Gospodarka terenem

KARTA   PROGRAMOWA   PRZEDMIOTU

Kierunek
specjalność
budownictwo
Nr
Nazwa przedmiotu
Isw4b
GOSPODARKA TERENEM
Przedmioty wprowadzające
Geodezja, budownictwo ogólne
Forma i poziom kształcenia
studia stacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
15
15
30
2
Forma i poziom kształcenia
studia niestacjonarne I0
Liczba godzin
wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS
W
C
L
P
R
ECTS
16
8
24
3
Założenie i cele przedmiotu
Znajomość przepisów prawa i stosownych dokumentów do rozwiązywania problemów związanych z pozyskiwaniem terenów na cele budowlane, gospodarką nieruchomościami, lokalizacją obiektów budowlanych i uzyskiwaniem pozwolenia na budowę.
Zapoznanie z dostępnymi systemami zarządzającymi informacjami przestrzennymi
Treści programowe
Wykłady –
Podstawy prawne i podstawowe pojęcia dotyczące:
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • działalności budowlanej,
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • działalności samorządu terytorialnego i organów nadzoru państwowego w zakresie budownictwa.
Dokumentacja związana z :
 • pozyskiwaniem terenów na cele budowlane,
 • uzyskiwaniem pozwolenia na budowę,
 • prowadzeniem budowy i oddawaniem obiektów do użytkowania.
 • Plan zagospodarowania działki.
Systemy Informacji o terenie
GIS, SIT, KSIP, BDO, TBD
Laboratorium –
Opracowanie geodezyjne planu zagospodarowania działki z wykorzystaniem narzędzi informatycznych stosowanych w gospodarce terenem (systemy SIT: Ewmapa, C-Geo)
Metody dydaktyczne
Wykłady – wykład informacyjny
Laboratorium – ćwiczenia z zadaniem zastępczym
Formy i warunki zaliczenia
Wykłady – sprawdzian pisemny
Laboratorium – wykonanie projektu i jego obrona
Wykaz literatury
Podstawowa
W. Kietliński, J. Janowska, C.Woźniak: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2007
J. Gaździnki,: Systemy informacji przestrzennej
Ustawa Prawo budowlane
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Uzupełniająca
 •  „Proces inwestycyjno-budowlany” - Katarzyna Małysa-Zakamycze, 2002;
 • „Organizacja procesów inwestycyjno - budowlanych” T. Biliński, J. Czachorowski -IPB, W-wa 2001;
 • „Przygotowanie inwestycji budowlanej – stadium przedprojektowe” Władysław Korzeniewski - Wydawnictwo POLCEN 2004;
Autor karty
dr inż. Witold Borowski, dr inż. Jacek Zyga