Prace w czasopismach - lista A

<<<< 
 1. Rutkowska G., Wichowski P., Fronczyk J., Małgorzata Franus, Chalecki M.; 2018: Use of fly ashes from municipal sewage sludge combustion in production of ash concretes. Construction and Building Materials. 188 (2018) 874–883. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.08.167. wersja.pdf
 2. Płaza A., Kołodyńska D., Hałas P., Gęca M., Franus Małgorzata, Hubicki Z.; 2017: The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications. Adsorption Science & Technology. 0(0) 1–11. DOI: 10.1177/0263617417716367  journals.sagepub.com/home/adt Special Collection –15th Ukrainian-Polish Symposium. wersja .pdf
 3. Kołodyńska D., Hałas P., Franus Małgorzata, Hubicki Z.; 2017: Zeolite properties improvement by chitosan modification—Sorption studies. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 52 (2017) 187-196. www.elsev ier.com/locate/jiec. wersja pdf
 4. Franus Małgorzata, Jozefaciuk G., Bandura L., Franus W.; 2016: Use of spent zeolite sorbents for preparation of Lightweight Aggregates differing in microstructure Construction and Building Materials.
 5. Babko R., Kuzmina T., Suchorab Z., Widomski M.K., Franus Małgorzata: 2016: Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the loland river (Wpływ ścieków z oczyszczalni miejskiej na strukturę zespołu orzęsek bentosowych w rzece nizinnej); Ecol Chem Eng; 23(3) s. 461-471. DOI:10.1515/eces-2016-0033
 6. Markiv T., Sobol K., Franus Małgorzata, Franus Wojciech; 2016: Mechanical and durability properties of concretes incorporating natural zeolite, Archives of Civil and Mechanical Engineering. vol. 16, p. 554-562. wersja .pdf
 7. Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Franus Małgorzata, Łagód G.; 2016: Mechanical and physical properties of hydrophobized lightweight aggregate concrete with sewage sludge. Materials. nr 5, vol. 9.
 8. Franus Małgorzata, Józefaciuk G., Bandura L., Lamorski K., Hajnos M., Franus W.; 2016: Modification of Lightweight Aggregates’ Microstructure by Used Motor Oil Addition. MATERIALS 2016, 9,845; doi:10.3390/ma9100845. www.mdpi.com/journal/materials. -  wersja.pdf
 9. Franus Małgorzata, Barnat-Hunek D., Wdowin M.; 2016: Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate. Environ Monit Assess (2016) 188:10. DOI 10.1007/s10661-015-5010-8. wersja .pdf.
   
 10. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus Małgorzata, Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I.; 2015: Sorption Capacities of Natural and Synthetic Zeolites for Cu(II) Ions. Polish Journal of Environmental Studies. 2015, nr 3, vol. 24, s. 1111-1123. wersja .pdf.
 11. Bandura L., Franus Małgorzata, Józefaciuk G., Franus W.; 2015: Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup. FUEL - 2015, nr 147, s. 100-107. Fuel, DOI: 10.1016/j.fuel.2015.01.067; - wersja .pdf.
 12. Widomski M., Stępniewski W., Horn R., Bieganowski A., Gazda L., Franus Małgorzata, and Pawłowska M.; 2015: Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction. Int. Agrophys., 2015, 29, 365-375. Doi: 10.1515/intag-2015-0043. - wersja.pdf.
 13. Franus Małgorzata, Wdowin M., Bandura L., Franus W.; 2015: Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: A review. Fresenius Environmental Bulletin, printed in Vol. 24; No. 2 (2015)
 14. Bandura L., Franus Magorzata, Panek R., Woszuk A., Franus Wojciech; 2015: Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny nr 3, vol.94, s323-327, DOI: 10.15199/62.2015.3.X . -  wersja .pdf.                                                                                                                                                                                                                                                           
 15. Wdowin M., Franus Małgorzata, Panek R., Bandura Lidia, Franus Wojciech; 2014: The conversion technology of fly ash into zeolites. Clean Technologies and Environmental Policy.16:1217-1223. DOI 10.1007/s10098-014-0719-6 - wersja pdf.
 16. Franus WojciechWdowin M., Franus Małgorzata.; 2014: Synthesis and characterization of zeolites prepared from industrial fly ash. Environmental Monitoring and Assessment. 186:5721-5729. DOI 10.1007/s10661-014-3815-5 -  wersja pdf. 
 17. Franus Małgorzata, Bandura Lidia; 2014Sorption of heavy metal ions from aqueous solution by glauconite. Sorption of heavy metal ions from aqueous solution by glauconite. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 – No 3a. 2014; pages 825-839. wersja pdf.        

                                                                                                                                                                  
 18. Franus W., Franus Małgorzata, Latosińska J., Wójcik R., 2011: The use of spent glauconite in lightweight aggregate production. Boletin De La Sociedad Espanola De Ceramica Y Vidrio, vol. 50/4, p. 193-200. wersja pdf.
 19. Derkowski A., Środoń J., Franus W., Uhlik P., Banaś M., Zieliński M., Caplovicova M., Franus Małgorzata; 2009Partial dissolution of glauconitic samples: implications for the methodology of K-Ar and Rb-Sr dating. Clays and Clay Minerals, vol. 57/5, p. 531-554 - wersja pdf  1 cz. - wersja pdf 2 cz. - wersja pdf 3 cz.
 20. Franus Małgorzata, Franus W., Gazda L.; 2006: Trzeciorzędowe osady z glaukonitem – potencjalnym źródłem surowców ilastych Lubelszczyzny. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Zeszyt specjalny 3, s. 379-387.
aktualizacja 05.09.2018