Dokumentacja budowlana

KARTA   PRORAMOWA   PRZEDMIOTU

Kierunek
specjalność
budownictwo
Nr
Nazwa przedmiotu
I sw4a
DOKUMENTACJA BUDOWLANA
Przedmioty wprowadzające
Geodezja, budownictwo ogólne
Forma i poziom kształcenia
studia stacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
15
15
30
2
Forma i poziom kształcenia
studia niestacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
16
8
24
3
Założenie i cele przedmiotu
Przekazanie informacji dotyczących przepisów prawa i stosownych dokumentów związanych z pozyskiwaniem praw do gruntów, lokalizacją i rozmieszczeniem elementów zagospodarowania w granicach działki. Umiejętność przygotowania dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz prowadzenia inwestycji i jej oddania do użytkowania.
Treści programowe
Wykłady –
Podstawy prawne w procesie projektowania lokalizacji inwestycji, nabywania praw do terenu pod inwestycje i realizacji projektów budowlanych:
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Dokumentacja geodezyjno – prawna.
 • Mapa do celów projektowych.
 • Dokumentacja związana z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, prowadzeniem budowy i oddawaniem obiektów do użytkowania.
 • Proces uzgodnień dokumentacji projektowej
Laboratorium –
Opracowanie elementów dokumentacji na etapie projektowania, przygotowania inwestycji, realizacji i oddania obiektów do eksploatacji z wykorzystaniem systemów informacji o terenie (mapa wektorowa).
Metody dydaktyczne
Wykłady – wykład informacyjny
Laboratorium – ćwiczenia z zadaniem zastępczym
Formy i warunki zaliczenia
Wykłady – sprawdzian pisemny
Laboratorium – wykonanie ćwiczenia i jego obrona
Wykaz literatury
Podstawowa
 • Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych pod redakcją M. Płońskiego, Wydawnictwo SGGW, 2008.
 • Proces inwestycyjny w budownictwie. W Kietliński, J. Janowska, C. Woźniak; Oficyna wydawnicza Politechniki Wrszawskiej, W-wa 2007
 • Ustawa Prawo budowlane
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Uzupełniająca
§ „Proces inwestycyjno-budowlany” - Katarzyna Małysa-Zakamycze, 2002;
§ „Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych” T. Biliński, J. Czachorowski -IPB, W-wa 2001;
§ „Przygotowanie inwestycji budowlanej – stadium przedprojektowe” Władysław Korzeniewski - Wydawnictwo POLCEN 2004;
§ Systemy informacji przestrzennej. J. Gaździcki, PPŁK Warszawa 1990.
Autor karty
dr inż. Witold Borowski, dr inż. Jacek Zyga