Dostępne tematy prac dyplomowych magisterskich

aktualizacja  07.03.2018

Dostępne tematy prac dyplomowych II-go stopnia - magisterskie

Zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, mogą zgłaszać się do wybranego tematu bezpośrednio do wybranego promotora lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 lub wb.kg@pollub.pl.

Temat wybierają - Studenci - II stopnia  kierunek Budownictwo

******************************************

dr hab. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL; j.wolinska@gmail.com

 1. Badania uwzględniające rolę i działanie polimerów jako wypełniaczy w mieszankach magnezowych.
 2. Badanie wpływu spoiw bitumicznych jako dodatku do betonów o różnym stopniu uziarnienia. ( badania wodoszczelności)
 3. Studia badawcze z zastosowaniem metody plazmowej w modyfikacji własności powierzchni.
 4. Badania wpływu działania wybranych inhibitorów aminowych i ich pochodnych w ochronie anodowej stali konstrukcyjnej w środowisku agresywnym.
 5. Plazma w hydrofobizacji modyfikowanych materiałów z dodatkiem żywic polimerowych.

dr inż. Małgorzata Franus; m.franus@pollub.pl

 1. Parametry geotechniczne skały płonnej LZW stabilizowanej dodatkiem wapna
 2. Parametry geotechniczne skały płonnej LZW stabilizowanej dodatkiem cementu
 3. Parametry geotechniczne skały płonnej LZW stabilizowanej dodatkiem popiołu lotnego klasy C 
 4. Parametry geotechniczne skały płonnej LZW stabilizowanej dodatkiem popiołu lotnego klasy F
 5. Kruszywa modyfikowane skałą płonną. 
 6. Wpływ temperatury wypalania na właściwości kruszyw modyfikowanych organo-zeolitami
 7. Właściwości kruszyw otrzymywanych z odpadowych kruszyw perlitowych.

******************************************

dr inż. Jolanta Słoma; j.sloma@pollub.pl

1. Analiza stanów awaryjnych budowli związanych z realizacją głębokich wykopów w ich sąsiedztwie
2. Projekt wzmocnienia podłoża budowlanego z wykorzystaniem kolumn formowanych w gruncie
3. Optymalizacja posadowienia budynku na ławach i płycie fundamentowej na słabym podłożu gruntowym
4. Wariantowy projekt zabezpieczenia nadmiernie osiadającego budynku
5. Analiza warunków geotechnicznych i środowiskowych posadowień na obszarach poprzemysłowych

******************************************

dr  Lucjan Gazda; l.gazda@pollub.pl

1. Ocena surowcowa i techniczna kamieniarki w obiektach sakralnych Lubelszczyzny projektowanych przez P. Dziekońskiego.
2. Analiza porównawcza kamieniarki budownictwa z opoki rejonu Kazimierza Dolnego oraz Piask Luterskich.
3. Geotechniczna ocena możliwości eksponowania i zabezpieczenia XII-wiecznego zespołu sakralno-pałacowego na Wysokiej Górce w Chełmie.