Projekty badawcze

Projekty badawcze w Katedrze Geotechniki 


Projekty badawcze w trakcie realizacji:

 • LIDER/384/L-6/14/NCBR/2015, Zastosowanie energetycznych surowców odpadowych do wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin. - kierownik projektu - Prof. dr hab. inż. Magdalena Wdowin, 01.01.2016 - 31.12.2018.
 • NCBiR, współpraca PL, IGSMiE Kraków - RPA, PL- RPA/SF2CHSA/2006 - Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru -kierownik projektu - dr hab. inz Wojciech Franus, prof. Pl, 01.04.2016 - 28.02.2019


Projekty badawcze zrealizowane:

 • MNiSW, Grant na garnty promocja jakości – wsparcia polskich koordynatorów w programach badawczych Unii, Grant na Grant 3789/GGPJ/FBWiS/2017/0, Zeolity z popiołów lotnych do zastosowania w katalizie i oczyszczania ścieków przemysłowych, kierownik projektu - dr hab. inz Wojciech Franus, prof. Pl , 12.10.2017 - 12.12.2017.
 • Kierownik projektu PBS2 / B2/14/2014, Projekt realizowany w ramach badań stosowanych w ścieżce B. "Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych" termin obowiązywania projektu 01.05.2014 - 30.04.2017.
 • FENCO-NET -- CO2 poost-combustion capture using amine impregnated synthetic zeolite; Wychwytywanie CO2 w procesach po spalaniu wykorzystując zeolity impregnowane związkami aminowymi, koordynator PL dr hab. inż Wojciech Franus, 1.11.2013 - 31.10.2016.
 • Programu GEKON II (NCBIR + NFOŚiGW), Prace badawczo-rozwojowe nad technologią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych - kierownik projektu dr hab. inż Wojciech Franus, 1.01.2015 - 31.12.2016.
 • Program Badań Stosowanych NCBiR 177630 – Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych – kierownik projektu dr hab. inż. Wojciech Franus, 1.09.2012-31.08.2015http://zeosorb.pollub.pl/ - PBS1
 • Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA – Developing an innovative model of cross-border use of zeolitic tuff – kierownik projektu dr hab. inż. Wojciech Franus, 2013-2015;  http://www.pl-by-ua.eu/pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki i Innowacji, Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy – Analiza możliwości zastosowania zeolitów jako substytutu cementu w produkcji betonu towarowego – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 2.07.2012-30.11.2012.
 • Projekt w ramach funduszy europejskich Innowacyjna Gospodarka WND-POIG.01.03.01-06-146/09 – Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 2009-2011www.zeolit.pollub.pl
 • Grant MNiSW: N523 424 837 – Modyfikacja właściwości fizykochemicznych wybranych surowców mineralnych Lubelszczyzny w celu uzyskania sorbentów ditlenku węgla – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 31.08.2009-30.08.2012.
 • Grant rozwojowy NCBIR: N R14 0013 06 – Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołów lotnych i jego zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 29.04.2009-30.06.2012
 • Grant MEiN: projekt badawczy 1 T09D 026 30 – Modyfikacja właściwości powierzchniowych iłów glaukonitowo-smektytowych w celu uzyskania sorbentów – kierownik projektu dr hab. inż. Zdzisław Krzowski Prof. PL, 10.09.2006 - 10.09.2009.
 • Grant MNiI: projekt badawczy 4 T12B 042 29 – Uzyskanie zeolitów z popiołów lotnych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 01.10.2005-31.03.2007.
 • Grant MNiI: projekt badawczy 2 P04D 034 28 - Metodologia pomiarów K-Ar wieku i długości trwania procesów diagenezy w oparciu o selektywne rozpuszczanie składników mieszanin minerałów ilastych - kierownik projektu dr Arkadiusz Derkowski/dr inż. Wojciech Franus, 01.02.2005-31.12.2006. (Grant wspólny z PAN-oddz. Kraków/Politechnika Lubelska).
 • Grant MNiI projektjekt badawczy nr 3 T09D 007 28 - Właściwości sorpcyjno–filtracyjne mieszanek kwarcowo-glaukonitowych wytworzonych na bazie piasków glaukonitowych Lubelszczyzny – kierownik projektu mgr inż. Małgorzata Franus, 31.05.2005 - 30.04.2006.
 • Grant KBN: projekt badawczy Nr 4 T09D 029 22 - Ocena możliwości praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska trzeciorzędowych skał piaszczysto–ilastych Lubelszczyzny – kierownik projektu dr hab. inż. Zdzisław Krzowski Prof. PL , 01.02.2002 - 31.12.2003.
 • Grant KBN: projekt badawczy Nr 6 P04D 010 021 - Paleośrodowisko sedymentacji horyzontów tufitowych w jednostce skolskiej (Karpaty fliszowe) w oparciu o badania mineralogiczne i radiometryczne oznaczenie wieku – kierownik projektu dr inż. Wojciech Franus, 1.10.2001- 30.09.2002.
 • Grant KBN (promotorski): projekt badawczy Nr 6 P04D 022 16 - Mineralogia, petrografia i geochemia pstrych łupków (fm) jednostki skolskiej Karpat fliszowych – kierownik projektu Prof dr hab. inż. Andrzej Manecki/mgr inż. Wojciech Franus, 01.05.1999 - 30.04.2001
 • Grant KBN: projekt badawczy Nr 6 T12C 013 11 - Badanie przydatności dynamicznego modelu geodezyjnej sieci kontrolnej w monitorowaniu deformacji wybranych obiektów budownictwa drogowego  – kierownik projektu mgr inż. Jacek Zyga, 1.09.1997 - 30.06.1997.

aktualizacja 16.03.2018