Projekty badawcze

 1. TEAM-NET - Kierownik projektu -Wojciech Franus. Nr projektu: POIR.04.04.00-00-14E6/18-00 Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych stosowanych w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie. Czas trwania: 2019-2022.
  Popiół prawie jak diament – naukowcy chcą uszlachetnić popioły i wykorzystać je w gospodarce
 2. Synthesis of fly ash derived zeolites and their carbon derivatives for hydrogen storage applications, Program NCBiR - Współpraca dwustronna RPA-Polska, realizowany wspólnie z Council for Scientific and Industrial Research, Pretoria, South Africa, w latach 1.01.2016-28.02.2019.
 3. Kierownik projektu PBS2 / B2/14/2014, Projekt realizowany w ramach badań stosowanych w ścieżce B. "Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych" termin obowiązywania projektu 01.05.2014 - 30.04.2017
 4. FENCO-NET -- CO2 poost-combustion capture using amine impregnated synthetic zeolite; Wychwytywanie CO2 w procesach po spalaniu wykorzystując zeolity impregnowane związkami aminowymi 1.11.2013 - 31.10.2016, koordynator PL
 5. Prace badawczo-rozwojowe nad technologią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych, kierownik projektu Programu Gekon II (NCBIR + NFOŚiGW) 1.01.2015 - 31.12.2016
 6. Program Badań Stosowanych NCBiR 177630 – Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych” – kierownik projektu, 1.09.2012-31.08.2015. http://zeosorb.pollub.pl/ - PBS1
 7. Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA – Developing an innovative model of cross-border use of zeolitic tuff – kierownik projektu, 2013-2015;  http://www.pl-by-ua.eu/pl
 8. Projekt badawczy NCN: N523424837 – Modyfikacja właściwości fizykochemicznych wybranych surowców mineralnych Lubelszczyzny w celu uzyskania sorbentów ditlenku węgla – kierownik projektu, 31.08.2009-30.08.2012.
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki i Innowacji, "Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy" – analiza możliwości zastosowania zeolitów jako substytutu cementu w produkcji betonu towarowego – kierownik projektu, 2.07.2012-30.11.2012.
 10. Projekt badawczo-rozwojowy NCBiR: N R14 0013 06 – Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołów lotnych i jego zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska – kierownik projektu, 29.04.2009-30.06.2012.
 11. Projekt w ramach funduszy europejskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IG: UDA-POIG.01.03.01-06-146/09 – Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych – kierownik projektu, 1.01.2009-31.12.2011.
 12. Projekt badawczy MEiN: 1 T09D 026 30 – Modyfikacja właściwości powierzchniowych iłów glaukonitowo-smektytowych w celu uzyskania sorbentów – główny wykonawca, 10.09.2006-10.09.2009.
 13. Projekt badawczy MNiI: 4 T12B 042 29 – Uzyskanie zeolitów z popiołów lotnych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania – kierownik projektu, 01.10.2005-31.03.2007.
 14. Projekt badawczy MNiI: 2 P04D 034 28 – Metodologia pomiarów K-Ar wieku i długości trwania procesów diagenezy w oparciu o selektywne rozpuszczanie składników mieszanin minerałów ilastych – główny wykonawca, 01.02.2005-31.12.2006.
 15. Projekt badawczy KBN: Nr 4 T09D 029 22 – Ocena możliwości praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska trzeciorzędowych skał piaszczysto–ilastych Lubelszczyzny – główny wykonawca, 01.02.2002-31.12.2003.
 16. Projekt badawczy KBN: Nr 6 P04D 010 021 – Paleośrodowisko sedymentacji horyzontów tufitowych w jednostce skolskiej (Karpaty fliszowe) w oparciu o badania mineralogiczne i radiometryczne oznaczenie wieku – kierownik projektu, 1.10.2001- 30.09.2002.
 17. Projekt badawczy KBN (promotorski): Nr 6 P04D 022 16 - Mineralogia, petrografia i geochemia pstrych łupków (fm) jednostki skolskiej Karpat fliszowych – główny wykonawca, 01.05.1999 - 30.04.2001.
 18. Projekt badawczy KBN: Nr 3 T09B 057 11 – Badania nad opracowaniem technologii przetwórstwa krajowych iłowców montmorillonitowo-klinoptilolitowych w produkty, mające zastosowanie w przemyśle i rolnictwie oraz w ochronie środowiska – główny wykonawca, 1.09.1996 - 30.06.1999.