Projekty badawcze

<<<<   aktualizacja 06.10.2015

Projekty badawcze prowadzone przez Pracowników Katedry Geotechniki 


Projekty badawcze realizowane:

  • FENCO-NET -- CO2 poost-combustion capture using amine impregnated synthetic zeolite; Wychwytywanie CO2 w procesach po spalaniu wykorzystując zeolity impregnowane związkami aminowymi 1.11.2013 - 31.10.2016, koordynator PL
  • GEKON II - Prace badawczo-rozwojowe nad technologią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych, kierownik projektu Programu Gekon II (NCBIR + NFOŚiGW) 1.01.2015 - 31.12.2016
  • PBS2


Projekty badawcze zrealizowane:

•  Projekt w ramach funduszy europejskich Innowacyjna Gospodarka WND-POIG.01.03.01-06-146/09 – Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 2009-2011. www.zeolit.pollub.pl
•  Grant MNiSW: N523 424 837 – Modyfikacja właściwości fizykochemicznych wybranych surowców mineralnych Lubelszczyzny w celu uzyskania sorbentów ditlenku węgla – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 2009-2011.
•  Grant rozwojowy NCBIR: N R14 0013 06 – Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołów lotnych i jego zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 2009-2011. 

• Grant MEiN: projekt badawczy 1 T09D 026 30 – Modyfikacja właściwości powierzchniowych iłów glaukonitowo-smektytowych w celu uzyskania sorbentów – kierownik projektu dr hab. inż. Zdzisław Krzowski Prof. PL, 10.09.2006-10.09.2009.

• Grant MNiI: projekt badawczy 4 T12B 042 29 – Uzyskanie zeolitów z popiołów lotnych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 01.10.2005-31.03.2007.

• Grant MNiI: projekt badawczy 2 P04D 034 28 - Metodologia pomiarów K-Ar wieku i długości trwania procesów diagenezy w oparciu o selektywne rozpuszczanie składników mieszanin minerałów ilastych - kierownik projektu dr Arkadiusz Derkowski/dr inż. Wojciech Franus, 01.02.2005-31.12.2006. (Grant wspólny z PAN-oddz. Kraków/Politechnika Lubelska).

• Grant MNiI projektjekt badawczy nr 3 T09D 007 28 - Właściwości sorpcyjno–filtracyjne mieszanek kwarcowo-glaukonitowych wytworzonych na bazie piasków glaukonitowych Lubelszczyzny – kierownik projektu mgr inż. Małgorzata Franus, 31.05.2005- 30.04.2006.

• Grant KBN: projekt badawczy Nr 4 T09D 029 22 - Ocena możliwości praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska trzeciorzędowych skał piaszczysto–ilastych Lubelszczyzny – kierownik projektu dr hab. inż. Zdzisław Krzowski Prof. PL , 01.02.2002-31.12.2003.

• Grant KBN: projekt badawczy Nr 6 P04D 010 021 - Paleośrodowisko sedymentacji horyzontów tufitowych w jednostce skolskiej (Karpaty fliszowe) w oparciu o badania mineralogiczne i radiometryczne oznaczenie wieku – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 1.10.2001- 30.09.2002.

• Grant KBN (promotorski): projekt badawczy Nr 6 P04D 022 16 - Mineralogia, petrografia i geochemia pstrych łupków (fm) jednostki skolskiej Karpat fliszowych – kierownik projektu Prof dr hab. inż. Andrzej Manecki/mgr inż. Wojciech Franus, 01.05.1999 - 30.04.2001. 

 • Grant KBN: projekt badawczy Nr 6 T12C 013 11 - Badanie przydatności dynamicznego modelu geodezyjnej sieci kontrolnej w monitorowaniu deformacji wybranych obiektów budownictwa drogowego  – kierownik projektu mgr inż. Jacek Zyga, 1.09.1997- 30.06.1997.