Fotogrametria

 KARTA   PROGRAMOWA   PRZEDMIOTU

Kierunek
specjalność
Budownictwo
DiM
Nr
Nazwa przedmiotu
II SD1
FOTOGRAMETRIA
Przedmioty wprowadzające
Matematyka, Geodezja
Forma i poziom kształcenia
studia stacjonarne II0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
15
15
30
2
Forma i poziom kształcenia
studia niestacjonarne II0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
8
8
16
2
Założenie i cele przedmiotu
-          Umiejętność posługiwania się zdjęciem lotniczym jako źródłem informacji o terenie
-          Interpretacja treści zdjęcia
-          Umiejętność ustalania skali obrazu zdjęcia lotniczego i wykonywania prostych pomiarów na zdjęciu
-          Umiejętność praktycznego posługiwania się prostymi narzędziami pomiarowymi (stereoskopem, stereokomparatorem) i ich wykorzystania do budowy modelu
-          Znajomość podstaw pomiarów fotogrametrycznych.
Treści programowe
Wykłady –
-          Wprowadzenie do fotogrametrii
-          Podstawy geometryczne zdjęcia fotogrametrycznego,
-          Zdjęcie lotnicze jako przypadek rzutu środkowego
-          Elementy orientacji zdjęcia
-          Rodzaj zdjęć lotniczych
-          Fotogrametria cyfrowa
-          Pomiary na zdjęciach fotogrametrycznych
-          Podstawy obserwacji stereoskopowej
-          Model stereoskopowy i pomiary przestrzenne
-          Ortofotomapa
-          Wybrane zastosowania fotogrametrii i fotointerpretacji
Laboratorium –
·         Identyfikacja skali zdjęcia lotniczego,
·         Przenoszenie treści zdjęcia lotniczego na mapę,
·         Stereoskopowy pomiar wysokości obiektów terenowych,
·         Budowa numerycznego modelu terenu na podstawie pomiaru fotogrametrycznego.
Metody dydaktyczne
Wykłady – wykład informacyjny
Laboratorium – ćwiczenia instrumentalne
Formy i warunki zaliczenia
Wykłady – sprawdzian pisemny
Laboratorium – wykonanie ćwiczeń i ich obrona,
                           wykonanie ćwiczeń instrumentalnych
Wykaz literatury
Podstawowa
  • Zdzisław Kurczyński, Ryszard Preuss; Podstawy fotogrametrii Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004
Uzupełniająca
  • Sitek Z.: Fotogrametria ogólna i inżynieryjna. Zbigniew Sitek; PPWK, Warszawa-Wrocław 1991.  
Autor karty
dr inż. Witold Borowski, dr inż. Jacek Zyga