Dydaktyka

Budownictwo komunikacyjne

Wykłady:

W1 Charakterystyka transportu lądowego. Podstawowe definicje. Klasyfikacja dróg. Podział nawierzchni dróg. Powiązania techniczne i funkcjonale. Model funkcjonalny sieci drogowej

W2 Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych. Trasowanie linii komunikacyjnej. Plan sytuacyjny. Przekrój poprzeczny. Przekrój podłużny (profil). Przekroje poprzeczne

W3 Nawierzchnie drogowe. Typy konstrukcji drogowych. Projektowanie konstrukcji drogowych wg Dz. U. Nr 43 poz.430 1999 r. 

W4 Odwodnienie dróg. Podstawowe pojęcia. Odwodnienie powierzchniowe, wgłębne, podziemne. Elementy odwodnienia dróg. Wymagania dla urządzeń odwadniających.

W5 Skrzyżowania. Podział i klasyfikacja skrzyżowań i węzłów drogowych. Elementy skrzyżowań. Elementy węzłów.

W6 Elementy eksploatacji i utrzymania dróg. Bezpieczeństwo użytkowania. Nośność i stateczność konstrukcji.

W7 Elementy inżynierii ruchu. Rozkład ruchu w czasie. Potoki ruchu. Więźba ruchu. Poziomy swobody ruchu. Prognoza ruchu. Organizacja ruchu

W8 Komunikacje zbiorowe. Linie autobusowe. Linie tramwajowe. Linie kolejowe. Przystanki i węzły przesiadkowe

W9 Nawierzchnia kolejowa. Torowisko. Podtorze

W10 Elementy drogi kolejowej. Układ trasy linii kolejowej w planie i profilu. Proste i łuki poziome. Przechyłka toru. Pochylenia  i łuki pionowe.

W11 Komunikacyjne obiekty budowlane: mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele.

Projekt: 

P1 Podstawowe pojęcia i definicje związane z planem sytuacyjnym oraz warstwicowym ukształtowaniem terenu.

P2 Elementy planu sytuacyjnego. Proste i łuki poziome.  Obliczenia parametrów projektowych.

P3 Postępowanie przy ustalaniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych przekroju normalnego.

P4 Elementy przekroju podłużnego. Pochylenia i łuki pionowe. Obliczenia parametrów i rzędnych charakterystycznych profilu drogowego. 

P5 Zasady wykonywania przekrojów poprzecznych i obliczania powierzchni robót ziemnych. 

P6 Obliczenia objętości robót ziemnych.

P7 Opis techniczny obliczenia i część rysunkowa projektu.

Technologia nawierzchni drogowych

Wykłady: 

W1 Konstrukcja nawierzchni. 

W2 Obciążenie dróg ruchem samochodowym. 

W3,4 Podstawy oceny i doboru materiałów: podłoże gruntowe, kruszywa mineralne naturalne i sztuczne, spoiwa, lepiszcza. 

W5,6 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

W7,8 Mieszanki mineralne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi. Betony nawierzchniowe cementowe.  

W9,10 Technologie budowy nawierzchni dróg betonowych i asfaltowych 

W11,12 Geosyntetyki. Siatki stalowe

W13,14 Recykling nawierzchni.

Laboratorium: 

L1,2 Badania nośności podłoża gruntowego i nawierzchni.

L3,4 Projektowanie i badania wzmocnionego podłoża gruntowego. 

L5,6 Badania mieszanek mineralnych związanych spoiwami (wapno, cement, popioły lotne), 

L7,8 Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

L8,9 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

L9,10 Badania cech eksploatacyjnych nawierzchni drogowych

Technologia i organizacja robót drogowych 

Wykład:

W1 Materiały do budowy korpusu ziemnego drogi. Przydatność gruntów i zasady ich wbudowywania.

W2 Roboty ziemne w różnorodnych warunkach: bagna, zima, tereny zalewowe. Ustalanie rodzaju gruntów w okresie wstępnym.

W3 Zagęszczanie gruntów i metody kontroli robót.

W4 Organizacja robót ziemnych, harmonogramy.

W5 Metody wykonania wzmacniania podłoża drogowego.

W6 Kruszywa kamienne do robót nawierzchniowych. Pozyskiwanie i przerób skał.

