Doświadczenie zawodowe

Uzyskane tytuły

1. Doktora

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej,

doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo – 2006 r.

Praca pt. "Trwałość podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE)"

2. Magistra

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej,

mgr inż. budownictwa lądowego, specjalność: drogi, ulice i lotniska – 1993 r.

Praca pt. "Warunki i możliwości wykorzystania zapraw na bazie polimerów do wypełnienia makadamów bitumicznych"

Uprawnienia budowlane

1. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  drogi,  wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – 2005 r.

PUBLIKACJE

Monografie i rozdziały w monografiach

1. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Infrastruktura transportu Lubelszczyzny a planowanie przestrzenne. Rozwój nauki jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej. [Red:] Niewczas Andrzej - Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Rozdział w Monografii. Lublin 2011 str. 53-67.

 2. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych a ochrona środowiska i walorów krajobrazowych w Polsce. [Red:] Rawski Władysław. Rozdział w Monografii Ochrona Środowiska Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej. Lublin 2011, str. 201-211.

 3. Kukiełka Jerzy: Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych. Monografie Politechniki Lubelskiej. Politechnika Lubelska 2013 r. (wersja elektroniczna)  

 4. Franus Wojciech, Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka: The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes. Rozdział w Monografii “Modern Technologies of Zeolite Tuff Usage In Industry”. Lwów 20-22 maj 2014 r., str. 221-229

Recenzowane artykuły naukowe

1. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych. Miesięcznik ogólnopolski Recykling 1(61)/2006, str. 20-21

2. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych w województwie lubelskim, Drogownictwo 3/2006, str. 20-21

3. Kukiełka Jerzy: Trwałość podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Zeszyt naukowy WIBiS PL „Budownictwo i architektura” vol 1. (1) 2007. str. 45-56   

4. Kukiełka Jerzy: Stabilność, porowatość i nasiąkliwość  mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych  (MMCE) o uziarnieniu 0/16 i 0/25 mm. Drogownictwo 11/2007,  str. 351-354

5. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych w Polsce. Drogownictwo 12/2011 str. 379 – 383.

6. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy, Ziemiński Piotr: Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny. Drogownictwo 11/2012, s. 379-383

7. Kukiełka Jerzy: Prognozowanie ruchu na drogach krajowych. Zeszyt naukowy WBiA PL. Budownictwo i architektura vol 10. (1) 2012, str. 131-144  

8.Kukiełka Jerzy: Recykling głęboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych. Materiały budowlane 12/2014, s. 11-13

Recenzowane referaty w materiałach konferencyjnych

1. Kukiełka Jerzy: Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.   Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie i budowa dróg: Teoria i praktyka.7-8 październik 1999 r. Kazimierz Dolny, s.321-330  

2. Chałabis Jan, Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Sposoby, warunki i możliwości przebudowy i wzmocnienia warstw bitumicznych metodą recyklingu, Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie: Teoria i praktyka. 7-8 września 2000 r. Zamość, s. 289-298.

3. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Podbudowy z betonów asfaltowo-cementowych jako alternatywa dla mmce w Polsce, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań 6-7 września 2001, s. 148-156.

4. Jan Kukiełka, Firlej Stefan, Kukiełka Jerzy: Odkształcalność podbudów z mieszanek mineralno-cementowo emulsyjnych (MCE), VIII Międzynarodowa Konferencja Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe, Kielce 8-9 maj 2002, Kielce 7-8 maja 2002, s. 367-374.

5. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Wpływ temperatury na cechy mechaniczne betonów asfaltowo-cementowych (BAC), XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2002. Problemy naukowo-badawcze budownictwa: vol.4, Inżynieria komunikacyjna: Mosty: Sesja grantów KBN: Zagadnienia różne, Opole Krynica 15-20 września 2002, s. 83-90.

6. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych w województwie lubelskim, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie, Nałęczów, 16-17 czerwca 2005, s. 211-222.

7. Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy: Recykling głęboki na zimno warstw asfaltowych sposobem „in situ”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowoczesne Technologie w budownictwie drogowym, Poznań, 8-9 września 2005, s.177-186.

8. Kukiełka Jerzy, Sybilski Dariusz: Cechy reologiczne mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na podstawie krzywej wiodącej, I Polski Kongres Drogowy, Warszawa, 04-06 października 2006 r. str. 461-468

9. Kukiełka Jerzy: Wpływ uziarnienia na wybrane cechy mechaniczne próbek z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE), III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie, Nałęczów, 13-14 września 2007, s.104-112

10. Kukiełka Jerzy,  Lichota Janusz: Nawierzchnie asfaltowe dróg jako źródło ciepła,  III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie, Nałęczów, 13-14 września 2007, s.65-73

11. Kukiełka Jerzy: Recykling nawierzchni asfaltowych w Polsce – warunki i technologie. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej. Kazimierz Dolny, 9-10 października 2009 r., str. 328-341.

