Dostępne tematy prac dyplomowych inżynierskich

 Aktualizacja 07.03.2018

Studenci zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, zgłaszają się bezpośrednio do wybranego PROMOTORA w celu zapisania się na listę z wybranym TEMATEM PRACY  

lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 , wb.kg@pollub.pl

 • IBS - studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.
 • IBN - studenci IV roku studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.

dr  Lucjan Gazda, l.gazda@pollub.pl     

 1. Ocena przydatności wybranych surowców ilastych Lubelszczyzny do budowy domu z gliny.
 2. Ocena trwałości budowli z gezy i opoki na przykładzie obiektów z rejonu Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego.
 3. Ocena surowcowa i techniczna kamieniarki w obiektach sakralnych Lubelszczyzny projektowanych przez P. Dziekońskiego.
 4. Wczesnośredniowieczne zaprawy z Chełma i okolic – ocena surowcowa i techniczna.
 5. Geotechniczna ocena stateczności kamiennej wieży w Stołpiu k. Chełma w oparciu o badania archeologiczne.
 6. Geotechniczna ocena stateczności zespołu pałacowego na Wysokiej Górce w Chełmie w oparciu o badania archeologiczne.
 7. Projekt technologiczny tynku z gliny „Gawłówka”.

 Opiekun pracy: dr inż. Jolanta Słoma, j.sloma@pollub.pl

 1. Posadowienie wysokiego budynku w sąsiedztwie zabudowy miejskiej
 2. Projekt posadowienia pośredniego budynku w złożonych warunkach gruntowych
 3. Projekt zabezpieczenia ściany głębokiego wykopu za pomocą zakotwionej ścianki berlińskiej
 4. Projekt zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu w warunkach zwartej zabudowy miejskiej
 5. Projekt trybuny ziemnej z jednostronnym murem oporowym
 6. Projekt odbudowy wału przeciwpowodziowego
 7. Projekt stabilizacji skarpy drogowej
 8. Projekt fundamentu pod przejściem dla pieszych
 9. Wpływ błędnego rozpoznania lub niewłaściwej oceny podłoża na nadmierne osiadanie budowli
 10. Wpływ naruszenia podłoża gruntowego pod fundamentami na stan budowli
 11. Projekt posadowienia budynku w gruntach podatnych na zjawiska ekspansywne

Opiekun pracy: dr inż. Jacek Zyga, j.zyga@pollub.pl

 1. Analiza porównawcza szacowania kosztów realizacji wybranych obiektów budowlanych w oparciu o różne bazy cennikowe
 2. Prace geodezyjne jako element procesu budowlanego na przykładzie obiektu drogowego
 3. Geodezyjna Okresowa kontrola osiadań budynku WICA 

Opiekun pracy: dr inż. Łukasz Borowski, l.borowski@pollub.pl

 1. Osnowa geodezyjna zintegrowana na terenu kampusu Politechniki Lubelskiej.
 2. Uwarunkowania prawne i organizacyjne wykorzystania dronów do pozyskiwania danych przestrzennych.
 3. Pozyskiwanie danych przestrzennych z zasobów organów administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych.
 4. Kartogramy i kartodiagramy w oprogramowaniu GIS-owym, biurowym i inżynierskim. 
 5. Koncepcja rozwoju tras rowerowych w Lublinie na podstawie pomiarów ruchu rowerowego i istniejącego stanu infrastruktury rowerowej.
 6. Systemy Informacji Miejskiej w Polsce

Opiekun pracy: dr inż. Witold Borowski, w.borowski@pollub.pl

 1. Badanie stanu geometrycznego wysokich budynków ( 2 osoby)