W7 Wykonywanie podbudów z materiałów miejscowych oraz kruszyw.

W8 Wytwórnie mas asfaltowych i betonowych.

W9 Wymagania technologiczne przy wykonywaniu warstw na-wierzchni asfaltowych, cementowych.

W10 Organizacja prowadzenia robót nawierzchniowych.

W11 Transport materiału w czasie budowy, harmonogramy budowy.

Projekt:

P1 Przedmiar robót drogowych.

P2 Kosztorys odcinka drogi.

P3 Harmonogram robót drogowych.

P4 Organizacja robót ziemnych odcinka drogi.

P5 Organizacja robót nawierzchniowych odcinka drogi.

Wykonawstwo nawierzchni drogowych

Wykład:

W1 Historia i rozwój budowy dróg. 

W2,3 Typy nawierzchni drogowych. 

W4,5 Rodzaje i przyczyny uszkodzeń nawierzchni. 

W6,7 Wymagane właściwości nawierzchni. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST)  

W8,9 Ocena stanu nawierzchni. System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN)

W10 Metody i system zarządzania nawierzchniami.

Wzmacnianie i remonty nawierzchni

Wykład:

W1,2 Ocena stanu nawierzchni. 

W3,4 Algorytm postępowania w podejmowaniu decyzji o zakresie i sposobie wzmocnienia lub remontu nawierzchni.

W5,6 Metody projektowania wzmocnień nawierzchni.

W7,8 Sposoby przebudowy nawierzchni drogowych. 

W9,10 Stosowane rozwiązania materiałowe i technologiczne.

Projekt: 

L1,2 Projekt przebudowy odcinka drogi lub ulicy.

L3,4 Obliczenie potrzebnego wzmocnienia nawierzchni. 

L5,6 Opracowanie podstawowych rysunków z technologii robót. 

L7,8 Zestawienie tabelaryczne robót. 

L9,10 Technologia warstw konstrukcyjnych, robót ziemnych, zdjęcie darni i humusu, schodkowania skarp, plantowania skarp i poboczy.

Komputerowe wspomaganie projektowania dróg 

Wykłady:

W1 Zastosowanie programu AutoCAD w projektowaniu obiektów budowlanych.

W2 Konfiguracja sprzętowo – programowa. Edytor rysunków. Rysunek prototypowy. Modyfikacja elementów rysunku. 

W3 Biblioteki elementów – bloki, pliki. 

W4 Wyodrębnianie danych z rysunku – atrybuty. 

W5 Zmienne systemowe – parametry. 

W6 Wymiarowanie. 

W7 Programy do projektowania dróg ich charakterystyka. 

Laboratorium komputerowe: 

L1 Wprowadzanie danych o terenie. Tworzenie powierzchni

L2 Rysunek wybranego elementu biblioteki – bloki, pliki rysunkowe, atrybuty. 

L3 Wprowadzanie do programów danych do projektowania. Linie trasowania. Profile. Zespoły. Korytarze. Przekroje

L4 Obliczenia. Roboty ziemne, wykres transportów mas. Raport materiałowy.   

L5,6 Modelowanie skrzyżowania. 

L7 Dynamiczne zmiany elementów drogowych z ich wymiarowaniem i ich wizualizacją.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych/Wykonawstwo nawierzchni drogowych

1.     Kruszywo, piasek.
 
1.1.   Skład ziarnowy wg PN-EN 933–1:2000 
1.2.   Zawartość zanieczyszczeń organicznych (lekkich, humusu) wg  PN–EN 1744–1 : 2010
1.3.   Określenie wskaźnika kształtu (ziaren nieforemnych) wg PN–EN 933–4 : 2008
1.4.   Gęstość i nasiąkliwość wg PN–EN 1097– 6 : 2002
1.5.   Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego  (w bębnie Los Angeles) wg PN–EN 1097–2 : 2002
1.6.   Odporność na działanie mrozu metodą zmodyfikowaną bezpośrednią wg PN–EN 1367–1 : 2007.
1.7.   Odporność na polerowanie kruszywa przeznaczonego do warstw nawierzchniowych wg PN-EN 1097-8 : 2009
1.8.   Odporność na szok termiczny wg PN-EN 1367-5 : 2004
1.9.   Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 : 2002
1.10. Przyczepność asfaltu do powierzchni ziaren PN – EN 12697 – 11 : 2009 (PN-B-06714-22:1984)
1.11. Analiza wyników uzyskanych z bezpośrednich badań i ustalenie kategorii kruszywa wg PN – EN 13043 : 2004.
 
