Doświadczenie zawodowe

Uzyskane tytuły

1. Doktora

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej,

doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo – 2006 r.

Praca pt. "Trwałość podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE)"

2. Magistra

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej,

mgr inż. budownictwa lądowego, specjalność: drogi, ulice i lotniska – 1993 r.

Praca pt. "Warunki i możliwości wykorzystania zapraw na bazie polimerów do wypełnienia makadamów bitumicznych"

Uprawnienia budowlane

1. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  drogi,  wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – 2005 r.

PUBLIKACJE

Monografie i rozdziały w monografiach

1. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Infrastruktura transportu Lubelszczyzny a planowanie przestrzenne. Rozwój nauki jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej. [Red:] Niewczas Andrzej - Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Rozdział w Monografii. Lublin 2011 s. 53-67.

 2. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych a ochrona środowiska i walorów krajobrazowych w Polsce. [Red:] Rawski Władysław. Rozdział w Monografii Ochrona Środowiska Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej. Lublin 2011, s. 201-211.

 3. Kukiełka Jerzy: Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych. Monografie Politechniki Lubelskiej. Politechnika Lubelska 2013 r. (wersja elektroniczna)  

 4. Franus Wojciech, Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka: The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes. Rozdział w Monografii “Modern Technologies of Zeolite Tuff Usage In Industry”. Lwów 20-22 maj 2014 r., s. 221-229

Recenzowane artykuły naukowe

1. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych. Miesięcznik ogólnopolski Recykling 1(61)/2006, s. 20-21

2. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych w województwie lubelskim, Drogownictwo 3/2006, s. 20-21

3. Kukiełka Jerzy: Trwałość podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Zeszyt naukowy WIBiS PL „Budownictwo i architektura” vol 1. (1) 2007. s. 45-56   

4. Kukiełka Jerzy: Stabilność, porowatość i nasiąkliwość  mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych  (MMCE) o uziarnieniu 0/16 i 0/25 mm. Drogownictwo 11/2007,  s. 351-354

5. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych w Polsce. Drogownictwo 12/2011 s. 379 – 383.

6. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy, Ziemiński Piotr: Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny. Drogownictwo 11/2012, s. 379-383

7. Kukiełka Jerzy: Prognozowanie ruchu na drogach krajowych. Zeszyt naukowy WBiA PL. Budownictwo i architektura vol 10. (1) 2012, s. 131-144  

8. Kukiełka Jerzy: Recykling głęboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych. Materiały budowlane 12/2014, s. 11-13

9. Kukiełka Jerzy: Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego. Budownictwo i architektura vol 16. (3) 2017, s. 53-63

10. Kukiełka Jerzy, Bańkowski Wojciech: The experimental study of mineral-cement-emulsion mixtures with rubber powder addition. Construction and Building Materials 226 (2019) 759–766

Recenzowane referaty w materiałach konferencyjnych

1. Kukiełka Jerzy: Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie i budowa dróg: Teoria i praktyka".7-8 październik 1999 r. Kazimierz Dolny, s.321-330  

2. Chałabis Jan, Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Sposoby, warunki i możliwości przebudowy i wzmocnienia warstw bitumicznych metodą recyklingu. Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie: Teoria i praktyka". 7-8 września 2000 r. Zamość, s. 289-298.

3. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Podbudowy z betonów asfaltowo-cementowych (BAC) jako alternatywa dla MMCE w Polsce. "II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym". Poznań 6-7 września 2001, s. 148-156.

4. Jan Kukiełka, Firlej Stefan, Kukiełka Jerzy: Odkształcalność podbudów z mieszanek mineralno-cementowo emulsyjnych (MCE). VIII Międzynarodowa Konferencja Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe". Kielce 8-9 maj 2002, Kielce 7-8 maja 2002, s. 367-374.

5. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Wpływ temperatury na cechy mechaniczne betonów asfaltowo-cementowych (BAC). XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Krynica 2002. Problemy naukowo-badawcze budownictwa: vol.4, Inżynieria komunikacyjna: Mosty: Sesja grantów KBN: Zagadnienia różne, Opole Krynica 15-20 września 2002, s. 83-90.

6. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych w województwie lubelskim. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie". Nałęczów, 16-17 czerwca 2005, s. 211-222.

7. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Recykling głęboki na zimno warstw asfaltowych sposobem „in situ”. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne Technologie w budownictwie drogowym". Poznań, 8-9 września 2005, s.177-186.

8. Kukiełka Jerzy, Sybilski Dariusz: Cechy reologiczne mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na podstawie krzywej wiodącej. I Polski Kongres Drogowy, Warszawa, 04-06 października 2006 r. str. 461-468

9. Kukiełka Jerzy: Wpływ uziarnienia na wybrane cechy mechaniczne próbek z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie". Nałęczów, 13-14 września 2007, s.104-112

10. Kukiełka Jerzy,  Lichota Janusz: Nawierzchnie asfaltowe dróg jako źródło ciepła. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie". Nałęczów, 13-14 września 2007, s.65-73

11. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych w Polsce – warunki i technologie. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej". Kazimierz Dolny, 9-10 października 2009 r., str. 328-341.

12. Kukiełka Jerzy: Niewykorzystane możliwości recyklingu głębokiego istniejących nawierzchni na drogach samorządowych. Konferencja Polski Kongres Drogowy "Nawierzchnie asfaltowe w trudnych warunkach naturalnych". 28 marzec, Lublin 2014 r. 

13. Franus Wojciech,  Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka: Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów. 60 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Krynica Zdrój, 14-19 września 2014 r. Politechnika Lubelska WBiABudownictwo i architektura vol.13 (4) str. 161-168. 

