Publikacje

Działalność publikacyjna

1. S. Fic, D. Barnat-Hunek: Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70. Materiały Budowlane 9/2012, str. 66-67.

2. D. Barnat-Hunek, A. Karwacka, K. Stankiewicz, A. Kowalczyk: Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych ocieplonych od strony wewnętrznej. Artykuł w monografii „Energy-saving and ecological materials, installations and technologies in construction. Brest-Odessa-Simferopol-Biała Podlaska”, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2012, str. 9-18.

3. D. Barnat-Hunek, B. Klimek - Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej.Materiały Budowlane 3/2012, str. 19-20.

4. Suchorab Z., Barnat – Hunek D.: Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno – krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR. str. 74-75. Materiały Budowlane 6/2011

5. Barnat-Hunek D.: Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistej. str. 19-21, 34. Materiały Budowlane 3/2011

6. Suchorab Z., Barnat – Hunek D., Sobczuk H.: Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete. Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 18, No.1, 2011, str. 111-120

7. Barnat – Hunek D., Suchorab Z.: Techniki reflektometryczne TDR w pomiarach podciągania kapilarnego murów z kazimierskiej opoki. BICHИК. HАЦIОНАЛЬHОГО УHIВЕРСИТЕТУ. УЬВIВСЬКА ПОЛIТЕХНІКА. АРХІТЕКТУРА. Nr 716/2011. -Str. 317-324.

8. Barnat-Hunek D., Iwanek A.:  Analiza skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej dachówki i cegły ceramicznej. Materiały Ceramiczne nr 3/2011, str. 484-489.     

9. Szymura T., Barnat – Hunek D.: Środki przeciw graffiti. Materiały Budowlane 9/2011, str. 29-31. 

10.  Suchorab Z., Barnat – Hunek D.: Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności.Budownictwo i Architektura 1/2011. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2011.

11.  Barnat-Hunek D., Suchorab Z.: Sondy powierzchniowe TDR w bezinwazyjnych pomiarach wilgoci obiektów zabytkowych. Karta Krakowska 2000 10 lat później. Monografia 400 Seria Architektura. Politechnika Krakowska, Kraków 2011. str. 283-293.

12.  Barnat-Hunek D., Iwanek A.:  Badania nad hydrofobizacją zniszczonych murów ceglanych na przykładzie Pawilonu I Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie. Str. 146 – 154. Wiadomości Konserwatorskie 28/10.

13.  Barnat-Hunek D.:  Hydrofobizacja opoki wapnistej w obiektach zabytkowych Kazimierza Dolnego. Monografia Wydziału Budownictwa i Architektury. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2010.

14.  Bevz M., Barnat-Hunek D., Klimek B.: Пpичини руйнування памяткових камяних обэктів (на прикладі Львова, Казимежа Дольного і Яновця) str.566-581 Фортеця - Зырник Заповідника „Тустань”. Львів 2009.

15.  Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Sobczuk H.: Zastosowanie powierzchniowej sondy TDR do bezinwazyjnych pomiarów wilgotności materiałów budowlanych, str. 65-74. Materiały Budowlane. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2009.

16.  Suchorab Z., Barnat – Hunek D., Sobczuk H. 2008: Pomiary wilgotności murów z kazimierskiej opoki wapnistej przy zastosowaniu metody TDR. Budownictwo i Architektura 2 (1) 2008. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2008.125-140.

17.  Hunek R., Barnat – Hunek D.: „Wokół budowy-prawo budowlane. Pierwszy krok do budowy domu.” Builder 2/2007 str. 42-43.

18.  Hunek R., Barnat – Hunek D.: „Wokół budowy-prawo budowlane. Kolejny krok do budowy domu.” Builder 3/2007 str. 30-32.

19.  Hunek R., Barnat – Hunek D.: „Wokół budowy-prawo budowlane. Zagospodarowanie działki kontra prawo budowlane.” Builder 4/2007 str. 44-46.