2.      Asfalty, emulsje asfaltowe.
 
2.1.   Penetracja asfaltu wg PN–EN 1426 : 2009
2.2.   Temperatura mięknienia asfaltu wg PN–EN 1427 : 2009
2.3.   Temperatura łamliwości asfaltu wg PN–EN 12593 : 2009
2.4.   Ciągliwość asfaltu wg PN – EN 13589 : 2008
2.5.   Lepkość względna emulsji asfaltowej wg PN–EN 12596 : 2002
2.6.   Analiza wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań, określenie rodzaju asfaltu oraz sporządzenie Karty Jakości Asfaltu (BTDC) wg PN–EN 12591 : 2010
 
3.      Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) PN–EN–13108 : 2008.
 
4.     Badania próbek MMA wykonanych w ubijaku Marshalla oraz w prasie żyratorowej (wodoodporność, moduł sprężystości E - NAT, belka 4-pkt zginana, koleinowanie, trójosiowe ściskanie, stabilność Marshalla).
 
5.      Mieszanki związane cementem.
 
5.1.   Skład ziarnowy piasku wg PN–EN 933–1 : 2000
5.2.   Oznaczenie wilgotności materiału drogowego wg PN–EN 13286-1 : 2005
5.3.   Badanie Proctora piasku wg PN–EN 13286-2 : 2010 oraz wskaźnika nośności CBR wg PN-EN13286-47 : 2007
5.4.   Oznaczenie wskaźnika piaskowego materiału drogowego wg PN–EN 933–8 : 2001
5.5.   Projektowanie składu mieszanki związanej cementem wg PN–EN 14227-1 : 2007 
5.6.   Wykonanie próbek walcowych wg PN–EN 13286-50 : 2007
5.7.   Wykonanie próby wytrzymałościowej PN-EN 13286-41 : 2007
5.8.   Ustalenie recepty mieszanki cementowej
 
6.     Pokaz sprzętu do badania cech eksploatacyjnych nawierzchni - lekka płyta dynamiczna, płyta VSS, belka Benkelmanna, wahadło angielskie, planograf.
 
        Harmonogram  zajęć laboratoryjnych w roku akademickim .
 
Nr
ćw.
Temat zajęć
1.
Omówienie programu i organizacji zajęć oraz warunków zaliczenia ćwiczeń  
2.
Wykonanie badań: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
3.
Wykonanie badań: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10   
4.
Opracowanie sprawozdania i analiza wyników 1.11.
5.
Wykonanie badań: 2.1, 2.2, 2.3
6.
Wykonanie badań: 2.4, 2.5
Opracowanie sprawozdania i analiza wyników 2.6
7,8.
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 3
9.
Pokaz sprzętu do badań 4
10.
Wykonanie badań: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
11, 12.
Projektowanie składu mieszanki związanej cementem 5.5, 5.6
13.
Wykonanie badania 5.7
14.
Opracowane wyników badań 5.8
15.
Pokaz sprzętu 6
16.
Zaliczenie

Podstawowe pozycje literatury technicznej:

"Wymagania techniczne" - WT-1 2014, WT-2 2014, WT-4 2010, WT-5 2010, GDDKiA

"Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych" Politechnika Lubelska 2013. Jerzy Kukiełka

"Nawierzchnie asfaltowe" WKŁ Warszawa 2010. Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski

"Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania" WKŁ Warszawa 2009. Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski 

"Technologia materiałów i nawierzchni drogowych" WPW Warszawa 2004. Maria Kalabińska, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski

"Technologia warstw asfaltowych" WKŁ Warszawa 2004. Krzysztof Błażejowski, Stanisław Styk

"Materiały pomocnicze do ćwiczeń z technologii materiałów i nawierzchni drogowych", WPL 1986. Zdzisław Misztal, Leon Świątczak