Prace w czasopismach - lista B

< < <      aktualizacja 12.12.2018
 1. Zyga Jacek; 2018: Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen. Przegląd Geodezyjny. Nr 6/2018, 6-10, [MNiSW: 5]
 2. Zyga Jacek2018: Nakłady właścicieli nieruchomości w procesie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu budowy elementów infrastruktury technicznej. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Nr 2/2018, vol. 50, s. 62-67 [MNiSW: 6]
 3. Zyga Jacek; 2018: Iteracyjna metoda korygowania cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku bardzo małych baz danych. Rzeczoznawca Majątkowy. Nr 3/2018, s. 18-23 [MNiSW: 4]
 4. Zyga Jacek; 2017: Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy. Nr 2/2017, vol. 94, s. 17-22 [MNiSW: 4]
 5. Betke Iwo, Zyga Jacek; 2017: Błędy w opiniowanych operatach szacunkowych w świetle statystyki.Rzeczoznawca Majątkowy. Nr 4/2017, s. 21-25 [MNiSW: 4]
 6. Zyga Jacek; 2017: Evaluation of usefulness of real estate data contained in the register of prices and values of real estates. Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/1, 2017, s. 1017-1030 [MNiSW: 10]
 7. Zyga Jacek; 2017: Możliwości oceny cechy lokalizacji nieruchomości jako elementu rynku lokalnego, w oparciu o dane z rejestrów geodezyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska. Nr 47, s. 47-60 [MNiSW: 7]
 8. Zyga Jacek; 2017: Przydatność danych zawartych w rejestrze cen i wartości nieruchomości w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy. Nr 3/2017, s. 22-25 [MNiSW: 4]
 9. Zyga Jacek; 2016: Connection between similarity and estimation results of property values obtained by statistical methods. Real Estate Management and Valuation. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Nr 3/2016, vol. 24, s. 5-15. [MNiSW: 12]
 10. Zyga Jacek2016: The usefulness of real estate prices and values register in appraisal by comparative methods, on the basis of Lublin voivodeship registers. Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure And Ecology Of Rural Areas. Nr 3/2016, s. 1673-1688 [MNiSW: 10]
   
 11. Januszewski Z., Zyga Jacek, Cymerman R.; 2015: Opłaty adiacenckie. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej. Wycena - Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, 2015, nr 1, vol. 110, s. 1-31
 12. Zyga Jacek; 2015: Search for dissimilarity factors for nominally indiscernible facilities; Real Estate Management And Valuation; 2015, nr 3, vol. 23, s. 65-72.
   
 13. Zyga Jacek; 2014: Miejsce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości. Inwestycje i nieruchomości - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nr 204, s. 220 - 228.  wersja .pdf                                                                                          
 14. Zyga Jacek; 2014: Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości. Budownictwo i Architektura, nr 13(3) 2014, s. 57-64.
   
 15. Borowski Witold, Zyga Jacek; 2013: Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983. Budownictwo i Architektura, nr 3/2013, vol. 12, s. 75-82.
   
 16. Zyga Jacek; 2012: Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Wycena - Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami. nr 99-100 (2-3 /2012), s.36-46.
 17. Zyga Jacek; 2012: Istota podobieństwa w procedurach wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, nr 75 (3/2012), s. 22-26.
 18. Zyga Jacek; 2012: Model dynamiczny rynku i wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol.20 nr 1, s. 209-219.
 19. Zyga Jacek; 2012: Model wartości nieruchomości. Wycena – Wartość. Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, nr 4 (101) 2012, s.20-27.
   
 20. Czajecki Janusz, Januszewski Zbigniew, Zyga Jacek, 2011: Opłata adiacencka – podział nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy, nr 2 (70), s. 23-33.
 21. Zyga Jacek2011: Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wyceny. Rzeczoznawca Majątkowy, nr 72 (2), s. 33-35.
 22. Zyga Jacek2011: Identyfikacja podobieństwa nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol.19, nr 4, s. 141-158.
 23. Zyga Jacek; 2010: Real estate evaluation model based on the method of least squares. Budownictwo i Architektura vol. (2), poz. 294.
 24. Zyga Jacek2009: Podobieństwo w wycenie nieruchomości. Budownictwo i Architektura. 2009, nr 5, s. 61-76.
 25. Jacek Zyga; 2005: Analiza błędów średnich oszacowania wartości nieruchomości metodą porównywania parami, Przegląd Budowlany, 2005, 7-8, s. 41-45.
 26. Jacek Zyga; 2003: Dokładność oszacowania wartości metodą porównywania parami : Accuracy of value estimated by the comparative method, W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych wrzesień 2003 Rogów, Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 346-351.
 27. Jacek Zyga; 2001: Weryfikacja algorytmu określania wag cech nieruchomości według Standardu III.7, Wycena. Wartość-Obrót-Zarządzanie Nieruchomościami, 2001, 2(53), s. 44-49.
 28. Jacek Zyga; 2001: Alternatywny model wartości w metodzie porównywania parami, Wycena : Wartość-Obrót-Zarządzanie Nieruchomościami, 2001, 3(54), s. 55-58.
 29. Jacek Zyga; 2000: Dynamic model of the geodetic control network as a research tool of the state of earthen structure, Geodezja i Kartografia, 2000, vol. 49, 4, s. 205-216.
 30. Jacek Zyga, Witold Borowski; 1995: Zastosowanie dynamicznego modelu sieci geodezyjnej w badaniach osiadania terenu wywołanego odwodnieniem górotworu. Inżynieria Morska i Geotechnika, vol. 16, nr 3, s. 122-124.
 31. Jacek Zyga, Witold Borowski; 1995: Wspomagane komputerowo ćwiczenie z tworzenia analogowego rysunku mapy warstwicowej. Wspomaganie komputerowe nauczania przedmiotów komunikacyjnych i geodezyjnych na wydziałach budownictwa lądowego, listopad 1995, Gliwice.