Fundamentowanie

KARTA   PROGRAMOWA   PRZEDMIOTU

Kierunek

specjalność

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Nr

Nazwa przedmiotu

I K14

FUNDAMENTOWANIE

Przedmioty wprowadzające

Geologia, Mechanika teoretyczna, Mechanika gruntów

Forma i poziom kształcenia

studia stacjonarne I0

Liczba godzin

wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS

W

C

L

P

R

ECTS

30

-

-

15

45

4

Forma i poziom kształcenia

studia niestacjonarne I0

Liczba godzin

wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS

W

C

L

P

R

ECTS

16

-

-

16

32

5

Założenie i cele przedmiotu

Uzyskanie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie opracowywania koncepcji posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowych; modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentowej.

Treści programowe

Wykłady – Fundamentowanie bezpośrednie – kształtowanie fundamentu i jego wymiarowanie  w relacji do rodzaju podłoża. Fundamentowanie głębokie. Pale. Technologie palowania. Studnie. Głębokie wykopy. Konstrukcje oporowe. Ścianki szczelne. Elementy budowli ziemnych. Nasypy. Odwodnienie. Techniki zbrojenia gruntu. Wzmacnianie fundamentów.

Projekty

1.      Projekt stopy fundamentowej bezpośrednio posadowionej na gruncie, sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowania.

2.      Projekt stopy fundamentowej posadowionej na palach, sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowania.

3.      Projekt ścianki szczelnej jednokrotnie kotwionej.

Metody dydaktyczne

Wykłady – z wykorzystaniem środków audiowizualnych na zajęciach są omawiane treści teoretyczne oraz przedstawiane ich praktyczne zastosowania;

Projekty – indywidualne wykonanie przez studentów prac projektowych; na zajęciach omawiany jest algorytm przykładowego projektu oraz dokładnie przeanalizowane szczególne sytuacje projektowe, a także konsultacje zadań wykonywanych indywidualnie.

Formy i warunki zaliczenia

Wykłady – egzamin pisemny, sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętność rozwiązywania zadań. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Projekty – warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, samodzielne wykonanie projektów i ustna obrona sprawdzająca wiedzę teoretyczną z zakresu projektu i pokrewną.

Wykaz literatury

Podstawowa  –

1.         E. Dembicki (red.), Fundamentowanie, Arkady, t.1., W-wa 1987; t.2., W-wa 1988

2.         Z. Wiłun, Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 2007

3.         Cz. Rybak i in., Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, W-w 2006

4.         Normy i przepisy aktualnie obowiązujące

Uzupełniająca  –

1.         Z. Grafowski i in. Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, W-wa 2005

2.         M. Obrycki, St. Pisarczyk Wybrane zagadnienia z fundamentowania: przykłady obliczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2005.

3.         I. Cios, St. Garwacka, Projektowanie fundamentów, W-wa 2008

Autor karty

Dr inż. Jolanta SŁOMA