Michał Dmitruk

mgr inż. arch. Michał Tomasz Dmitruk

Architekt.

Specjalizacja: Architektura obiektów handlowych, architektura mieszkaniowa, architektura przestrzeni publicznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Nauczyciel akademicki na kierunku Architektura, na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 

Specjalność: Ergonomia w projektowaniu architektonicznym, Architektura mieszkaniowa, Architektura przestrzeni publicznych.

Doktorant. Temat badań naukowych: Humanizacja obiektów budowlanych z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych.

Autor publikacji naukowych dotyczących tematów związanych z architekturą mieszkaniową, sakralną i architekturą przestrzeni publicznych.

Pełnomocnik dziekana d.s. wymiany międzynarodowej ERASMUS na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury PL. (studenci przyjeżdżający)

KONSULTACJE:

KONTAKT: m.dmitruk@pollub.pl, michaldmitruk@gmail.com

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

Ergonomia w projektowaniu architektonicznym, Ergonomy in architecture, Podstawy projektowania architektonicznego - analizy/kompozycje, Basic design - analyses/composition, Projektowanie zieleni publicznej, Colective housing design.

PUBLIKACJE:

Artykuły: 

1. Wielka płyta – światowy problem / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2014, nr 2, vol. X, s. 15-26

Rozdziały w Monografiach:

1. Dormitories - places for living and learning / Dmitruk Michał // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 33-44

2. Wiara a forma - wpływ religii na architekturę / Dmitruk Michał // W: Człowiek Religia Wychowanie; [Red:] Dudek Mieczysław, Murat Mirosław, Slodicka Andrej - Krasnystaw: Polianna, 2012, s. 83-98

3. Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń hiszpańskich / Dmitruk Michał // W: Krest'anstvo, judaismus a islam v stredovekej Europe; [Red:] Slodicka Andrej - Presov, Słowacja: Presovska univerzita v Presove, Greckokatolicka teologicka fakulta, 2012, s. 70-88

KONFERENCJE:

- Współpraca przy organizacji konsultacji społecznych dotyczących wniosku do planu zagospodarowania terenu Podzamcza w Lublinie. Od 17 maja do 6 czerwca 2010.

 - Zajęcie I miejsca w konkursie na projekt statuetki i dyplomu dla Absolwenta Roku Politechniki Lubelskiej. Czerwiec 2010

 - Członkowstwo w komitecie organizacyjnym konferencji: Stredoveka arabska a zidovska doktrina a jej vplyv na kulturu krest`anskej Europy - filozoficke, teologicke 

a religionisticke aspekty, organizowanej przez Wydział Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu w Preszowie.  Preszów 15 października 2012.

 - Wygłoszenie referatu: Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii;

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Medycyna Personalizowana. Genom, Architektura, Szkoła, Design. 11-13 grudnia 2014 Lublin. Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury. Krajowa.

 - Udział w akcji społecznej mającej na celu rewitalizację skweru przy ulicach Racławickich i Sowińskiego w Lublinie. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku Architektura i Urbanistyka, Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem mgr. inż. arch. Michała Tomasza Dmitruka opracowano koncepcje rewitalizacji omawianego skweru, zorganizowano konsultacje społeczne, publiczne prezentacje projektów a także spotkania z władzami miasta Lublina. Prace zaowocowały wpisaniem planu rewitalizacji obszaru do budżetu miasta Lublin na rok 2016, a następnie opracowaniem przez dr inż. arch. Natalię Przesmycką i mgra inż. arch. Michała Dmitruka projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ww. skweru. Prace budowlane ukończono w październiku 2016.

 - Wygłoszenie referatu: Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych –inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie; Prorevita „Rewitalizacja miast – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania”. 27-28.10.2016 r. Łódź. Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Krajowa.

 - Wygłoszenie referatu: Miasto przyjazne mieszkańcom. Architektura i urbanistyka 

a potrzeby osób starszych.; III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom – Człowiek – Świat - Zagrożenia”. 23-25 listopada 2016 Lublin. Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury. Krajowa.

