Publikacje

2005

1.       N. PRZESMYCKA, Projekt rozbiórki pokryć azbestowych, Kalejdoskop Budowlany, 6 (IX) 2005, s.68-70, współautorzy: D. Barnat – Hunek, E. Przesmycka

2006

2.       Stan zachowania i problematyka konserwacji zabytkowych mostów żelbetowych na przykładzie lubelskich realizacji inż. Mariana Lutosławskiego, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, red. zbiorowa, Wrocław 2006, s. 463-470. S. Karaś, E.Przesmycka, N.Przesmycka

3.       Drewniane kościoły Lubelszczyzny okresu międzywojennego, Architektura sakralna w kształtowaniu tożsamości miejsca, red. E. Przesmycka, Lublin 2006, s. 275-283.

4.       Wpływ folwarków na rozwój przestrzenny miasta Lublina w ujęciu historycznym, Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, red. H. Zaniewska, A. Tokajuk Białystok 2006, s. 211-216. N. Przesmycka, B. Kwiatkowski

5.       Krajobraz kulturowy obrzeży Lublina, Przyroda i Miasto, red. J. Rylke, t. VIII, Warszawa 2006,s. 189-196.N. Przesmycka

2007

6.       N. Przesmycka, P. Goud, Technohub East, s. 35-38, Stadslab Masterclass. European Urban Design Laboratory 2007

7.       N. Przesmycka, P. Goud, Garden City, s. 39-41, Stadslab Masterclass. European Urban Design Laboratory 2007

2008

8.       Modernistyczne założenie urbanistyczne – Dzielnica zachodnia w Lublinie – idea i realizacja, Teka XVII Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Oddział Lublin, tom IV

2009

9.       Architektura współczesna – spotkanie architektury globalnej z dziedzictwem przeszłości. Przykład Lublina, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 17, Architektura i Urbanistyka, , s. 217-224.

2011

10.    Nowe skwery w starym osiedlu / Przesmycka Elżbieta, Przesmycka Natalia // W: Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku; [Red:] Szulczewska Barbara, Giedych Renata - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 129-139

11.    Systemy certyfikacji budownictwa zróżnicowanego - BREEAM i CSH / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2011, nr 7, s. 108-116 [MNiSW: 2]

12.    Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku. / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2011, nr 21, s. 59-67 [MNiSW: 2]

2012

13.    Culture of trades places in Lublin in the interwar period - an outline of the problem / Przesmycka Natalia // W: Culture of the city; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 147-166

14.    Lublin: przeobrażenia urbanistyczne 1815- 1939 / Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 273 s. [MNiSW: 20]

15.    Miasto żydowskie w Lublinie jako element jego tożsamości. / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2012, nr 25, s. 27-34 [MNiSW: 2]

16.    Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 25-34 [MNiSW: 2]

2013

17.    Natalia Przesmycka, E. Przesmycka, L. Łyszczarz, M. Kamińska-Wawryszuk, E. Koziołek, Wiadomości Górnicze, Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania składowiska odpadów górniczych w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A., 2013, nr 11, s. 684-690; (4pkt)

2014

18.    Przemysł Lublina. Cz.1 / Janus Krzysztof, Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 130 s.

19.    Konie w akwareli i rysunku / Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 40 s.

20.    Modern public spaces in villages of Łęczna county, [w:] Traditional and New Public Spaces in Rural Areas, (red. A.M. Włodarczyk), Nysa 2014, p. 77-86, współautor: M. Sosnowska

21.    Współczesne przestrzenie publiczne wsi powiatu łęczyńskiego / Przesmycka Natalia, Sosnowska Małgorzata // W: Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich; [Red:] Włodarczyk Anna Marta - Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014, s. 87-96

22.    Rozdział w monografii angielskojęzycznej pt. Dubienka-the past and future of wooden housing development, [w:] Architecture confrontation with the past, red. E. trocka - Leszczyńska, E. Przesmycka, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe  ATLA2 2014, p. 171-188

23.    Wojsławice - budowanie nowej tożsamości małego miasta / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2014, nr 30, s. 121-128 [MNiSW: 3]

24.    The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku angielskim,

25.    University districts in the context of creating urban public spaces / Przesmycka Natalia // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 6-20

26.    Universities in urban structure of Lublin / Przesmycka Natalia // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 81-102

 2015

27.    Teaching of freehand drawing in the context of cultural differences, Czasopismo Techniczne Architektura, Issue 4-A (4), 2015, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, , s. 159-168

28.    Wernakularna architektura Islandii / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 257-268 [MNiSW: 6]

29.    Polska architektura drewniana. Wybrane zagadnienia / Przesmycka Natalia // W: Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu; Lublin: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2015, s. 56-75

30.    Architektura obiektów muzyki w kreowaniu nowej tożsamości wybranych miast Europy Północnej / Przesmycka Natalia // W: Dźwięki architektury; [Red:] Kłopotowska Agnieszka - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015, s. 130-145

31.    Metody kreowania tymczasowych przestrzeni publicznych Przesmycka Natalia TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 125-141 [MNiSW: 9]

32.    Lublin u progu XX wieku - uwarunkowania i kierunki rozwoju urbanistycznego Przesmycka Natalia // ROCZNIKI HUMANISTYCZNE - 2015, nr 4, vol. 63, s. 149-167 [MNiSW: 15]

33.    Dzielnica Czechów w Lublinie - geneza układu urbanistycznego / Przesmycka Natalia TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 75-88 [MNiSW: 9]

2016

34.    Zieleń w kulturze miast / Przesmycka Natalia // W: O terenach zieleni we współczesnym mieście; [Red:] Kłopotowski Maciej, Gawryluk Dorota - Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2016, s. 7-21 .- (Tożsamość Krajobrazu; nr 3)

35.    Miejsca nieistniejące w kulturze miasta Lublina / Przesmycka Natalia // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 357-369

36.    Wybrane aspekty projektowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb seniorów / Przesmycka Natalia, Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 14-20 [MNiSW: 9]

37.    Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej / Przesmycka Natalia / TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 96-104 [MNiSW: 9]

38.    Dzieci w mieście - wyzwania i potrzeby dziecka jako użytkownika przestrzeni publicznej / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 52-61 [MNiSW: 9]