Dostępne tematy prac dyplomowych magisterskich

aktualizacja  06.12.2018

Dostępne tematy prac dyplomowych II-go stopnia - magisterskie

Zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, mogą zgłaszać się do wybranego tematu bezpośrednio do wybranego promotora lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 lub wb.kg@pollub.pl.

Temat wybierają - Studenci - II stopnia  kierunek Budownictwo

dr hab. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL; j.wolinska@gmail.com

 1. Analiza wpływu dodatków o różnym stopniu uziarnienia na wodoszczelność betonu.
 2. Rola i działanie polimerów jako wypełniaczy w mieszankach Sorela.
 3. Zastosowanie zimnej plazmy nierównowagowej w usuwaniu korozji biologicznej materiałów budowlanych.
 4. Badania wpływu działania wybranych inhibitorów aminowych i ich pochodnych w ochronie stali konstrukcyjnej w środowisku agresywnym.
 5. Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej w celu hydrofobizacji materiałów budowlanych.

dr inż. Jolanta Słoma, j.sloma@pollub.pl

 1. Wzmocnienie fundamentów budynku wielokondygnacyjnego w związku z nadbudową.
 2. Analiza zabezpieczenia głębokich wykopów w ścisłej zabudowie miejskiej.
 3. Wzmacnianie podłoża gruntowego kolumnami kamiennymi formowanymi w gruncie.
 4. Analiza stateczności nasypów budowlanych z gruntu zbrojonego.
 5. Wariantowy projekt wzmocnienia wału przeciwpowodziowego.
 6. Analiza stanów awaryjnych budowli spowodowanych parciem gruntu lub nie uwzględnieniem sił poziomych.

dr  Lucjan Gazda, l.gazda@pollub.pl

 1. Ocena surowcowa i techniczna kamieniarki w obiektach sakralnych Lubelszczyzny projektowanych przez P. Dziekońskiego.
 2. Analiza porównawcza kamieniarki budownictwa z opoki rejonu Kazimierza Dolnego oraz Piask Luterskich.
 3. Geotechniczna ocena możliwości eksponowania i zabezpieczenia XII-wiecznego zespołu sakralno-pałacowego na Wysokiej Górce w Chełmie.
 4. Geopolimery i inne unikatowe materiały budowlane w budowlach XIII-wiecznego Chełma

dr Lidia Bandura, l.bandura@pollub.pl

 1. Analiza wybranych właściwości asfaltów modyfikowanych surowcami odpadowymi.
 2. Wpływ dodatku modyfikatorów organicznych na właściwości reologiczne asfaltów przemysłowych.

dr inż. Agnieszka Woszuk, a.woszuk@pollub.pl

 1. Zastosowanie pyłów z gruzu ceglanego jako wypełniacza w mieszankach mineralno-asfaltowych.
 2. Analiza wpływu rodzaju i ilości dodatku adhezyjnego na mrozoodporność mieszanek mineralno-asfaltowych.