Mechanika Gruntów

KARTA   PROGRAMOWA   PRZEDMIOTU

Kierunek

specjalność

Budownictwo

Nr

Nazwa przedmiotu

I KG

                                  MECHANIKA GRUNTÓW

Przedmioty wprowadzające

Geologia

Forma i poziom kształcenia

studia stacjonarne I0

Liczba godzin

wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS

W

C

L

P

R

ECTS

30

30

60

4

Forma i poziom kształcenia

studia niestacjonarne I0

Liczba godzin

wykładów (W),ćwiczeń (C) laboratoriów (L),projektów (P) razem (R), punkty ECTS

W

C

L

P

R

ECTS

16

12

28

4

Założenie i cele przedmiotu

Identyfikowanie podłoża i jego ocena z punktu widzenia posadowienia budowli; ustalanie charakterystyk geotechnicznych gruntu; rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich; wyznaczanie osiadania podłoża; sprawdzanie stateczności skarp.

Treści programowe

Wykłady

Elementy gruntoznawstwa. Podstawy teoretyczne mechaniki gruntów. Grunt jako ośrodek trójfazowy – szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów. Hipotezy wytrzymałościowe i mechanizmy niszczenia gruntów. Woda w gruncie, filtracja. Stany graniczne gruntów.

Laboratoria

Wprowadzenie do ćwiczeń, klasyfikacja gruntów budowlanych; badania makroskopowe gruntów. Analizy granulometryczne - sitowa i areometryczna. Cechy fizyczne gruntów. Stany gruntów spoistych i niespoistych. Wilgotność optymalna. Współczynnik filtracji. Ściśliwość - badania edometryczne, moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej. Wskaźnik osiadania zapadowego. Wytrzymałości na ścinanie. Praktyczne zastosowanie poznanych parametrów gruntowych w zadaniach

Metody dydaktyczne

Wykłady – informacyjno - problemowe, prezentacje multimedialne

Laboratoria – samodzielne wykonywanie przez studentów badań właściwości gruntów

Formy i warunki zaliczenia

Wykłady – sprawdzian pisemny (test)

Laboratoria

  • Aktywna i obowiązkowa obecność na zajęciach
  • Teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń (wykład, literatura) kontrolowane na podstawie ustnej odpowiedzi i przebiegu oznaczenia poszczególnych parametrów gruntowych
  • Oddanie na ćwiczeniach sprawozdania z wykonania oznaczenia w postaci prawidłowo wypełnionego formularza
  • kolokwium zaliczeniowe

Wykaz literatury

Podstawowa

·         E. Myślińska – Laboratoryjne badania gruntów. PWN 2000

·         S. Pisarczyk – Gruntoznawstwo inżynierskie PWN 2001

·         Z. Wiłun – Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987

·         ISO 14688: 2002 (E) Badania geotechniczne – oznaczanie, klasyfikowanie gruntów.cz. I : Oznaczanie i opis. cz. II : Zasady klasyfikowania i kwantyfikacja cech opisujących.

Uzupełniająca

·         S. Pisarczyk, B. Rymsza – Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej 1993

·         Z. Glazer , J. Malinowski – Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. Wyd. PWN Warszawa 1991

·         PN-B-02481 Geotechnika, terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Autor karty

Dr Lucjan Gazda, dr inż. Małgorzata Franus