20.  Barnat – Hunek D., Hunek R.: „Wokół budowy-prawo budowlane. Na mecie.” Builder 6/2007 str. 38-39.

21.  Hunek R., Barnat – Hunek D.: „Wokół budowy. Błędy na budowach.” Builder 9/2007 str. 50-52.

22.  Barnat – Hunek D. 2007: „Hydrofobizacja murów kamiennych.” Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin 2007. str. 171-188.

23.  Barnat – Hunek D., Szmygin B. 2006: „Ocena efektywności preparatów do powierzchniowej hydrofobizacji opoki wapnistej z Kazimierza Dolnego nad Wisłą”. REMO 2006: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Wrocław – Zamek  Kliczków.162-169.

24.  Suchorab Z., Barnat – Hunek D., Sobczuk H. 2006: “Monitoring parametrów wilgotnościowych murów z kazimierskiej opoki wapnistej przy wykorzystaniu technik reflektometrycznych TDR”. REMO 2006: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Wrocław – Zamek  Kliczków.184-191.

25.  Barnat – Hunek D., Szmygin B. 2006:  Na ratunek zabytkom cz. III -  Hydrofobizacja murów. Builder 10/2006.

26.  Barnat – Hunek D., Franus W., Klimek B., 2006: Stan zachowania i przyczyny niszczenia zabytkowych budynków z opoki wapnistej w Kazimierzu Dolnym i okolicach. Polska Mineralogia 2006. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. PAN. Kraków 18-20.09.2006.

27.  Barnat – Hunek D., Szmygin B., 2006: Ocena efektywności preparatów hydrofobowych w konserwacji zabytkowych ruin z kazimierskiego wapienia. Trwała Ruina. Problemy adaptacji i utrzymania. Janowiec 8-10.06.2006. 175-183.

28.  Franus W., Barnat – Hunek D., Klimek B. 2006: Problematyka zawilgocenia i zasolenia murów z opoki wapnistej Zamku w Janowcu nad Wisłą. Trwała Ruina. Problemy adaptacji i utrzymania. Janowiec 8-10.06.2006. 184-193.

29.  Chmielewski Ł., Gnat K., Barnat – Hunek D., 2006: Na ratunek zabytkom. Cz. II – Zasolenie i zawilgocenie murów z opoki wapnistej. Kalejdoskop Budowlany 2/2006. 72-76.

30.  Barnat – Hunek D., 2006: Na ratunek zabytkom. Kalejdoskop Budowlany 1/2006. 65-67.

31.  Klimek B., Barnat – Hunek D., Czarnigowska A,: 2005: Zdrowe czy szkodliwe?. Kalejdoskop Budowlany 12/2005. 70-73.

32.  Suchorab Z., Barnat – Hunek D., Sobczuk H., 2005: Adaptation of reflectometric techniques for moisture measurement of rock walls on the example of Janowiec Castle. International Workshop. City of tomorrow and cultural heritage – Pomerania Outlook. December 08 - 09, 2005 Gdańsk, Poland.

33.  Barnat – Hunek D., Franus W., 2005: Stan zachowania murów zabytkowego Spichlerza Ulanowskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Konferencja Naukowa: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków. Problemy, perspektywy. Politechnika Lubelska, Lublin 2005. 49-53.

34.  Franus W., Barnat – Hunek D., 2005: Przyczyny niszczenia zabytkowych budynków z opoki wapnistej w Kazimierzu Dolnym. Świat Kamienia, Vol. 35 (2005), 32-34.

35.  Barnat – Hunek D., Czarnigowska A., Grudzińska M., Ostańska A., 2005: Problematyka skuteczności dociepleń balkonów wspornikowych budynków wielkoblokowych na przykładzie osiedla w Lublinie. Przegląd Budowlany 7-8 (2005). 34-37.

36.  Przesmycka E., Przesmycka N., Barnat – Hunek D., 2005:Usuwanie azbestu – nowelizacja przepisów prawnych. Kalejdoskop Budowlany 5/2005. 54-55.

