Prace w czasopismach - lista B

<<<<       aktualizacja 18.01.2017

 1. Suchorab Z., Barnat-Hunek D., Franus Małgorzata; 2016: Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge. PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, vol. 10, s. 83-90.
   
 2. Małgorzata Franus, Lidia Bandura; 2015: Wykorzystanie mieszanek zeolitowych do usuwania produktów ropopochodnych. Barometr Regionalny. nr 2, vol.13, s.128-129.
 3. Ciukszo M., Iwanek M., Suchorab P., Kowalska B., Franus Małgorzata; 2015: Praca wkładki "in-situ" w nawodnionym gruncie. INSTAL 11/2015; s.75-78
 4. Klimek B., Barnat-Hunek D., Franus Małgorzata2015: Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia. Materiały Budowlane 11/2015. s. 222-224. DOI:10.15199/33.2015.11.68
 5. Franus Małgorzata, Barnat-Hunek D.; 2015: Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge. Proceedings of  ECOPOLE. 2015, nr 1, vol. 9, s. 33-39.
   
 6. Franus Małgorzata, Bandura Lidia; 2014: Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi. Budownictwo i Architektura, vol. 13(2) 2014, str 73-83.  (pdf)
 7. Gazda Lucjan, Franus Małgorzata2014: Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych. Budownictwo i Architektura, vol. 13(2) 2014, str 17-24.  (pdf)  
                                                                                                                   
 8. Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Panek R., Wdowin M., Woszuk A., 2013, Zeolite adsorbents of selected diesel types. International Journal of Arts and Sciences 6: 595-602.
 9. Franus Wojciech, Franus Małgorzata; 2013: Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash. Zeolite adsorbents of selected diesel types. International Journal of Arts & Sciences, Cd-Rom. ISSN: 1944-6934: 6(3): 391–396.
 10. Gazda Lucjan, Franus Małgorzata; 2013: Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego. Budownictwo i Architektura. Nr 3/2013, vol. 12, s. 83-90.
                                                                                                          
 11. Franus Małgorzata; 2012: Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu, Budownictwo i Architektura. Nr 1/2012 vol 10 s. 5-14.
 12. Franus Małgorzata, Latosińska J.; 2009: Wstępna ocena możliwości zastosowania zużytego złoża glaukonitowego jako surowca do produkcji kruszywa keramzytowego. Budownictwo i Architektura - Zeszyty Naukowe PL, Vol. 5.
 13. Franus Wojciech, Klinik J., Franus Małgorzata; 2004: Mineralogical characteristic and textural properties of acid activated glauconite. Mineralogia Polonica, vol. 35/2, p. 53-63.
 14. Rachel J., Franus Wojciech, Franus Małgorzata; 2001: Mineralogical characteristics of the main tuffite horizon from harta in the skole unit (flysch Carpathians), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396, s. 128-129.
 15. Gazda Lucjan, Franus Wojciech, Krzowski Zdzisław, Franus Małgorzata, 2001: Kaolinityzacja osadów glaukonitowych Niziny Lubartowskiej, Przegląd Geologiczny, vol. 49, 4, s. 22-23.