Geodezja

 KARTA   PROGRAMOWA   PRZEDMIOTU

Kierunek
specjalność
budownictwo
Nr
Nazwa przedmiotu
IK3
GEODEZJA
Przedmioty wprowadzające
Matematyka
Forma i poziom kształcenia
studia stacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
15
30
45
3
Forma i poziom kształcenia
studia niestacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
16
16
32
4
Założenie i cele przedmiotu
Umiejętność posługiwania się mapą dla celów technicznych, ewidencyjnych i jako narzędziem przekazywania informacji
Umiejętność praktycznego posługiwania się współrzędnymi i ich wykorzystania dla celów rachunkowych
Znajomość podstaw pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych metodami geodezyjnymi, tj. znajomość wykonywania pomiaru długości, kąta, wyznaczania różnic wysokości metodami niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej.
Umiejętność obliczania powierzchni i objętości, oraz oceny dokładności pomiaru
Umiejętność korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji przygotowanej w technologii tradycyjnej (klasycznej) oraz w systemach informacji o terenie (SIT)
Treści programowe
Wykłady –
-          Układy współrzędnych. Mapa zasadnicza. Geodezyjne techniki pomiarowe. Aparatura geodezyjna: dalmierze, teodolity, niwelatory. Geodezyjne pomiary sytuacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne – techniki pomiaru i prezentacji wyników. Dokładność pomiaru. GPS (Global Positioning System). SIT (System Informacji i Terenie). Mapa numeryczna. Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym. Prawo geodezyjne.
-           
Laboratorium –
·         interpretacja treści mapy zasadniczej, pomiary na mapie;
·         podstawy rachunku współrzędnych i przykłady zastosowania;
·         teodolit, pomiar kątów;
·         niwelator, pomiar różnicy wysokości metodą niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej;
·         pomiary długości, obliczenia powierzchni i objętości;
·         ocena dokładności pomiarów;
·         sporządzenie mapy wysokościowej i NMT;
·         zadania techniczne z wykorzystaniem mapy wysokościowej.
Metody dydaktyczne
Wykłady – wykład informacyjny
Laboratorium – ćwiczenia ze sprzętem geodezyjnym; ćwiczenia z zadaniem zastępczym
Formy i warunki zaliczenia
Wykłady – sprawdzian pisemny
Laboratorium – wykonanie ćwiczeń i ich obrona,
                  okresowe sprawdziany pisemne
                  wykonanie ćwiczeń instrumentalnych
Wykaz literatury
Podstawowa
  • Kosiński Wiesław; Geodezja (Wydawnictwo SGGW 2005)
  • Gil Józef;Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej (Uniwersytet Zielonogórski 2007)
Uzupełniająca
  • Wójcik M., Wyczałek I.; Geodezja (Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004)
  • Przewłocki Stefan; Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych (PWN 2002)
  • Osada Edward; Geodezja (Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004)
 
Autor karty
dr inż. Witold Borowski, dr inż. Jacek Zyga