Geologia

 KARTA   PROGRAMOWA   PRZEDMIOTU

Kierunek
specjalność
Budownictwo
Nr
Nazwa przedmiotu
IP7
GEOLOGIA
Przedmioty wprowadzające
Forma i poziom kształcenia
studia stacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
30
15
45
3
Forma i poziom kształcenia
studia niestacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
16
16
32
4
Założenie i cele przedmiotu
Ocena stratygrafii i litologii terenu; identyfikowanie budowy geologicznej terenu w szerokim kontekście geologicznym; rozumienie procesów geologicznych, które uformowały teren i które maja wpływ na jego właściwości.
Treści programowe
Wykłady –
Budowa Ziemi. Podstawowe procesy geologiczne. Powstawanie gruntów – erozja, procesy eoliczne, działalność lodowca, aktywność sejsmiczna. Podstawowe pojęcia z mineralogii i petrografii, ze szczególnym uwzględnieniem elementów najbardziej istotnych dla inżynierów budownictwa. Zagadnienia tektoniki. Elementy prawa geologicznego.
Laboratoria –
Rozpoznawanie minerałów i skał.
Czytanie map geologicznych i konstrukcja przekrojów geologicznych.
Metody dydaktyczne
Wykłady – wykłady problemowe z prezentacjami multimedialnymi
Laboratoria - samodzielne rozpoznawanie minerałów i skał oraz ich cech i właściwości. Makroskopowe rozpoznawanie gruntów budowlanych i ich właściwości. Wykonywanie oraz analiza treści mapy i przekroju geologiczno-inżynierskiego.
Formy i warunki zaliczenia
Wykłady – kolokwium pisemne
Laboratoria – ocena praktycznej umiejętności rozpoznawania makroskopowego skał i gruntów budowlanych. Ocena umiejętności korzystania z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wykaz literatury
Wykłady:
Podstawowa
Glazer Z., Malinowski J., 1991 – Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. Wydawnictwa naukowe PWN
Skoczylas J., 2000 – Wstęp do geologii, Wyd. Naukowe UAM
Stanley S., 2002 – Historia Ziemi, Wyd. PWN
Allen P.A., 2000 – Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN
                     
Uzupełniająca
Lorenc M.W., Mazurek S., 2007 – Wykorzystać kamień, Studio JASA Wrocław 2007
Ćwiczenia:
Podstawowa
Krzowski Z., 2005 – Mineralogia i petrografia dla inżynierów budownictwa i drogownictwa, Wyd. Politechniki Lubelskiej
Manecki A., Muszyński M., 2008 – Przewodnik do petrografii, Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH
Roniewicz P., – Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. PAE 1999
Bażyński J. (i in.), 1999 – Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wydawnictwa PIG, Warszawa.
Uzupełniająca
Bolewski A., Manecki A., 1990 – Rozpoznawanie minerałów, Wyd. Geologiczne
Autor karty
dr inż. Wojciech Franus, dr Lucjan Gazda