14. Jerzy Kukiełka, Marcin Dębiński: Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym.  "VII Międzynarodowa Konferencja „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym". Lublin, 27-29 kwietnia 2016 r. Politechnika Lubelska WBiA "Budownictwo i architektura vol.15 (1)" str. 115-121.

15. Kukiełka Jerzy, Sadowski Tomasz: Experimental evaluation of deformability of cement and cement-asphalt matrices with added rubber powder using DIC system. "7th International Conference on Advanced Materials and Structures".  28-31 March 2018 at Timisoara, Romania.

16. Kukiełka Jerzy, Sybilski Dariusz: Trwałość eksploatacyjna podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Konferencja "Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni Drogowych", 8-9 maj Kielce 2018 r. Polska. Durability of base courses with mineral-cement-emulsion mixes (MCEM).

Patenty

1. P. 196375 – Sposób zwiększania sztywności eksploatowanych warstw bitumicznych nawierzchni drogowych. Współautor Jan Kukiełka – 31.12.2007 r. BUP 12/07 – sprzedany w 2008 r. – wdrożony.

2. P. 202443 – Sposób wykonywania warstw z betonu asfaltowo-cementowego.Współautor Jan Kukiełka – 30.06.2009 r. BUP 06/09

3. P. 391572 – Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego –  21.06.2010 r. BUP 2012, vol. 40, 1 (992), s. 25-25

4. P. 394273 – Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych. Współautor Antoni Jakubczak– 21.03.2011 r. BUP 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 19-20.

5. P. 400998 – Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych. Współautor Jan Kukiełka – 10.04.2012 r. BUP 2014,vol. 42, 8, s. 36-36.

6. P. 400999 – Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych. Współautor Jan Kukiełka – 10.04.2012 r. BUP 2014, vol. 42, 8, s. 36-36.

7. P. 410929 – Mieszanka do podbudów nawierzchni drogowych – 13.01.2015 r. BUP 2016, vol. 15 (1110), s. 26

8. P. 412072 – Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych. 20.04.2015 r. BUP 2016, vol. 22 (1117), s. 26

Udział w projektach wykonawczych

1. Projekt poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 19 odcinek Radzyń – Kock, lokalizacja 348+300 - 353+436, sierpień 2000 r. Zlecenie „Drogprojektu” w Lublinie. Zaprojektowano przekrój normalny drogi z jednostronnym poszerzeniem, przesunięciem osi istniejącej drogi względem projektowanej. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni zaprojektowano w technologii mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE) zakładając wykonanie recyklingu głębokiego na miejscu.  

2. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 12 odcinek Piaski – Chełm, lokalizacja km 14+550 - 30+550, marzec 2001 r. Przekrój normalny zaprojektowano z zastosowaniem betonu asfaltowo-cementowego (BAC) i  mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE) jako podbudowy zasadnicze i pomocnicze.

3. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 19 odcinek Radzyń – Kock, lokalizacja km 343+300 - 348+175, sierpień 2001 r. Rozwiązanie przyjęto analogicznie jak na wcześniejszym odcinku zaprojektowanym w 2000 r. modyfikując grubości warstw na podstawie analizy ugięć sprężystych.

4. Projekty wzmocnień dróg samorządowych i krajowych na terenie woj. lubelskiego metodą ugięć sprężystych (zlecenia realizowane przez Fundację Politechnik Lubelskiej).

5. Badania modułów sztywności próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych na zlecenie IBDiM w Warszawie (zlecenie realizowane przez Fundację Politechniki Lubelskiej).    

Udział w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych

1. Wykonawca w projekcie nr 7 T07 E 04819 Betony asfaltowo - cementowe (BAC) i ich zastosowanie do podbudów i warstw wiążących nawierzchni drogowych, zakończony w 2002 r.

2. Praca badawcza pt. „ Ocena sztywności podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych” wykonana na zlecenie GDDP w Warszawie w 2001 r. Stanowiła podstawę do upowszechnienia podbudów z MMCE na kilkudziesięciu odcinkach dróg krajowych Lubelszczyzny. Analiza wyników pomiarów za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD przeprowadzona została także w pracy doktorskiej, której jestem autorem. Zakończona w 2002 r.

3. Wykonawca w projekcie ToK: MTKD-CT-2004-014058 "Centrum doskonałości w zakresie nowoczesnych materiałów kompozytowych stosowanych w lotnictwie i infrastrukturze transportu powierzchniowego". 2012 r.

4. Wykonawca w projekcie IPBU.01.01.00-06-570/11-00 "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych". 2013/14 r.

Doświadczenie dydaktyczne

1. Asystent na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, 1998 - 2006 r.

2. Adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, od 2007 r.

Opracowanie podręczników do programu kształcenia "Building ecological Europe - Civil Engineering Master Studies curricula in English" 2015/2016

Kukiełka Jerzy, Firlej Stefan, Dębiński Marcin, Woszuk Agnieszka "Road Pavements and Recycling of Materials"

Kukiełka Jerzy, Kowal Maciej, Czarnecka Wioleta,  Woszuk Agnieszka "Investment Process in Transportation Infrastructure"

Kukiełka Jerzy, Czarnecka Wioleta, Leniak-Tomczyk Anna, Woszuk Agnieszka "Roads Projects in Ecologically and Socially Sensitive Areas"

Kukiełka Jerzy, Firlej Stefan, Dębiński Marcin, Leniak-Tomczyk Anna, Woszuk Agnieszka "Preparing variants of transportation solutions"

Wersja do druku