Recenzje

I. Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora

I/1.      Recenzja rozprawy habilitacyjnej „O współczesnych formach zamieszkiwania w mieście” oraz dorobku naukowego, twórczego, dydaktycznego i organizacyjnego Pana dr inż. arch. Grzegorza Nawrot, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.  Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 15 stycznia 2016 r. Nr BCK - VI -  L - 8719/15 o powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Grzegorza Nawrot. (Recenzja przekazana 23.03.2016 r.)

I/2.      Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Janowskiej pt. „Przestrzenie resztkowe  w mieście„, której promotoremjest Prof. PP dr hab. inż. arch. Marian Fikus oraz promotorem pomocniczym Prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska. Decyzja Rady Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Pismo znak L.dz.WA – 63/02/16 z dnia 23.03.2016.

II. Recenzje wydawnicze dla wydawnictw

II/1.     Wydawnictwo Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej „Budownictwo   i Architektura”

1.1. Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cement, nr 12(4) 2013, Lublin 2013, s. 177-188.

1.2. Problemy funkcjonalne i użytkowe budynków wielorodzinnych  wykonanych w Systemie OW-T  67 na przykładzie osiedla „Maki” w Lublinie,  nr 13(3) 2014, Lublin 2014, s. 299-307.

1.3.  Koncepcja osiedla A, B i C „Felin” w Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego, nr13(3) 2014, Lublin 2014, s. 309-316.

1.4. Walory kulturowe formy architektonicznej w aspekcie uwarunkowań współczesnych technologii budowlanych, w tym budownictwa wielkopłytowego, nr 13(3) 2014, Lublin 2014, s. 325-332.

1.5. Przekształcać, ale jak ?, nr 13(3) 2014, Lublin 2014, s. 333-340.

1.6. Kształtowanie przestrzeni w miejscach przeznaczonych do terapii praktycznych”,  Lublin 2015. (recenzja przekazana)

1.7. Synergy of Contemporary Architecture and Materials Science.

1.8. Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta.

1.9. Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym  zagospodarowaniu miasta.

1.10. Kultur Büro Elisabeth w Berlinie – kościoły do wynajęcia.

1.11. Do problematyki synergizmu we współczesnych badaniach dziedzictwa architektonicznego na pograniczu Polsko-Ukraińskim.

 

2.     Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie,

2.1. Wpływ reliktów architektury na kształtowanie współczesnej zabudowy. Możliwości wykorzystania terenów po dawnym zespole dworskim w Trawnikach. Lublin 2014 (recenzja przekazana)

3. Publikacja po konferencyjna, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel, Lublin 2014.

3.1. Współczesne realia zabudowań z „wielkiej płyty” na przykładzie lubelskich osiedli, (recenzja przekazana)

4. Recenzowane artykuły dr inż. arch. Kłopotowskiej A., Kłopotowskiego M., Politechnika Białostocka. (recenzje przekazane) :

4.1. Mieszkalnictwo w dydaktyce.

4.2. Typologia współczesnego mieszkalnictwa.

4.3. Strefowanie jako metoda projektowania mieszkań.

4.4. Wzorce kulturowe zamieszkiwania.

4.5. Elementy psychologii w kształtowaniu wnętrz mieszkalnych.

4.6. Ergonomia mieszkania-czynniki wpływające na wielkość pomieszczeń.

4.7. Dom atrialny w układach urbanistycznych.

4.8. Krajobraz strukturalny.

4.9. Dom atrialny – zarys kształtowania modelu zamieszkania.

4.10. Dom atrialny w Polsce.

5. Recenzowane artykuły dla ; Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture (Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, Politechnika Rzeszowska).

5.1. Współczesna architektura Rzeszowa w opiniach osób mieszkających i studiujących w Rzeszowie, 2016. (recenzja przekazana).

 

6. Recenzowane artykuły dla; Czasopisma „Architecturae et Artibus”, redaktor dr hab. arch. Bartosz Czarnecki (Wydawnictwo Politechniki Białostockiej). (Recenzja przekazana 17.04.2016 r.)

6.1. Paradygmat zrównoważonego rozwoju kontra fajerwerki globalizacji. Substainable development paradigus fireworks globalization.