśnika Fabrycznego –„Zarządzanie i Edukacja”, nr 97, str.
11. M. J. Siestrzewitowska rozdz. pt. "Słuchanie miasta. Dźwięk jako element tożsamości przestrzennej" w monografii pt. "Dźwięki architektury", red. A. Kłopotowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, str. 119 - 129.
12. "Metody prowadzenia zajęć z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne ze studentami kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 86-98.

13. Siestrzewitowska M. J. „Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania
urbanistycznego”, Teka Komisji Architektury i Studiów Krajobrazowych PAN – 2016, nr
1, vol. 12, s. 49-58, 

Nagrody uzyskane przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki sprawuje opiekę naukową:

1) wyróżnienie dla mgr inż. arch. Olgi Skoczylas w Konkursie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Oddziału Lublin Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP na najlepszy projekt dyplomowy magisterski obroniony w 2013 roku na kierunku architektura na WBiA PL  za projekt „Rewitalizacja i rozbudowa osiedla z prefabrykatów w mieście Lipsko”,

2) wyróżnienie dla inż. arch. Magdaleny Pisarczyk w VI Edycji Konkursu im. Tadeusza Witkowskiego SARP Oddział w Lublinie i Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej na najlepszy projekt dyplomowy inżynierski obroniony w 2015 roku na kierunku architektura na WBiA PL  za projekt „Rewitalizacja części nadbrzeżnej dzielnicy Rusałka w Lublinie”; projekt ten został wytypowany przez WBiA PL do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie (…)  w dziedzinach architektury i budownictwa, (…), którego rozstrzygnięcie nastąpi do końca listopada 2017 roku.