Dydaktyka

Drogi w terenach wrażliwych przyrodniczo i społecznie

W1,2 Planowanie przestrzenne. Zasada zrównoważonego rozwoju

W3,4 Europejska Konwencja Krajobrazowa. Natura 2000

W4,5 Obszary cenne przyrodniczo, narażone na powodzie, strategiczne, złoża kopalin

W6,7 Ranga krajobrazu w koncepcji projektowe, wstępnym projekcie i projekcie budowlanym

W7,8 Tyczenie obwodnic ośrodków metropolitalnych i ich powiązań z siecią drogową miasta i regionu,

W9,10 Drogi wewnętrzne i osiedlowe

W10,11 Drogi w terenach erodowanych i eksploatacji górniczej

W12,13 Drogi w obszarach wiejskich i leśnych 

Technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Wykłady: 

W1 Kruszywa do podbudów drogowychWT-4

W2 Asfalty  

W3,4 Wymagania techniczne do kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych WT-1, WT-2

W5,6 Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

W7,8 Mieszanki mineralne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi. Betony nawierzchniowe cementowe. WT-5

W9,10 Technologie budowy nawierzchni dróg betonowych i asfaltowych 

W11,12 Geosyntetyki. Siatki stalowe

W13,14 Recykling nawierzchni.

Laboratorium: 

L1,2 Badania kruszyw

L3,4 Badania asfaltów

L5,6,7 Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych

L8,9,10, Projektowanie i badania mieszanek mineralnych związanych spoiwami (wapno, cement, popioły lotne)

L11,12 Badania cech eksploatacyjnych nawierzchni drogowych

Wykonawstwo nawierzchni drogowych

Wykład:

W1,2,3 Typy nawierzchni drogowych. 

W4,5 Rodzaje i przyczyny uszkodzeń nawierzchni. 

W6,7 Wymagane właściwości nawierzchni. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST)  

W8,9 Ocena stanu nawierzchni. System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN)

W10 Metody i system zarządzania nawierzchniami.

Wzmacnianie i remonty nawierzchni

Wykład:

W1,2 Ocena stanu nawierzchni SOSN, SDN

W3,4 Algorytm postępowania w podejmowaniu decyzji o zakresie i sposobie wzmocnienia lub remontu nawierzchni

W5,6 Metody projektowania wzmocnień nawierzchni

W7,8 Sposoby przebudowy nawierzchni drogowych

W9,10 Stosowane rozwiązania materiałowe i technologiczne

W11,12 Metody utrzymania nawierzchni drogowych

Projekt: 

L1,2 Projekt przebudowy odcinka drogi lub ulicy

L3,4 Obliczenie potrzebnego wzmocnienia nawierzchni

L5,6 Opracowanie podstawowych rysunków z technologii robót

L7,8 Zestawienie tabelaryczne robót

L9,10 Technologia warstw konstrukcyjnych, robót ziemnych, zdjęcie darniny i humusu, schodkowanie, plantowanie skarp i poboczy

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych/Wykonawstwo nawierzchni drogowych

1.     Kruszywo, piasek.
 
1.1.   Skład ziarnowy wg PN-EN 933–1:2000 
1.2.   Zawartość zanieczyszczeń organicznych (lekkich, humusu) wg  PN–EN 1744–1 : 2010
1.3.   Określenie wskaźnika kształtu (ziaren nieforemnych) wg PN–EN 933–4 : 2008
1.4.   Gęstość i nasiąkliwość wg PN–EN 1097– 6 : 2002
1.5.   Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego  (w bębnie Los Angeles) wg PN–EN 1097–2 : 2002
1.6.   Odporność na działanie mrozu metodą zmodyfikowaną bezpośrednią wg PN–EN 1367–1 : 2007.
1.7.   Odporność na polerowanie kruszywa przeznaczonego do warstw nawierzchniowych wg PN-EN 1097-8 : 2009
1.8.   Odporność na szok termiczny wg PN-EN 1367-5 : 2004
1.9.   Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 : 2002
1.10. Przyczepność asfaltu do powierzchni ziaren PN – EN 12697 – 11 : 2009 (PN-B-06714-22:1984)
1.11. Analiza wyników uzyskanych z bezpośrednich badań i ustalenie kategorii kruszywa wg PN – EN 13043 : 2004.
 