- Wykład w języku angielskim, dotyczący problematyki lubelskich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990, XX wieku, przeprowadzone na Politechnice Kreteńskiej w ramach wymiany nauczycielskiej programu Erasmus+ - 17-19 października 2016.

- Wykład w języku angielskim, dotyczący problematyki lubelskich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990, XX wieku, przeprowadzone na Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria w ramach wymiany nauczycielskiej programu Erasmus+
- 24-26 kwietnia 2017.

- Opracowanie Rozdziału: Generalna charakterystyka systemu kształcenia architektów 

w Polsce. Problemy ochrony zabytków i rewitalizacji miast w systemie szkolnictwa architektonicznego. Formalne kwalifikacje i wykształcenie wymagane od architektów zajmujących się ochroną dziedzictwa i rewitalizacją miast, w ramach projektu: SURE: Sustainable Urban Rehabilitation in Europe. Czerwiec 2017

DOROBEK DYDAKTYCZNY:

Asystent Projektanta od 2009 roku. Od 2011 roku projektujący samodzielnie. Od roku 2015 posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń. Od roku 2011 Prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej ze studentami z zagranicy w ramach godzin zleconych. Od października 2012 zatrudniony na stanowisku asystenta w KAUiPP na WBiA PL. Prowadzi zajęcia dotyczące projektowania architektury mieszkaniowej, przestrzeni publicznej i użyteczności publicznej. Uczy podstaw projektowania architektonicznego odnoszących się zarówno do formy, konstrukcji jak i układów funkcjonalnych wewnątrz budynku.

 - Opracowanie programu i materiałów dydaktycznych dla przedmiotu Ergonomia 

w projektowaniu architektonicznym. Październik 2012.

 - Opracowanie wraz z mgr. E. Pytlarz programu i materiałów dydaktycznych dla przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego. Październik 2012.

 - Koordynacja zajęć dydaktycznych i opieka nad studentami zza granicy, przejeżdżającymi w ramach programu LLP-Erasmus i Erasmus +. Weryfikacja treści programowych zrealizowanych przez studentów kierunku Architektura wracających 

z wyjazdów w ramach ww. programów. Od Października 2012.

 - Koordynacja etapu wydziałowego, międzynarodowego konkursu architektonicznego studentów krajów Grupy Wyszechradzkiej oraz Słowenii z cyklu: Współczesny dom oczami młodych architektów: Dom wiejski - 2014 i pomoc merytoryczna dla studentów wydziału Budownictwa i Architektury PL, biorących udział w konkursie.

 - Uczestnictwo w warsztatach projektowych w Jeleśni od 11 do 15 maja 2014.  Opieka 

i pomoc merytoryczna podczas trwania zadania projektowego w trakcie warsztatów.

- Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim, przeprowadzone na Politechnice Kreteńskiej w ramach wymiany nauczycielskiej programu Erasmus+ - 17-19 października 2016.

- Funkcja opiekuna III roku studiów inżynierskich na kierunku Architektura. Rok akademicki 2016/17

- Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim, przeprowadzone na Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria w ramach wymiany nauczycielskiej programu Erasmus+ - 24-26 kwietnia 2017.

- Opiekun praktyk inwentaryzacyjnych i urbanistycznych. Rok akademicki 2016/17

- Opiekun naukowy prac dyplomowych inżynierskich, które bronione będą w 2018 roku (5 osób).

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

1.Zajęcia dydaktyczne 

  a)  w j. polskim:

Ergonomia w Projektowaniu architektonicznym - wykład

Ergonomia w Projektowaniu architektonicznym - ćwiczenia

Podstawy proj. arch. - kompozycje - projekt

Przestrzenie zieleni publ. - projekt

Podstawy proj. arch. - analizy - projekt 

Zaawansowane projektowanie architektoniczne. - projekt

Dokumentacja budowlana - projekt 

Praktyka inwentaryzacyjna - projekt

b)w j. obcym: 

Ergonomy - ćwiczenia

Collective Housing Design - projekt

Arch. design of publ.serv.facilities - projekt 

UPRAWNIENIA:

- Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń.