12. Kukiełka Jerzy: Niewykorzystane możliwości recyklingu głębokiego istniejących nawierzchni na drogach samorządowych. Konferencja Polski Kongres Drogowy. Nawierzchnie asfaltowe w trudnych warunkach naturalnych. 28 marzec, Lublin 2014 r. 

13. Franus Wojciech,  Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka: Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów. 60 Konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Krynica Zdrój, 14-19 września 2014 r. Politechnika Lubelska WBiA "Budownictwo i architektura vol.13 (4)" str. 161-168. 

14. Jerzy Kukiełka, Marcin Dębiński: Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym.  VII Międzynarodowa Konferencja „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym”. Lublin, 27-29 kwietnia 2016 r. Politechnika Lubelska WBiA "Budownictwo i architektura vol.15 (1)" str. 115-121. 

Patenty

1. Nr 196375 – Sposób zwiększania sztywności eksploatowanych warstw bitumicznych nawierzchni drogowych. Współautor Jan Kukiełka – 31.12.2007 r. BUP 12/07 – sprzedany w 2008 r. – wdrożony.

2. Nr 202443 – Sposób wykonywania warstw z betonu asfaltowo-cementowego.Współautor Jan Kukiełka – 30.06.2009 r. BUP 06/09

3. Nr 391572 – Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego –  21.06.2010 r. BUP 2012, vol. 40, 1 (992), s. 25-25

4. Nr 394273 – Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych. Współautor Antoni Jakubczak– 21.03.2011 r. BUP 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 19-20.

5. Nr 400998 – Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych. Współautor Jan Kukiełka – 10.04.2012 r. BUP 2014,vol. 42, 8, s. 36-36.

6. Nr 400999 – Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych. Współautor Jan Kukiełka – 10.04.2012 r. BUP 2014, vol. 42, 8, s. 36-36.

Zgłoszenia patentowe

1. P. 410929 – Mieszanka do podbudów nawierzchni drogowych – 13.01.2015 r. BUP 2016, vol. 15 (1110), s. 26  

2. P. 412072 – Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych. 20.04.2015 r. BUP 2016, vol. 22 (1117), s. 26

Udział w projektach wykonawczych

1. Projekt poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 19 odcinek Radzyń – Kock, lokalizacja 348+300 - 353+436, sierpień 2000 r. Zlecenie „Drogprojektu” w Lublinie. Zaprojektowano przekrój normalny drogi z jednostronnym poszerzeniem, przesunięciem osi istniejącej drogi względem projektowanej. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni zaprojektowano w technologii mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE) zakładając wykonanie recyklingu głębokiego na miejscu.  

2. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 12 odcinek Piaski – Chełm, lokalizacja km 14+550 - 30+550, marzec 2001 r. Przekrój normalny zaprojektowano z zastosowaniem betonu asfaltowo-cementowego (BAC) i  mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE) jako podbudowy zasadnicze i pomocnicze.

3. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 19 odcinek Radzyń – Kock, lokalizacja km 343+300 - 348+175, sierpień 2001 r. Rozwiązanie przyjęto analogicznie jak na wcześniejszym odcinku zaprojektowanym w 2000 r. modyfikując grubości warstw na podstawie analizy ugięć sprężystych.

4. Projekty wzmocnień dróg samorządowych i krajowych na terenie woj. lubelskiego metodą ugięć sprężystych (zlecenia realizowane przez Fundację Politechnik Lubelskiej).

5. Badania modułów sztywności próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych na zlecenie IBDiM w Warszawie (zlecenie realizowane przez Fundację Politechniki Lubelskiej).    

Udział w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych

1. Wykonawca w projekcie nr 7 T07 E 04819 Betony asfaltowo - cementowe (BAC) i ich zastosowanie do podbudów i warstw wiążących nawierzchni drogowych, zakończony w 2002 r.

2. Praca badawcza pt. „ Ocena sztywności podbudów z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych” wykonana na zlecenie GDDP w Warszawie w 2001 r. Stanowiła podstawę do upowszechnienia podbudów z MMCE na kilkudziesięciu odcinkach dróg krajowych Lubelszczyzny. Analiza wyników pomiarów za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD przeprowadzona została także w pracy doktorskiej, której jestem autorem. Zakończona w 2002 r.

3. Wykonawca w projekcie ToK: MTKD-CT-2004-014058 "Centrum doskonałości w zakresie nowoczesnych materiałów kompozytowych stosowanych w lotnictwie i infrastrukturze transportu powierzchniowego". 2012 r.

4. Wykonawca w projekcie IPBU.01.01.00-06-570/11-00 "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych". 2013/14 r.

Doświadczenie dydaktyczne

1. Asystent na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, 1998 - 2006 r.

2. Adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, od 2007 r.

Wersja do druku