37.  Przesmycka E., Barnat – Hunek D., Przesmycka N.,2005: Projekt rozbiórki pokryć azbestowych. Kalejdoskop Budowlany 6/2005. 68-70.

38.  Ostańska A., Czarnigowska A., Barnat – Hunek D., Grudzińska M., 2005: Przegląd niemieckich rozwiązań. Modernizacja i wymiana balkonów. Kalejdoskop Budowlany 7-8/2005. 78-81.

39.  Czarnigowska A., Grudzińska M., Barnat – Hunek D., Ostańska A., 2004: Propozycja zwiększenia efektywności dociepleń budynków wielkoblokowych S. M. Czechów w Lublinie. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. XI Konferencja Naukowo- Techniczna Wrocław – Zamek Kliczków, 9-11 grudnia 2004. 67-73.

40.  Ostańska A., Barnat – Hunek D., Czarnigowska A., Grudzińska M., 2004: Sposoby modernizacji balkonów w budynkach mieszkalnych z końca lat 70. wznoszonych metodami uprzemysłowionymi. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. XI Konferencja Naukowo- Techniczna Wrocław – Zamek Kliczków, 9-11 grudnia 2004.321-326.

41.  Przesmycka E., Barnat – Hunek D., 2004: Uwaga azbest. Utylizacja i zabezpieczanie. Kalejdoskop Budowlany 12/2004. 58-59.

42.  Przesmycka E., Barnat – Hunek D., 2004: Uwaga azbest. Kalejdoskop Budowlany 11/2004. 54-55.

43.  Bakalarz A., Barnat – Hunek D., 2004: Wpływ materiałów budowlanych na zdrowie użytkowników. Izolacje 6/2004. 73-79.

44.  Bakalarz A., Barnat – Hunek D., 2004: Materiały budowlane a zdrowie i samopoczucie. Twój Poradnik Budowlany 1-2/2004.34-38.

45.  Przesmycka E., Barnat – Hunek D., 2003: Problemy związane z azbestem użytym w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej MOTOR w Lublinie. Ekologia w inżynierii procesów budowlanych. Lublin – Kazimierz Dolny, 2003. 221-228.

46.  Przesmycka E., Barnat – Hunek D., 2003: Problemy związane z usuwaniem azbestu zastosowanego w budownictwie. Twój Poradnik Budowlany 2/2003. 35-36.

47.  Barnat – Hunek D., 2003: Przewody kominowe – funkcja, konstrukcja i rozwiązania. Twój Poradnik Budowlany 2/2003. 77-79.

48.  Barnat – Hunek D., 2002: Wełna czy styropian w metodzie dociepleń budynków. Twój Poradnik Budowlany 3/2002. 53-54.

Referaty na konferencjach i seminariach naukowo-technicznych:

1. Energy-saving and ecological materials, installations and technologies in construction. Brest – Odessa – Simferopol – Biała Podlaska., Biała Podlaska, May2012

2. The International Conference CRACOW CHARTER 2000 - 10 YEARS AFTER 16 – 19. 11. 2011 CRACOW

3. VI Sympozjum - Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno – wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz – Elgiszewo, 1 – 3 czerwca 2009 r.

4. XI Konferencja Naukowo Techniczna. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Wrocław – Zamek Kliczków, 2006.

5. Polska Mineralogia 2006. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. PAN. Kraków 18-20.09.2006.

6. Konferencja naukowa: Trwała Ruina. Problemy adaptacji i utrzymania. Janowiec 8-10.06.2006.

7. International Workshop. City of tomorrow and cultural heritage – Pomerania Outlook. Gdańsk 2005.

8. Konferencja naukowa: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków. Problemy, perspektywy. Politechnika Lubelska, Lublin 2005.

9. XI Konferencja Naukowo Techniczna. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Wrocław – Zamek Kliczków, 2004.

10.  Konferencja naukowa. Ekologia w inżynierii procesów budowlanych. Lublin – Kazimierz Dolny, 2003.