2.      Asfalty, emulsje asfaltowe.
 
2.1.   Penetracja asfaltu wg PN–EN 1426 : 2009
2.2.   Temperatura mięknienia asfaltu wg PN–EN 1427 : 2009
2.3.   Temperatura łamliwości asfaltu wg PN–EN 12593 : 2009
2.4.   Ciągliwość asfaltu wg PN – EN 13589 : 2008
2.5.   Lepkość względna emulsji asfaltowej wg PN–EN 12596 : 2002
2.6.   Analiza wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań, określenie rodzaju asfaltu oraz sporządzenie Karty Jakości Asfaltu (BTDC) wg PN–EN 12591 : 2010
 
3.      Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) PN–EN–13108 : 2008.
 
4.     Badania próbek MMA wykonanych w ubijaku Marshalla oraz w prasie żyratorowej (wodoodporność, moduł sprężystości E - NAT, belka 4-pkt zginana, koleinowanie, trójosiowe ściskanie, stabilność Marshalla).
 
5.      Mieszanki związane cementem.
 
5.1.   Skład ziarnowy piasku wg PN–EN 933–1 : 2000
5.2.   Oznaczenie wilgotności materiału drogowego wg PN–EN 13286-1 : 2005
5.3.   Badanie Proctora piasku wg PN–EN 13286-2 : 2010 oraz wskaźnika nośności CBR wg PN-EN13286-47 : 2007
5.4.   Oznaczenie wskaźnika piaskowego materiału drogowego wg PN–EN 933–8 : 2001
5.5.   Projektowanie składu mieszanki związanej cementem wg PN–EN 14227-1 : 2007 
5.6.   Wykonanie próbek walcowych wg PN–EN 13286-50 : 2007
5.7.   Wykonanie próby wytrzymałościowej PN-EN 13286-41 : 2007
5.8.   Ustalenie recepty mieszanki cementowej
 
6.     Pokaz sprzętu do badania cech eksploatacyjnych nawierzchni - lekka płyta dynamiczna, płyta VSS, belka Benkelmanna, wahadło angielskie, planograf.
 
        Harmonogram  zajęć laboratoryjnych w roku akademickim .
 
Nr
ćw.
Temat zajęć
1.
Omówienie programu i organizacji zajęć oraz warunków zaliczenia ćwiczeń  
2.
Wykonanie badań: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
3.
Wykonanie badań: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10   
4.
Opracowanie sprawozdania i analiza wyników 1.11.
5.
Wykonanie badań: 2.1, 2.2, 2.3
6.
Wykonanie badań: 2.4, 2.5
Opracowanie sprawozdania i analiza wyników 2.6
7,8.
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 3
9.
Pokaz sprzętu do badań 4
10.
Wykonanie badań: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
11, 12.
Projektowanie składu mieszanki związanej cementem 5.5, 5.6
13.
Wykonanie badania 5.7
14.
Opracowane wyników badań 5.8
15.
Pokaz sprzętu 6
16.
Zaliczenie

Podstawowe pozycje literatury technicznej:

"Wymagania techniczne" - WT-1 2014, WT-2 2014, WT-4 2010, WT-5 2010, GDDKiA

"Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych" Politechnika Lubelska 2013. Jerzy Kukiełka

"Nawierzchnie asfaltowe" WKŁ Warszawa 2010. Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski

"Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania" WKŁ Warszawa 2009. Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski 

"Technologia materiałów i nawierzchni drogowych" WPW Warszawa 2004. Maria Kalabińska, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski

"Technologia warstw asfaltowych" WKŁ Warszawa 2004. Krzysztof Błażejowski, Stanisław Styk

"Materiały pomocnicze do ćwiczeń z technologii materiałów i nawierzchni drogowych", WPL 1986. Zdzisław Misztal, Leon Świątczak