Fundamentowanie specjalne

KARTA   PROGRAMOWA   PRZEDMIOTU
Kierunek
specjalność
BUDOWNICTWO
KBI
Nr
Nazwa przedmiotu
II SK11
FUNDAMENTOWANIE SPECJALNE
Przedmioty wprowadzające
Geologia inżynierska, Mechanika gruntów, Fundamentowanie
Forma i poziom kształcenia
studia stacjonarne II0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
30
-
-
15
45
4
Forma i poziom kształcenia
studia niestacjonarne II0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
8
-
-
8
16
3
Założenie i cele przedmiotu
Student po ukończeniu kursu powinien umieć ocenić stopień złożoności warunków geotechnicznych stosownie do udokumentowanych warunków gruntowo –wodnych. Pozwoli to na rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem oraz realizacją posadowienia budowli, wzmocnienia fundamentów istniejących budowli, wzmocnienia podłoża gruntowego. Student powinien uzyskać umiejętność i kompetencje w zakresie wyboru techniki fundamentowania specjalnego, gdzie podstawą powinny być warunki geotechniczne, również w aspekcie optymalizacji kosztów.
Treści programowe
Wykłady –Fundamenty na kolumnach. Ściany szczelinowe. Fundamentowanie w grodzach. Betonowanie podwodne. Fundamenty obiektów budownictwa wodnego i specjalne. Fundamentowanie na terenach górniczych. Fundamentowanie na gruntach ekspansywnych. Fundamentowanie na terenach zaburzonych glacitektonicznie. Budowle ziemne i czynniki zagrażające ich trwałości. Nasypy ziemne budowli hydrotechnicznych. Wzmacnianie podłoża gruntowego. Konstrukcje z gruntów zbrojonych. Przykłady błędów posadowienia.
Projekty
  1. Projekt nasypu z gruntu zbrojonego na słabym podłożu.
  2. Projekt lekkiej kątowej ściany oporowej z uwzględnieniem deformacji górniczych.
Metody dydaktyczne
Wykłady – z wykorzystaniem środków audiowizualnych na zajęciach są omawiane treści teoretyczne oraz przedstawiane ich praktyczne zastosowania.
Projekty – indywidualne wykonanie przez studentów prac projektowych; na zajęciach omawiany jest algorytm przykładowego projektu oraz dokładnie przeanalizowane szczególne sytuacje projektowe, a także konsultacje zadań wykonywanych indywidualnie.
Formy i warunki zaliczenia
 Wykłady – zaliczenie pisemne, sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność rozwiązywania zadań.
Projekty – warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, samodzielne wykonanie projektów i ustna obrona sprawdzająca wiedzę teoretyczną z zakresu projektu i pokrewną.
Wykaz literatury
Podstawowa
  1. A. Jarominiak : Lekkie konstrukcje oporowe. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002
  2. S. Pisarczyk : Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego.oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
  3. E. Masłowski, D. Spiżewska: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 2002.
  4. Normy i przepisy aktualnie obowiązujące,
Uzupełniająca
1.       A. Sawicki, D. Leśniewska: Grunt zbrojony. Teoria i zastosowanie. PWN, Warszawa 1993.
2.         D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy. Podstawy projektowania konstrukcji. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk 2001
3.         M. Kulczykowski: Nośność graniczna i strefa zniszczenia konstrukcji z gruntu zbrojonego. Wpływ rozkładu zbrojenia. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk 2002.
Autor karty
Dr inż. Jolanta SŁOMA