Tematy prac dyplomowych magisterskich

aktualizacja  12.05.2020

Dostępne tematy prac dyplomowych II-go stopnia - magisterskie

Zainteresowani pisaniem pracy dyplomowej, mogą zgłaszać się do wybranego tematu bezpośrednio do wybranego promotora lub w sekretariacie katedry pok. 501, tel. 81 5384 399 lub wb.kg@pollub.pl.

Temat wybierają - Studenci - II stopnia  kierunek Budownictwo

dr inż. Jolanta Słoma, j.sloma@pollub.pl

 1. Wzmacnianie podłoża gruntowego kolumnami kamiennymi formowanymi w gruncie.
 2. Analiza stateczności nasypów budowlanych z gruntu zbrojonego.
 3. Wariantowy projekt wzmocnienia wału przeciwpowodziowego.
 4. Analiza stanów awaryjnych budowli spowodowanych parciem gruntu lub nie uwzględnieniem sił poziomych.
 5. Wpływ nadbudowy obiektu budowlanego na współpracę istniejących fundamentów z podłożem gruntowym.
 6. Analiza stanów awaryjnych budowli spowodowanych niewłaściwą realizacją prac ziemnych i odwodnieniowych lub wyporem wody.
 7. Analiza stanów awaryjnych budowli związanych z realizacją głębokich wykopów w sąsiedztwie.
 8. Projekt posadowienia domku jednorodzinnego w złożonych warunkach gruntowych.

dr  Lucjan Gazda, l.gazda@pollub.pl

 1. Ocena surowcowa i techniczna kamieniarki w obiektach sakralnych Lubelszczyzny projektowanych przez P. Dziekońskiego.
 2. Analiza porównawcza kamieniarki budownictwa z opoki rejonu Kazimierza Dolnego oraz Piask Luterskich.
 3. Geotechniczna ocena możliwości eksponowania i zabezpieczenia XII-wiecznego zespołu sakralno-pałacowego na Wysokiej Górce w Chełmie.
 4. Geopolimery i inne unikatowe materiały budowlane w budowlach XIII-wiecznego Chełma

dr Lidia Bandura, l.bandura@pollub.pl

 1. Analiza wybranych właściwości asfaltów modyfikowanych surowcami odpadowymi. - zarezerwowany 12.05.20
 2. Wpływ dodatku modyfikatorów organicznych na właściwości reologiczne asfaltów przemysłowych. - zarezerwowany 12.05.20

dr inż. Agnieszka Woszuk, a.woszuk@pollub.pl

 1. Analiza wpływu rodzaju i ilości dodatku adhezyjnego na mrozoodporność mieszanek mineralno-asfaltowych.
 2. Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem destruktu asfaltowego.

dr Szymon Malinowski, s.malinowski@pollub.pl

 1. Wpływ dodatku modyfikatorów organicznych na właściwości reologiczne lepiszczy bitumicznych.
 2. Ocena właściwości reologiczne lepiszczy bitumicznych modyfikowanych nanokompozytami mineralno-polimerowymi.
 3. Wpływ struktury związków organicznych na ich właściwości antykorozyjne.

dr inż. Krzysztof Nepelski, k.nepelski@pollub.pl

 1. Analiza MES wpływu niejednorodności podłoża gruntowego na osiadania konstrukcji. - zarezerwowany 12.05.20
 2. Analiza osiadania obiektu z wykorzystaniem sondowań statycznych CPT oraz badań dylatometrem Marchettiego DMT.- zarezerwowany 12.05.20

dr inż. Łukasz Borowski, l.borowski@pollub.pl

 1. „Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych” w Biłgoraju – studium przypadku.
 2. Modele mas ziemnych w Trimble Business Centre.
 3. Analiza lokalizacji farmy wiatrowej na Lubelszczyźnie.
 4. Analiza rynku nieruchomości na Lubelszczyźnie.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, e-mail: w.franus@pollub.pl

 1. Zaprawy samonaprawiające z wykorzystaniem bakterii rodzaju Ochrobactrum spp. - - zarezerwowany 12.05.2020
 2. Zaprawy samonaprawiające z wykorzystaniem bakterii rodzaju Bacillus spp. - zarezerwowany 12.05.2020