- Cambridge Certificate in Advanced English: Certyfikat z j. ang. na poziomie zaawansowanym

WYSTAWY / ORGANIZACJA:

- Współorganizacja wystawy prac studentów I roku, powstałych w trakcie zajęć
z Podstaw Projektowania Architektonicznego, prezentowanych w hallu Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej. Grudzień 2013.

 - Członkowstwo w Jury mającym na celu wytypowanie i wyróżnienie najlepszych prac studenckich obronionych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w 2013 roku, wytypowanie prac wysłanych do ogólnopolskiego konkursu SARP im. Zbyszka Zawistowskiego na dyplom roku 2014.

 - Współorganizacja oraz prowadzenie ogólnopolskich warsztatów projektowych: 

Forma Otwarta. Osiedle Otwarte. Rewitalizacja osiedla im. Juliusza Słowackiego.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.21-23 listopada 2014.

 - Członkowstwo w  komitecie organizacyjnym II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. Medycyna Personalizowana. Genom, Architektura, Szkoła, Design

11-13 grudnia 2014 Lublin, Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej.

 - Koordynacja etapu wydziałowego, międzynarodowego konkursu architektonicznego studentów krajów Grupy Wyszechradzkiej oraz Słowenii z cyklu: Współczesny dom oczami młodych architektów: Dom wiejski - 2014 i pomoc merytoryczna dla studentów wydziału Budownictwa i Architektury PL, biorących udział w konkursie. Uczestnictwo 

w posiedzeniu jury (bez prawa głosu) w krajowych eliminacjach ww. konkursu. Uczestnictwo w warsztatach w Jeleśni od 11 do 15 maja 2014, będących główną nagrodą w ww. konkursie dla studenta Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej - opieka i pomoc merytoryczna podczas trwania zadania projektowego
w trakcie warsztatów.

 - Koordynacja programu Erasmus+ i Cruz del Sur, kontakty z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, zawieranie umów o współpracy, koordynacja programów nauczania oferowanych przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, 

jak i uczelnie partnerskie.

 - Organizacja wystawy prac dyplomowych obronionych w 2014 roku 

na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej StartArchitekci*14,
od 28.02.2015 do 28.03.2015, Galeria Gala Dom i Wnętrze, ul Fabryczna 2, Lublin.

 - Objęcie funkcji sekretarza konkursu na najlepszy dyplom magisterski i inżynierski obroniony na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 28.03.2015

 -   Objęcie funkcji sekretarza  etapu eliminacji regionalnych do konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2015. 28.03.2015

-  Objęcie funkcji sekretarza etapu eliminacji regionalnych do Dorocznej,  Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA - SARP. 28.03.2015

 - Opieka nad stoiskiem reprezentującym Wydział Budownictwa i Architektury  Politechniki Lubelskiej na Targach Uczelni Wyższych w Sokołowie Podlaskim. 27 marca 2015.

 -  Prowadzenie i prezentacja stoiska naukowego kierunku Architektura, prowadzonego 

na Wydziale Budownictwa i Architektury  Politechniki Lubelskiej na Pikniku naukowym
XII Festiwalu Nauki
, 19-25 września 2015, Stadion Lublin Arena.

 - Współorganizacja wystawy prac pokonkursowych konkursu Dyplom roku SARP 2015 

im. Zbyszka Zawistowskiego w hallu głównym Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej. 15 kwietnia 2015.

- Współorganizacja oraz prowadzenie ogólnopolskich warsztatów projektowych: Warsztaty architektoniczne - Forma Otwarta - Struktury - 12-15 maja 2016 we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej a także: Modelowanie Hansenem - Warsztaty architektoniczne - 12-15 maja 2016 we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej.