Dostępne tematy prac dyplomowych inżynierskich

 Aktualizacja 06.12.2018

PRACA DYPLOMOWA - INŻYNIERSKA 

Studenci zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, zgłaszają się bezpośrednio do wybranego PROMOTORA w celu zapisania się na listę z wybranym TEMATEM PRACY  

lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 , wb.kg@pollub.pl

 • IBS - studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.
 • IBN - studenci IV roku studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek budownictwo.

dr  Lucjan Gazda, l.gazda@pollub.pl     

 1. Ocena przydatności wybranych surowców ilastych Lubelszczyzny do budowy domu z gliny.
 2. Ocena trwałości budowli z gezy i opoki na przykładzie obiektów z rejonu Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego.
 3. Wczesnośredniowieczne zaprawy z Chełma i okolic – ocena surowcowa i techniczna.
 4. Geotechniczna ocena stateczności kamiennej wieży w Stołpiu k. Chełma w oparciu o badania archeologiczne.
 5. Geotechniczna ocena stateczności zespołu pałacowego na Wysokiej Górce w Chełmie w oparciu o badania archeologiczne.
 6. Projekt technologiczny tynku z gliny „Gawłówka”.
 7. Ocena stateczności skarp projektowanego wyrobiska kopalni bursztynów w Górce Lubartowskiej 
 8. Ustalenie parametrów geotechnicznych gruntów z profilu projektowanej kopalni bursztynów w Górce Lubartowskiej.

dr inż. Jolanta Słoma, j.sloma@pollub.pl

 1. Projekt fundamentu domu jednorodzinnego na gruntach organicznych.
 2. Analiza wpływu obniżenia zwierciadła wody gruntowej w wykopie na osiadania sąsiednich obiektów.
 3. Projekt fundamentów pod słupy estakady podsuwnicowej z analizą interakcji sąsiednich obciążeń.
 4. Projekt fundamentów obiektu budowlanego przy zastosowaniu wzmocnienia podłoża słabonośnego za pomocą poduszki piaskowej.
 5. Projekt ścianki szczelnej z analizą jej zakotwienia.
 6. Analiza wpływu złego rozpoznania lub niewłaściwej oceny podłoża na nadmierne osiadanie budynków.
 7. Projekt odwodnienia głębokiego wykopu.
 8. Wpływ nadbudowy obiektu budowlanego na współpracę istniejących fundamentów z podłożem gruntowym.
 9. Projektowanie fundamentów budynku w trudnych warunkach gruntowych. 
 10. Projektowanie fundamentów w celu znacznego ograniczenia osiadań budynku.

dr inż. Jacek Zyga, j.zyga@pollub.pl

 1. Analiza porównawcza szacowania kosztów realizacji wybranych obiektów budowlanych w oparciu o różne bazy cennikowe
 2. Prace geodezyjne jako element procesu budowlanego na przykładzie obiektu drogowego
 3. Geodezyjna Okresowa kontrola osiadań budynku WICA 

dr inż. Agnieszka Woszuk, a.woszuk@pollub.pl

*Budownictwo stacjonarne

 1. Beton asfaltowy o wysokim module sztywności AC WMS, projektowanie i badania właściwości fizykomechmicznych (zgodnie z WT 2 2014).
 2. Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw BBTM, projektowanie i badania właściwości fizykomechmicznych (zgodnie z WT 2 2014).
 3. Mieszanka mineralno-asfaltowa w technologii na ciepło - projektowanie i badania właściwości fizykomechmicznych.
 4. Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na wybranym odcinku drogi

*Budownictwo niestacjonarne I stopnia

 1. Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA, projektowanie i badania właściwości fizykomechmicznych (zgodnie z WT 2 2014).
 2. Beton asfaltowy – projektowanie i badania właściwości fizykomechmicznych (zgodnie z WT 2 2014).
 3. Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na wybranym odcinku drogi

dr inż. Łukasz Borowski, l.borowski@pollub.pl

 1. Osnowa geodezyjna zintegrowana na terenu kampusu Politechniki Lubelskiej.
 2. Uwarunkowania prawne i organizacyjne wykorzystania dronów do pozyskiwania danych przestrzennych.
 3. Pozyskiwanie danych przestrzennych z zasobów organów administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych.
 4. Kartogramy i kartodiagramy w oprogramowaniu GIS-owym, biurowym i inżynierskim. 
 5. Koncepcja rozwoju tras rowerowych w Lublinie na podstawie pomiarów ruchu rowerowego i istniejącego stanu infrastruktury rowerowej.
 6. Systemy Informacji Miejskiej w Polsce

dr inż. Witold Borowski, w.borowski@pollub.pl

 1. Wyznaczanie przemieszczeń poziomych wysokiego budynku. 
 2. Sporządzenie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego